Bezár

Hírarchívum

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Támogatások az önköltséges hallgatóknak

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Támogatások az önköltséges hallgatóknak

2014. január 31.
7 perc

A Szegedi Tudományegyetem 2014. február 8-án nyílt napra várja a felvételizést tervezőket és szüleiket a Rektori Hivatal épületébe (Szeged, Dugonics tér 13.). A továbbtanulásról szóló cikksorozatunk alábbi részében bemutatjuk, hogy milyen támogatási, ösztöndíj-lehetőségekkel számolhatnak azokra a hallgatók, akik önköltséges képzésre jutnak be.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az önköltséges hallgatók részére önálló ösztöndíjakat alapítottak a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi, valamint Állam- és Jogtudományi Karán is, ezek kifejezetten a képzési díj támogatására irányulnak.

 

A Gazdaságtudományi Karon az önköltséges alapképzéseken tanulókat vállalati, alapítványi és kari ösztöndíjakkal várják. „A hallgatói terhek mérséklése, a kiváló diákok közgazdasági tanulmányainak támogatása érdekében karunk 2012-ben a költségtérítés mértékét felére csökkentő vagy annak megfelelő összegű ösztöndíjat alapít” – olvasható a GTK honlapján. A karon mindhárom alapképzés – gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel szak – 2014. szeptembertől 185 ezer forintba kerül félévente. A fakultás évente minimum 40, nappali tagozatos közgazdászképzésben részt vevő, állami ösztöndíjban nem részesülő legtehetségesebb hallgatóját két formában ösztöndíjjal kívánja támogatni. Egyrészt nevesített vállalati/intézményi ösztöndíjjal, amely az alapító nevét viseli. Ebben az esetben az ösztöndíj elnyerésének feltételeit az ösztöndíjat felajánló szervezet közvetlenül határozza meg. Másrészt a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Tehetsége ösztöndíjjal. Az ösztöndíj odaítélése az ösztöndíjra pályázó hallgatók tanulmányi/felvételi eredménye alapján, egyértelmű sorba rendezéssel történik. Támogatásban azok a fiatalok részesülhetnek, akik a felvételi eljárásában nappali tagozaton nyertek felvételt a Gazdaságtudományi Kar által meghirdetett alapszakra, nem részesülnek állami ösztöndíjban, illetve aki pályázatot nyújt be az ösztöndíj elnyerése érdekében. Mind a nevesített vállalati/intézményi/alapítványi, mind a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Tehetsége ösztöndíj mértéke minimum a képzés során térítendő önköltség összegének 50%-a, maximum a képzés során térítendő önköltség összegének 100%-a. Az ösztöndíjakról és a pályázás részleteiről további információ a GTK honlapján érthető el.

 

Az egyetem Állam- és Jogtudományi Karának felvételi szabályzata értelmében a fakultás a jogász osztatlan képzés nappali munkarend szerinti önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató 10 legjobb felvételi/tanulmányi eredményt elért aktív státuszú hallgatója számára minden félévben költségmentességet biztosít. Ez a támogatási forma nagyban segíti a hallgatók anyagi kötelezettségvállalását, mivel a jogász képzés költsége hasonlóan a gazdasági képzésekhez igen magas, az önköltség 176 ezer forint félévenként. A kar a jogász nappali munkarend szerinti képzési formában felvételt nyert további tíz aktív státuszú, beiratkozott hallgató számára szociális alapon – a felvételi pontszám figyelembe vétele mellett – szintén költségmentességet ad az első tanévre. A későbbiekben a tanulmányi eredmények figyelembe vétele mellett minden tanévben tíz aktív státuszú hallgató szociális alapú költségmentességben részesül. Az elbírálás során figyelembe veszik a felvételi összpontszámot, a nagycsaládos helyzetet, az alacsony jövedelemmel rendelkező családi hátteret, valamint a tanulmányok folytatására befolyással bíró hátrányos helyzetet.

 

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar az első évfolyamos szociális munka alapszakos önköltséges hallgatókat részösztöndíjjal támogatja. A támogatásra pályázhatnak azok, akik az ETSZK-n hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, az első szemeszterben aktív félévet töltenek szociális munka alapszakon, nappali vagy levelező tagozaton, és önköltséges finanszírozási formában tanulnak. A pályázaton nyertes hallgatók egyszeri, egy összegben történő támogatást kapnak, mértéke a hallgató által fizetendő költségtérítés – melynek összege 180 ezer forint – 50 százaléka. A támogatás egy félévre szól, de a következő szemeszterben újra megpályázható.

 

A költségtérítés halasztásról, részletfizetésről, csökkentésről az SZTE egyes karain külön szabályzat rendelkezik. Az Állam- és Jogtudományi Karon a hallgatók az önköltség befizetésének halasztását kérhetik, de részletfizetésre vagy mérséklésre nincs lehetőség. Az Egésztudományi és Szociális Képzési, valamint a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon különös méltányosság alapján, dékáni engedéllyel lehet költségtérítés halasztást, részletfizetést kérni. A Fogorvostudományi Kar Tanulmányi Bizottsága, dékánja költségtérítés fizetése alóli mentességet nem ad, de kedvezmény iránti kérelmet nyújthat be írásban a Tanulmányi Bizottsághoz az a hallgató, aki az előző két szemeszterben átlagosan 4,5-ös hagyományos átlagot ért el. A Gazdaságtudományi és a Gyógyszerésztudományi Karon költségtérítés-halasztást, részletfizetést vagy mérséklést a Modulo rendszerben lehet kérni. A Mezőgazdasági Kar költségtérítéses képzésben tanuló hallgatója a Modulo rendszerben tölthet ki űrlapot, amennyiben részletfizetést szeretne kérni. A Mérnöki Karon különös méltányosság alapján, dékáni engedéllyel lehet költségtérítés halasztást, részletfizetést kérni, ezt a Modulo rendszerben kell beadni. Az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon, valamint a Zeneművészeti Karon az önköltséges hallgatók költségtérítés-halasztási, részletfizetési (50-50 %) vagy mérséklési kérvényt adhatnak be a Modulo rendszerén keresztül.

 

A költségtérítéses hallgatók olyan, más egyetemi ösztöndíjakat is megpályázhatnak, amelyek elsősorban nem az önköltség fedezésére irányulnak. A szegedi egyetemen 13 éve működő Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a kiemelkedő tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása ösztöndíjak által. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi-ösztöndíjat az universitas minden hallgatója megpályázhatja, aki alap-, mester- vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az elvégzett szemeszterek tekintetében. Az ösztöndíjat már elsőévesként is érdemes megpályázni, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Szegedi Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, s ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások, interdiszciplináris programokban való részvétel.

 

Az egyetem bármely, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjat igényelhet az egyes karok hallgatói önkormányzatánál. A tantervi követelményeken túl kiemelkedő szakmai, tudományos, illetve köz-életi tevékenységet végző hallgató rendszeres havi, illetve egyszeri juttatásban részesíthető. A pályázatok elbírálása során előnyben részesítik a Szegedi Tudományegyetem tehetséggondozási programjában részt vevő hallgatókat. Mindemellett köztársasági ösztöndíjra azon államilag támogatott, illetve költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

Az önköltséges hallgatók anyagi helyzetét könnyíti, hogy az SZTE jelenlegi kollégiumi szabályzata szerint a költségtérítéses hallgatóknak is van arra lehetőségük, hogy kollégiumi férőhelyet kapjanak. A kollégiumi jelentkezések elbírálásánál ugyan előnyt élveznek az államilag finanszírozott képzésben részt vevők, de a helyek kiosztásánál a hallgató szociális helyzetét is figyelembe veszik, így az önköltséges hallgatók számára is biztosítanak néhány férőhelyet.

 

Az egyetem mellett Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata is anyagi támogatást biztosít a kiemelkedő teljesítményt elért diákoknak. Az ösztöndíj két szemeszterre szól, összege havi 10 ezer forint. Pályázatot minden nappali tagozatos, első alap- vagy mesterképzésen tanulmányokat folytató tanulmányokat, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató adhat be, aki 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be. Pályázni a Modulo elektronikus rendszerben található Szeged MJV Ösztöndíjpályázata című adatlap kitöltésével lehet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kiemelkedő tanulmányi eredmény és a tanulmányi versenyeken való részvétel.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ez az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, aminek elbírálását nem az egyetem végzi, azonban sikeres pályázat esetén az egyetem folyósítja azt. Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján ítélhető meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe.

 

A felvételi eljárás menetéről és a Szegedi Tudományegyetem képzéseinek követelményeiről mindent megtudhatnak az érdeklődők a 2014. február 8-án (szombaton) 9 órakor kezdődő nyílt napon az SZTE Rektori Hivatal épületében (Szeged, Dugonics tér 13.). A szegedi egyetem képzéseit is bemutató nyílt napon az universitas vezetői ismét tartanak „szülői értekezletet”, ahol friss információkkal segítik a diákokat és a felnőtteket a továbbtanulásról szóló döntés meghozatalában. Az SZTE immár hagyományos februári, a felvételi jelentkezés határidejéhez közeli nyílt napjáról további információ itt olvasható.

 

Az SZTE immár hagyományos februári, a felvételi jelentkezés határidejéhez közeli nyílt napjáról további információ itt olvasható.

Az SZTE kari nyílt napjairól további információ az alábbi linken olvasható. Az SZTE felvételizőknek szóló honlapja: http://www.u-szeged.hu/felveteli

 

Korábban írtuk:

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Nőtt az állami ösztöndíjas helyek száma

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Színház, fesztiválok és egyetemi bulik

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Képzési díjak 2014-ben

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Diákmunka-lehetőségek Szegeden

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Tanulj idegen nyelveket az SZTE-n!

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? A kollégiumoktól az albérletekig

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Sportolj az SZTE-n!

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Tudnivalók határon túli jelentkezőknek

Miért a Szegedi Tudományegyetemet válaszd? Pontok és határok 2014-ben

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek