Bezár

Hírarchívum

Nemzetközi kapcsolatok, külföldi hallgatók a szegedi jogi karon

Nemzetközi kapcsolatok, külföldi hallgatók a szegedi jogi karon

2012. január 31.
7 perc

Széles körű kapcsolati rendszerrel rendelkezik Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Például az ÁJTK oktatói Ázsia számos országa több egyetemével kutatási projektekben vesznek és vettek részt, előadásokat tartottak tudományos konferenciákon és egyetemeken. A kar kapcsolati rendszerének további bővítését tervezi – a már meglévők erősítése és továbbfejlesztése mellett, a nemzetközi kutatási tendenciák figyelembevételével, a gazdasági változás következtében jelentkező oktatási expanzió szem előtt tartásával. Az SZTE ÁJTK mind a graduális, mind pedig a posztgraduális képzésben lehetőséget teremtett, hogy külföldi hallgatók is részt vegyenek a képzésben.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Nyitás keletre: távol-keleti kapcsolatok a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Állam- és Jogtudományi Karán (ÁJTK)

A jogászképzéshez kapcsolódóan az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet indította el a Comparative Law programot. Így a magyar és a külföldi hallgatók (például ERASMUS ösztöndíjasok) számára lehetőség nyílik behatóbban tanulmányozni az európai-jogot, a nemzetközi jogot és a hazai jog egyes területeit. Az intézetben angol (amerikai jogi szakértői, angolszász jogi és angol jogi szakfordítói / szaktanácsadói) és német (német gazdasági jogi és szakfordító) nyelvű képzések színesítik a kínálatot. E területen a szegedi ÁJTK együttműködik az USA-beli Toledoi Egyetem és a Potsdami Egyetem jogi karával.

Az SZTE Tehetségpont közreműködésével – Badó Attila (programvezető) professzor vezetésével és Bóka János adjunktus koordinálása mellett – indult el a karon a vietnámi képzési program, amelynek keretében a vietnámi tisztségviselők komplex és intenzív kurzusokon vesznek részt. A képzés a „Program 165 Monitoring Office” vietnámi kormányzati projekt megbízásában valósul meg, a résztvevők jogi, igazgatási, közgazdasági és menedzsment ismereteket sajátítanak el. Ezeket az előadásokat az SZTE ÁJTK és a GTK oktatói tartják. A hallgatók szakmai és tanulmányi látogatásokon is részt vesznek. A program lebonyolítását a Vietnámi Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetsége is támogatja. Az ismertetett általános (közpolitikai) képzés mellett speciális rövidebb időtartamú képzéseket is szervezett az Intézet. 2011-ben például ilyen célból a vietnámi államigazgatás vallás- és kisebbségügyi kérdésekkel foglalkozó tisztviselői, illetve szakszervezeti tisztségviselők érkeztek Szegedre. Az oktatási projekt központi elemei az első esetben a tehetséggondozás, a kisebbségi jogok, az állam és az egyház kapcsolata, a vallásszabadság és a szociális politika, a második esetben pedig a munkaügyi kapcsolatok és a foglalkoztatáspolitika voltak.

Az SZTE ÁJTK francia nyelvű képzése az Európa-tanulmányok Központ gondozásában, akkreditált formában történik: az Európai Civilizáció és Integráció szakosodás keretében a hallgatók diplomabejegyzést kapnak az alapszak elvégzése mellett: Nemzetközi Tanulmányok mesterszak Európa-tanulmányok szakirányon, valamint Francia Jogi és Szakfordítói szakjogász képzésben. A nemzetközi tanulmányok mesterszak Európa-tanulmányok szakirányt a Lille-i Politikatudományi Intézettel együttműködésben hirdetik meg. A hallgatók a magyar mesterdiploma mellett francia diplomát is szereznek. A francia nyelvű kurzusok igen jelentős részét a lille-i, azaz francia, továbbá a louvain-i (Louvain-la-Neuve-i Katolikus Egyetem), azaz belga professzorok tartják. E képzések kialakításában jelentős szerepet vállalt Trócsányi László professzor és Kruzslicz Péter tanársegéd.

A SZTE ÁJTK Doktori Iskolájának jelentős oktatási reformját hajtotta végre Jakab Éva professzor. A civilisztikai és a közjogi modul mellett kialakított idegen nyelvű modul biztosítja a külföldi hallgatók számára a PhD fokozat megszerzését.

Az ÁJTK oktatóinak egy része kutatási és oktatási tevékenysége révén szintén kapcsolódik, kapcsolódott valamelyik távol-keleti országhoz. Hajdú József professzor az elsők között utazott Japánba, ahol 1994 és 1996 között a Tokiói Egyetemen folytatott doktori kutatásokat Prof. Kazuo Sugeno szakmai irányítása mellett. Kutatási témájához kapcsolódóan előadásokat tartott az egyetemen a munkaügyi kapcsolatok, az EU és a magyar munkajog köréből. Számos japán egyetemen tartott angol nyelvű előadást: Aichi Gakuin, University Nagoya, Hirosima University, Meiji Gakuin University, Hosei University. Előadást tartott továbbá a Japan Institute of Labor (JIL) nemzetközi hírű munkajogi kutatóintézetben is.

A Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékről Papp Tekla egyetemi docens 2002-ben (április-június) szintén a Tokiói Egyetemen „A japán társasági jog kialakulása és társadalmi sajátosságai” című kutatási projekten dolgozott Prof. Tomonobu Yamashita tutorálása mellett, mely ösztöndíjat a MÖB és a Japanese Society for Promotion támogatta. Még ugyanebben az évben nemzetközi konferenciát is szervezett: „A gazdasági jog időszerű kérdései Magyarországon és a világban”, amelyen részt vett Prof. Tomonobu Yamashita is, aki Recent Developments in Japanese Company Law címen tartott előadást.

A Római Jogi Tanszék vezetője, Jakab Éva professzor több előadást is tartott Japánban 2008-ban: „Griechisches und Römisches Kaufrecht” (Kyushu University, Sophia University, Doshisha University) és „Risk managemet and maritime law” címen (Kyushu University, University of Osaka), valamint doktorandusz szeminárium tartására is felkérték a professzor asszonyt a Kyushu Egyetemen.

Az alkotmánybírósági kiküldetés keretében a Balogh Elemér tanszékvezető professzor, alkotmánybíró 2006-ban Mongóliába, Ulánbátorba, majd pedig 2007-ben Kínába, pontosabban Pekingbe utazott, ahol szakmai kapcsolatok kiépítésére is lehetőség adódott.

A bűnügyi tudományok kapcsán a kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéke 2011-ben kapcsolódott be az International Forum on Crime and Criminal in the Global Era elnevezési nemzetközi szervezet munkájába, amelynek legfontosabb célja a bűnözés kihívásaira reflektálva egy összehasonlító nemzetközi teória kidolgozása. A 2011. évi pekingi konferencián a szegedi kar oktatói közül Szomora Zsolt és Karsai Krisztina egyetemi docensek vettek részt és tartottak előadást. A Forum 2012-ben is fog ülésezni, amelyen a kar kollégái előadásukkal és tanulmányukkal részt fognak venni.

A magyar Jogtörténeti Tanszékről Varga Norbert egyetemi docens Kínában, a „Shanghai International Conference on Social Science” című nemzetközi konferencia jogi szekciójában tartott előadást, amelynek címe: International treaties in practice. US-Hungarian relations in the 19th Century. Ezt követően meghívást kapott a University of Hong Kong, Faculty of Law, Center for Comparative and Public Law kutatóintézetébe, ahol Comparative Citizenship Law témaköréből szemináriumot tart 2012-ben. Kutatási programjának címe: Development of Citizenship Law in the British Empire in the Early Colonial Era, with Special Attention to the Status of Citizens of Hong Kong in the 19th Century.

Bóka János adjunktus a Kínai Köztársaság (Tajvan) Külügyminisztériuma által alapított Taiwan Fellowship jutalmazottjaként 2012 februárja és májusa között tanulmányúton vesz részt Tajvanon. A kutatás témái: a tajvani szerződési jog, illetve a tajvani alkotmánybíráskodás struktúrája és szerepe a demokratikus átmenetben. Tanulmányi útja során Bóka János összehasonlító szerződési jogot is oktat a National Taiwan University meghívására.

A Szegedi Egyetem és a Shanghai Politikatudományi és Jogi Egyetem együttműködési megállapodása alapján az érintett karok – elsősorban a SZTE ÁJTK – tervezik egy közös oktatási és kutatói program elindítását 2012-től, amelynek keretében hallgatói és oktatói mobilitásra, nemzetközi konferenciák és workshop-ok szervezésére is sor kerül. A Szegedi Tudományegyetemre érkező hallgatók számára angol nyelven oktatási programot dolgozott ki.

A SZTE ÁJTK egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy már meglévő széleskörű nemzetközi kapcsolatainak (Justus-Liebig-Universität Giessen, Universität Leipzig, Universität Osnabrück, Universidad de Castilla-la Mancha, Aristotle University of Thessaloniki, Uniwersytet Wroclawski, Universitatea din Oradea, European University Cyprus, Hogskolen i Lillehammer, Universitetet i Tromso, Universitatea din Oradea, Univerzita Karlova v Praze, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universidade de Sevilla, Université Montesquieu Bordeaux IV, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Univerza v Ljubljani, Johannes Kepler Universität Linz, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Université Catholique de Louvain, Université de Geneve, Universität-Potsdam, Université Jean Moulin Lyon III, Université Montpellier I, Université de Rennes I, Université Francois Rabelais Tours, Universita degli Studi di Udine, Latvijas Universitate, Universitetet i Bergen, Uniwersytet Lódzki Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Universitatea de Vest din Timisoara, University of Turku - Turun Yliopisto, University of Exeter, Univerzita Hradec Králové, Aalborg University, Universita degli Studi di Genova, Universita degli Studi di Teramo, Universitetet i Tromso, Karl-Franzens-Universität Graz, Universität Salzburg, Universität Wien, Universität Zürich, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Technische Universität Dresden, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Ludwig Maximilians-Universität München, Eberhard Karls Universität Tübingen, Universitat Autonoma de Barcelona, Sveucilišta u Zagrebu, Universita degli Studi di Milano Bicocca, Universita degli Studi di Verona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) rendszerét bővítse, különös tekintettel a távol-keleti országokra, idegen nyelvű oktatási spektrumát tovább szélesítse, és a már meglévő jelentős számú külföldi professzori és oktatói gárda mellett a korábbi években kialakult kari gyakorlatnak megfelelően, a graduális és posztgraduális (PhD) képzésekbe újabb, nemzetközileg is elismert oktatókat és kutatókat vonjon be.

A kar egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy támogassa oktatóinak nemzetközi konferenciákon és pályázatokban, kutatási projektekben történő részvételét, elsősorban külföldi egyetemekkel kialakítandó internacionális és akár multidiszciplináris együttműködéseket, elősegítve ezzel is nemzetközi reputációjának növelését és a kutatási eredményeket is adaptáló oktatás- és tananyagfejlesztést.

V. A.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek