Bezár

Hírarchívum

Ősszel is folytatódik a Szabadegyetem-Szeged

Ősszel is folytatódik a Szabadegyetem-Szeged

2009. szeptember 15.
5 perc
Szep­tem­ber 16-án Szat­máry Kár­oly 2009 – A csil­la­gá­szat nem­zet­kö­zi éve, boly­gók fel­fe­de­zé­se más csil­la­gok kö­rül cí­mű elő­adá­sá­val in­dul a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged elő­adás-so­ro­za­ta, mely a Min­den­tu­dás Egye­te­me Sze­ged utó­da­ként eb­ben a fél­év­ben a kilencedik sze­mesz­te­rénél tart.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az el­ső rendezvény, Szat­máry Kár­oly csil­la­gá­szat­ról szó­ló elő­adá­sa lesz a száz­egye­dik est a programsorozatban – tud­tuk meg Rácz Bé­lá­tól, az SZTE rek­torhe­lyettesétől.
Az el­múlt évek­ben is szá­mos egye­te­mis­ta hall­gat­hat­ta a Sza­bad­egye­tem elő­adá­sa­it, idén sincs ez más­képp. Öt­száz hall­ga­tó ve­he­ti fel a kur­zust mint sza­ba­don vá­laszt­ha­tó tár­gyat az egye­tem ös­­szes ka­rá­ról, és még en­nél jó­val töb­ben néz­he­tik meg az elő­adá­so­kat a te­le­ví­zi­ó­ban és az egye­te­mi hon­la­pon.

szabadegyetem
A Szabadegyetem – Szeged előadásai rendre telt ház előtt zajlanak. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­baA tan­tárgy tel­je­sí­té­sé­nek fel­té­te­le, hogy a 12 elő­adás­ból leg­alább 8 órán részt ve­gye­nek a di­á­kok, és a jobb ered­mény ér­de­ké­ben tesz­te­ket is tölt­het­nek. Bár a „kel­l” és „kö­te­le­ző” szót so­kan nem sze­re­tik az egye­te­mis­ták kö­zül, eb­ben a fél­év­ben biz­to­san nem fog­ják érez­ni a „mu­száj” sú­lyát, ha el­men­nek az órá­ra, mi­vel a prog­ram iz­gal­mas té­má­kat és sok­ré­tű elő­adá­so­kat vo­nul­tat fel, amely egy­faj­ta cél­ki­tű­zés is, nyi­lat­koz­za Rácz Bé­la: „Ar­ra tö­rek­szünk, hogy egy ilyen na­gyon sok­ol­da­lú egye­tem va­ló­ban rend­kí­vül sok­szí­nű sze­mesz­tert tud­jon biz­to­sí­ta­ni a hall­ga­tók­nak.”
Az idei fél­év abból a szem­pont­ból is kü­lön­le­ges, hogy az egye­te­mi ok­ta­tók mel­lett a hall­ga­tók is kép­vi­sel­te­tik ma­gu­kat. A ti­zen­két elő­adás­ból négy al­ka­lom­mal ta­lál­koz­ha­tunk a di­ák­kö­ri kon­fe­ren­cia nyer­te­se­i­vel. „En­nek a mos­ta­ni sze­mesz­ter­nek a leg­fon­to­sabb új­don­sá­ga, hogy mi­u­tán 2009-ben az Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­ci­án a sze­ge­di hall­ga­tók ilyen jól sze­re­pel­tek, ezért szá­mo­san kö­zü­lük elő­adást fog­nak tar­ta­ni. A hall­ga­tó­ság meg­is­mer­ked­het ezek­nek a di­á­kok­nak az or­szá­go­san nagy­ra ér­té­kelt mun­ká­já­val” – mond­ja a rek­torhe­lyettes.
A ti­zen­két al­ka­lom­mal ti­zen­négy elő­adó ku­ta­tá­si ered­mé­nye­it, mun­ká­ját is­mer­het­jük meg. Olyan ér­de­kes té­mák je­len­nek meg a ter­mé­szet­tu­do­mány-or­vos­tu­do­mány kö­ré­ből, mint a gén­csen­de­sí­tés ta­nul­má­nyo­zá­sa, a ve­szé­lyes anya­gok a kör­nye­ze­tünk­ben, a tró­pu­si me­di­ci­nák, vagy az arc-áll­csont se­bé­szet. Ter­mé­sze­te­sen a böl­csé­szet­tu­do­mány és a mű­vé­szet sem hi­á­nyoz­hat ez elő­adás-so­ro­zat­ból, így meg­is­mer­het­jük az ut­ca mű­vé­sze­tét, rá­lát­ha­tunk a ten­ge­ri tak­ti­ka fej­lő­dé­sé­re az an­gol-hol­land há­bo­rúk­ban, s ér­tel­mez­het­jük Arany ké­sei bal­la­dá­it. Lát­ha­tó­an na­gyon szé­les a te­ma­ti­ka, így a di­á­kok az elő­adá­sok lá­to­ga­tá­sá­val rá­lá­tást kap­nak az ál­ta­luk hall­ga­tot­tak­tól el­té­rő tu­do­mány­te­rü­le­tek­re is. „Úgy gon­do­lom, hogy az ér­tel­mi­ség lét­fel­té­te­le, hogy sok min­dent tud­jon a vi­lág­ról, és nem­csak a sa­ját szak­má­já­ban pró­bál­jon mű­ve­lőd­ni, ha­nem tény­leg le­gyen ki­te­kin­té­se tel­je­sen más gon­dol­ko­dás­mód­ra, más vi­lág­ra” – mond­ja Rácz Bé­la.
Az elő­adá­sok a hall­ga­tó­kon kí­vül Sze­ged vá­ros la­kos­sá­gá­nak is szól­nak, hi­szen ők is fi­gye­lem­mel kí­sé­rik a Sza­bad­egye­tem elő­adá­sa­it, és – mint ki­de­rült – a kö­zön­ség nem­csak is­me­ri, ha­nem na­gyon sze­re­ti is ezt a prog­ra­mot. A Vá­ro­si Te­le­ví­zió Sze­ged mű­so­rai kö­zül – ha a Hír­adót nem szá­mol­juk – ez a leg­nép­sze­rűbb adás.

A félév részletes programja ITT olvasható.

Tóth Bog­lár­ka

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek