Bezár

Hírarchívum

DSC_2194R
Föld Órája: sötétségbe borult a TIK

Föld Órája: sötétségbe borult a TIK

2010. március 29.

Már­ci­us 27-én fél ki­lenc­től fél tí­zig sö­tét­ség­be bo­rult a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A tűz­zsong­lő­rök és a gyer­tyák ad­ta fény­ben a TIK fő­be­já­ra­ta előtt gyü­le­kez­tek az ér­dek­lő­dők, akik a klí­ma­vál­to­zás el­len in­dí­tott nem­zet­kö­zi kez­de­mé­nye­zé­sen, a Föld Órá­ján együtt sze­ret­ték vol­na meg­él­ni azt, ami az esemény ol­da­lán is ol­vas­ha­tó: a Föld egy órát jól ér­zi ma­gát – érezd ma­gad jól te is ve­lünk!

A Föld Órá­ja 2007-ben in­dult az auszt­rá­li­ai Syd­ney­ből, majd 2008-ban vált nem­zet­kö­zi­vé. Ta­valy Ma­gyar­or­szá­gon 67 te­le­pü­lés és több mint egy­mil­lió em­ber vett részt az ese­mé­nyen, raj­tuk kí­vül pe­dig ren­ge­teg is­ko­la, köz­in­téz­mény, nagy­vál­la­lat és kis­vál­lal­ko­zás.

A TIK va­ló­já­ban a ta­va­lyi év­ben csat­la­ko­zott elő­ször a Föld Órá­já­hoz, ak­kor azon­ban még nem kí­sér­te sem­mi­lyen kü­lön­le­ges ren­dez­vény, csak a dol­go­zók zárt kö­rű­en kap­csol­ták le a vi­lá­gí­tá­so­kat – tud­tuk meg Fa­ze­kas Anett szer­ve­ző­től, a Kong­res­­szu­si Köz­pont Igaz­ga­tó­sá­gá­nak ren­dez­vény­as­­szisz­ten­sé­től.

„Az idei év­ben úgy gon­dol­tuk, hogy a tár­sa­dal­mi és ter­mé­sze­ti kör­nye­zet el­kö­te­le­zett hí­ve­ként el­ső­ként sze­ret­nénk csat­la­koz­ni a Föld Órá­já­hoz” – me­sél­te a szer­ve­ző. Ez­út­tal egy kis prog­ra­mot is kap­csol­tak a ne­ve­ze­tes órá­hoz, hogy a hall­ga­tók kö­ré­ben is tu­da­to­sít­sák, hogy mit is je­let a Föld Órá­ja, hogy egy kis oda­fi­gye­lés­sel már men­­nyit te­he­tünk a Föld meg­óvá­sa ér­de­ké­ben.

Nyolc órá­tól vár­ták a ven­dé­ge­ket, a nagy off 20.30-kor kö­vet­ke­zett be – mint min­den­hol a vi­lá­gon. Le­kap­csol­ták a kül­té­ri kap­cso­ló­kat, a mély­ga­rázs vi­lá­gí­tá­sát és a moz­gás­ér­zé­ke­lős kap­cso­ló­kat. „Nyom­tunk egy nagy off-­gom­bot, le­kap­csol­tuk az egész gé­pé­sze­ti rend­szert, be­le­ért­ve a hű­tő-fű­tő be­ren­de­zé­se­ket is” – so­rol­ta Fa­ze­kas Anet­t. Az egész épü­let olyan mér­ték­ben gé­pi­e­sí­tett, hogy a le­ve­gő­től a hő­mér­sék­le­tig min­den szá­mí­tó­gé­pes ve­zér­lés­sel mű­kö­dik – ezért a TIK fő­be­já­ra­ta előtt vár­ták az ér­dek­lő­dő­ket fák­lyá­val, gyer­tyá­val meg­vi­lá­gít­va, kis unplugged ze­né­vel, amit az SZTE-LEN biz­to­sí­tott; va­la­mint szentesi tűz­zsong­lő­rök­kel, akik között szegedi egye­te­mis­ták is vannak.

Ez nem je­len­ti azt, hogy csak hall­ga­tó­kat lát­tak szí­ve­sen, sőt: bár­ki csat­la­koz­ha­tott a kel­le­mes han­gu­la­tú ös­­sze­jö­ve­tel­hez. Az ese­mé­nyen részt vett a Kong­res­­szu­si Köz­pont egész igaz­ga­tó­sá­ga is, elő­ke­rült a tea, a tár­sas­já­ték, és kis ba­rá­ti össze­jö­ve­tel, „TIK-házibuli” ke­re­ke­dett a gyer­tya­fény­ben.

A szer­ve­ző WWF-től és a Véd­egy­let­től ka­pott rö­vi­debb-hosszabb fil­me­ket ve­tí­tet­tek, té­má­juk­ban a kör­nye­zet­szen­­nye­zés­től a Föld meg­óvá­sá­ig. A vé­le­mény­for­má­lás cél­já­val a rö­vi­debb spo­tokat már na­pok­kal a Föld Órá­ja előtt le­he­tett lát­ni a TIK plaz­ma­té­vé­jén a fő­be­já­rat­tal szem­ben, il­let­ve a ru­ha­tár­nál el­he­lye­zett kép­er­nyő­kön. „A vé­le­mény­for­má­lás, az em­be­rek kör­nye­zet­hez va­ló hoz­zá­ál­lá­sá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sa a cél. A köz­pon­tunk az egye­tem, a vá­ros ré­sze­ként na­pi mintegy négyezer fős lá­to­ga­tó­szá­má­val so­kak fe­lé ké­pes a kör­nye­zet­tu­da­tos­sá­got köz­ve­tí­te­ni" – emel­te ki Fa­ze­kas Anet­t.

„Úgy gon­dol­juk, hogy egy ek­ko­ra egye­te­mi egy­ség­nek, mint a TIK, csat­la­koz­nia il­lik az ilyen kez­de­mé­nye­zé­sek­hez, ugyan­is mind te­rü­le­te, mind lá­to­ga­tó­szá­ma mi­att a pél­da­mu­ta­tás, a jó gya­kor­la­tok­kal tör­té­nő elöl­já­rás fon­tos szá­munk­ra” - mond­ta el la­punk­nak az es­tén Er­dé­lyi Eve­lyn, a Kong­resszu­si Köz­pont ve­ze­tő­je.

„Áram nél­kül is mu­tas­suk meg, hogy van ben­nünk élet” – fo­gal­ma­zott Majó Zol­tán, az SZTE fej­lesz­té­si igaz­ga­tó­ja. „Ez min­den tu­dós ál­ma, hogy egy ilyen fon­tos ügy mel­lé oda­áll­jon” – hang­sú­lyoz­ta az igaz­ga­tó, aki­től meg­tud­tuk: a TIK áram­fo­gyasz­tá­sa 2,6 mil­lió ki­lo­watt­óra éven­te, ezt egy órá­ra ve­tít­ve 312 ki­lo­watt­órát ta­ka­rí­tot­tak meg a Föld Órá­já­val. Ös­­sze­ha­son­lí­tás­ként: egy száz-wat­tos égő tíz órát ég egy ki­lo­wat­tal.

„Az éle­tünk at­tól függ, hogy mi­lyen a Föld” – mond­ta la­punk­nak az ép­pen tár­sas­já­té­ko­zó Bolvári Bea, aki csa­lád­já­val, nagy­lá­nya biz­ta­tá­sá­ra ér­ke­zett a TIK elé. „Ha ott­hon ma­ra­dunk, ak­kor ég a vil­lany, megy az áram, de így, hogy el­jöt­tünk, nem pa­za­rol­juk” – tet­te hoz­zá Tóth Bet­ti­na. „Ez a kez­de­mé­nye­zés ös­­sze­hoz­za azo­kat az em­be­re­ket, aki­ket a té­ma ér­de­kel és fe­le­lős­sé­get érez­nek irán­ta. Jó do­log a kör­nye­zet­vé­de­lem, de sze­rin­tem nem sza­bad át­es­ni a ló túl­só ol­da­lá­ra: meg kell őriz­ni a gaz­da­sá­gi ver­seny­ké­pes­sé­get, nem sza­bad en­nek ká­rá­ra hoz­ni kör­nye­zet­vé­del­mi kor­lá­to­zá­so­kat” – vé­li Ko­vács Zsolt el­ső­éves fi­zi­kus­hall­ga­tó.

A TIK épü­let­gé­pé­sze­ti­leg is kör­nye­zet­kí­mé­lő: nap­kol­lek­tor­ok van­nak a te­tő­kön, ami a gáz­fo­gyasz­tást hi­va­tott csök­ken­te­ni, a me­leg víz egy ré­szét eb­ből nye­rik. Moz­gás­ér­zé­ke­lős kap­cso­lók, eco-üzem­mód­ban mű­kö­dő be­ren­de­zé­sek se­gí­te­nek spó­rol­ni az ener­gi­á­val, tesz­te­lik a víz­men­tes pi­szo­árt, per­lá­toros, csök­ken­tett víz­nyo­má­sú víz­csap­ok­kal is ta­ka­ré­kos­kod­nak. Mi­nő­sí­tett szemé­ly­higiénés ter­mé­ke­ket hasz­nál az in­téz­mény, mind­egyik kör­nye­zet­vé­del­mi jel­lel el­lá­tott, és mi­nő­sí­tett cateringes part­ne­re­ket tud­hat ma­ga mel­lett. Ren­dez­vé­nye­i­ken mi­nél kör­nye­zet­tu­da­to­sabb ét­kez­te­tés­re tö­re­ked­nek, nagy ki­sze­re­lé­sű ita­lo­kat ho­zat­nak, és hang­súlyt fektetnek ar­ra is, hogy he­lyi be­szál­lí­tók­tól sze­rez­zék be az alap­anya­go­kat. Az iro­dák­ban „zöld bú­to­rok", az­az kar­ton­bú­to­rok so­ra­koz­nak, új­ra­hasz­no­sí­tott pa­pírt hasz­nál­nak, az igaz­ga­tó­ság au­to­ma­tá­já­ból szám­űz­ték a mű­anyag po­ha­ra­kat – és még so­rol­hat­nánk. Meg­je­lent a TIK új ki­ad­vá­nya, a „Zöl­dülj ve­lünk!", amely­ben hasz­nos tip­pe­ket le­het ol­vas­ni, hogy mi­ként le­het egy ren­dez­vényt mi­nél zöl­deb­bé ten­ni.

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egyéb­ként több egy­sé­gé­vel – így a TIK Igaz­ga­tó­ság­gal együtt – csat­la­ko­zott a KÖ­VET Egye­sü­let a Fenn­tart­ha­tó Gaz­dál­ko­dá­sért ál­tal meg­hir­de­tett 2010. évi Zöld Iro­da Ver­seny­hez, va­la­mint meg­hir­det­te a „Zöld Egye­tem” prog­ra­mot.

A rendezvényen készült képeket itt tekinthetik meg

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek