Bezár

Az Egyetemről

Tájékoztató belső visszaélés-bejelentés benyújtásáról

Tájékoztató belső visszaélés-bejelentés benyújtásáról

2023. október 06.
6 perc

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) rendelkezése alapján a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A Szegedi Tudományegyetem működésébe vetett közbizalom növelése érdekében, a vállalt nemzetközi jogi és európai uniós jogi kötelezettségek teljesítésével összhangban a belső visszaélés-bejelentés megtétele elősegítése céljából az Egyetem tájékoztatást nyújt a visszaélést bejelentők és az eljárásban egyéb résztvevő személyek számára az eljárás menetéről, a résztvevők jogairól és kötelezettségeiről.

Bejelentés tárgya
Az Egyetem belső visszaélés-bejelentési rendszerében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó adatot, vagy információt jóhiszeműen lehet bejelenteni.
Bejelentés módja, helye

Az Egyetem a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat, vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A bejelentést írásban, elektronikus úton, vagy szóban személyesen jegyzőkönyv felvétele mellett lehet megtenni.
Postai úton az Egyetem 6720 Szeged, Dugonics tér 13. szám alatti székhelye címén a Belső Visszaélés-Bejelentési Munkacsoport részére címezve
Elektronikus levélben visszaelesbejelentes@szte.hu e-mail címen,
Személyesen előre egyeztetett időpontban: minden hónap első hetén Pénteken 10:00 - 12:00 óra között az Egyetem székhelyén.

Bejelentésre jogosult személy

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet személy, jogi személy:
Az Egyetem által foglalkoztatott, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó, akinek a jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt.
Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Egyetemmel szerződéses kapcsolatban áll, a szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.
Az Egyetemnél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentőt panasza, illetve visszaélés-bejelentése miatt hátrány nem érheti.

A hátrányos intézkedés lehet különösen a bejelentőnek való felmondás, hátrányos megkülönböztetés, vagy bármely munkajogi szankció.
Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot, vagy információt közölt a bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető és a további, e törvényben meghatározott következmények kerülnek alkalmazásra bűncselekmény vagy szabálysértés felmerülése, jogellenes kár vagy egyéb jogsérelem okozása esetén.

A bejelentő és a bejelentéssel érintett személyek személyes adatainak kezelése

Az eljárásra jogosult szerv a bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
A személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az arra jogosultakon kívül más nem ismerheti meg. A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
Az eljárásban érintett személy adatvédelmi tájékoztatása a vizsgálat megkezdésekor - személyes adatai védelmével kapcsolatban a személyt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról - kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
A bejelentőnek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, aki érdemi információval rendelkezhet a bejelentés tárgyában a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetőek.
A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.
A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat más szervezeti egységgel vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.
A kivizsgálás során rögzített adatok, amelyek nem tartoznak a rendszer hatálya alá haladéktalanul törlésre kerülnek.

Bejelentési rendszer eljárásrendje

A bejelentésben foglaltak kivizsgálása a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a beérkezésétől számított harminc napon belül történik, különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett a határidő meghosszabbításával is legfeljebb három hónap.
A bejelentés kivizsgálása során értékelésre kerülnek a bejelentésben foglalt körülmények helytállósága és a továbbiakban a jogosult szerv döntései alapján történnek a további intézkedések a visszaélések orvoslására.
Kapcsolattartás
Az írásbeli és az elektronikus úton tett bejelentés esetén a kézhezvételétől számított hét napon belül az Egyetem bejelentés megtételéről tájékoztatóval egybekötött visszaigazolást küld a bejelentő számára. Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, ha - a bejelentő, vagy képviselőjének részére - szóbeli tájékoztatásra került sor. A bejelentést kivizsgáló személy kapcsolatot tart a bejelentővel, bejelentés kiegészítése, pontosítása, a tényállás tisztázása, valamint további információk megadása céljából.
A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha
• a bejelentő személye azonosíthatatlan, vagy nem jogosult,
• ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú,
• közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban,
• nyilvánvalóvá vált, hogy rosszhiszeműen valótlan adat-információ bejelentése történt.
 Rosszhiszemű bejelentés további következményei:
• ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot, vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
• ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.
Bejelentés kivizsgálásának lezárása

Az Egyetem a bejelentés beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a visszaélés-bejelentése okán hozott intézkedéséről vagy az intézkedés elmaradásának okairól.

Az Egyetem feladat- és hatáskörének hiányában a kezdeményezett eljárás lefolytatása céljából a felvett jegyzőkönyvet, vagy a bejelentést haladéktalanul a törvény alapján jogosult szervhez átteszi. A bejelentő személyes adatainak védelme mellett.
A bejelentés kivizsgálása eredményeként megállapítható, hogy a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedés történik a feljelentés megtételéről.

Jogok gyakorlása, jogorvoslat

A személyes adatai védelmével kapcsolatban megillető jogairól, valamint az adatai kezelésre vonatkozó további információkról az Egyetem belső visszaélés-bejelentési rendszer működése kapcsán készült ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – jában olvashat.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a belső visszaélés-bejelentés megtétele és kivizsgálása során a személyes adatainak kezelésekor az eljárásban résztvevők megsértették a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor a panaszát célszerű az Egyetem, mint adatkezelő felé benyújtani, hogy az adatkezelő saját hatáskörben haladéktalanul gondoskodni tudjon a jogszerű állapot helyreállításáról.

A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselője, elérhetősége:

Dr. Lajkó Dóra
Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda
6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. emelet, 304. szoba
Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376
E-mail: dpo@szte.huTovábbá lehetősége van azonnal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Tel.: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy a Bírósághoz fordulni az illetékes Törvényszékhez keresetet benyújtani.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek