Bezár

Hírarchívum

Pályázati felhívás az SZTE doktori képzésein résztvevő hallgatók számára

Pályázati felhívás az SZTE doktori képzésein résztvevő hallgatók számára

2015. november 10.
7 perc
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felsoA TEHETSÉG-03-2015-001 pályázat keretében rendelkezésre álló ösztöndíj azon Szegedi Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató legtehetségesebb, SZTE doktori képzésein részt vevő hallgatók számára kerül meghirdetésre, akik


 1. SZTE valamennyi olyan tudományterületén doktori képzésben vesznek részt, amelynek keretén belül előre definiált kutatási munkaterv alapján tudományos munkát végeznek ÉS
 2. a kutatómunka eredményét/eredményeit nemzetközi tudományos konferencia, workshop keretében poszter bemutatón keresztül kívánják a szakmaterület előtt bemutatni ÉS/VAGY
 3. a kutatómunkában rejlő együttműködések lehetőségeit felismerve az SZTE Tudástérkép oldalán, mint online felületen a tudományos eredmények rendszerezett megjelenítését, kommunikálását segítik

 

Az ösztöndíj támogatásnak elő kell segítenie:

- az SZTE hallgatói között a tudományos pályán tehetséggel rendelkező hallgatók felkutatását, érdeklődésük felkeltését és elköteleződésük megerősítését

- az SZTE hallgatói közül a tudományos pályát választók dinamikus fejlődését,

- az SZTE hallgatói által nemzetközi porondon végzett kutatási projektekbe történő bekapcsolódását,

- magas színvonalú alap-, ill. alkalmazott kutatási programok megvalósulását, ill. azok szinergiáinak erősödését.

 

 

A pályázat célja

Az SZTE Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat (DÖK) tudományos ösztöndíj-támogatási programjának célja, hogy a doktori iskolák keretén belül tudományos tevékenységet nemzetközi szintéren is bemutatható módon végző,

(a) hazai vagy külföldi tudományos rendezvényen elfogadott poszter megjelenéssel rendelkező

(b) magas színvonalú poszter pályaművet elkészítő

(c) a tudományos munka eredményeit szakmai közönség előtt bemutató

hallgatók tudományos teljesítményének támogatása.


 

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem doktori képzésein tanulmányokat folytató, magyar állampolgárságú SZTE bármely doktori iskolájának képzésein részt vevő hallgatók, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik.

 

A pályázat kategóriái, feltételei

 

Egyszeri ösztöndíj támogatás

 

Jelen pályázati kiírás kapcsán – a hatályos tudományos ösztöndíj szabályzatban foglaltak szerinti egyszeri ösztöndíj támogatás keretében - egy hallgató maximum 100.000 Ft támogatásban részesülhet, azzal, hogy egy hallgató egy érvényes kiírásra beadott pályázatai alapján kiírásonként maximum egy nyertes pályamű mentén részesülhet ösztöndíj támogatásban. A meghirdetésre kerülő tématerület esetében az egy hallgató által elnyerhető maximális ösztöndíj mértéke:

 

 • „Ifjú kutatói eredményem” konferencia poszter pályázat 20.000,- Ft

Pályázati azonosítószám: TEHETSÉG-03-2015-001-001

 • „Helyem van a Tudástérképen” tudományos eredmény és együttműködés fejlesztés pályázat 25.000,- Ft

Pályázati azonosítószám: TEHETSÉG-03-2015-001-002

 

A SZTE egyszeri ösztöndíj támogatás keretében egy hallgató maximum 100.000 Ft összegű támogatásban részesül.

 

A támogatási kérelmek benyújtása, a támogatottak köre

Pályázatot nyújthat be a Szegedi Tudományegyetem bármely karán, doktori tanulmányokat folytató, a pályázat benyújtása időpontját megelőző két tanulmányi félév során hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató.

 

A pályázatok a TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0006 projekt alábbi alprogramjai megvalósításához kapcsolódóan kerülnek befogadásra:

 

 • Humán erőforrás fejlesztés / Teljesítmény alapú ösztönző rendszer fejlesztése és bevezetése
 • Önszerveződő és önkéntes részvételen alapuló tudományos tevékenységhez kapcsolódó kezdeményezések támogatás, illetve a tudományos munkára ösztönző eszközök fejlesztése / Felsőoktatási tudományos és K+F, valamint innovációs díjak, ösztöndíjak bővítése, fejlesztése, részvételi körének kiterjesztése

 

valamint a TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 projekt alábbi alprogramjai megvalósításához kapcsolódóan kerülnek befogadásra:

 

 • Jövőkutatás - a tudás-ipar jövőjét befolyásoló folyamatok, hálózatok feltárása és értelmezése az alábbi területeket érintve:
 • a társadalmi műveltség aspektusából - a társadalmi műveltség mint közös alap az innováció milyenségére gyakorolt hatásának feltárásával,
 • környezeti fenntarthatóság aspektusából – a környezeti fenntarthatóság mint a társadalmi innováció mozgatórugójának feltárásával,
 • gazdasági és jogi aspektusból - az üzleti és társadalmi hálózatok, innovatív klaszterek a társadalmi innováció interakciójának előmozdítójaként történő vizsgálatával,
 • tudománykommunikációs aspektusból – a tudomány disszemináció társadalmi innovativitásra gyakorolt hatásának vizsgálatával.

 

A támogatás igénylésének alapfeltételei

Az ösztöndíjra pályázó hallgató jelen felhívás mellékleteként megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, és a pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket.

 

A pályázati anyag kötelező mellékletei:

 • pályázati adatlap
 • a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentum (ETR alapú)
 • a pályázati feltételeket alátámasztó dokumentumok:
  1. a konferencia poszter pályázat vonatkozásában a 2015/2016 I. vagy II. tanulmányi félév időszakára vonatkozóan elfogadott, konferencia megjelenés, részvétel megalapozó dokumentuma és a tudományos munka poszter anyaga elektronikus verzióban CD/DVD eszközön
  2. a tudástérkép megjelenés pályázat vonatkozásában a tudományos munkásság leírását tartalmazó szakmai anyag másolata vagy elektronikus verziójának CD/DVD eszközön történő megjelenítése
 • nyelvtudás alapján idegen nyelvekből tett, államilag elismert nyelvvizsga másolati dokumentumai
 • korábban végzett releváns kutatási tevékenység esetén annak igazolása a tudományos szakmai műhely vezetőjének írásos ajánlásával

 

Támogatási időszak

A konkrét tématerületek mentén kiírásra kerülő pályázati azonosítószámmal ellátott felhívások körében adható ösztöndíjak eredménykötelem menti egyszeri díjazások

 

Egy hallgató jelen pályázati azonosítószámmal ellátott pályázati felhívásra egyszerre csak egy pályázatot adhat be!

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. a pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltér a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 3. a pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van,
 4. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi.

 

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot személyesen vagy postai úton („papír alapon” és/vagy a poszter/tudományos munkásság leírásának vonatkozásában CD/DVD alapú elektronikus formában) lehet benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat, Szilágyi Árpád SZTE DÖK általános alelnök részére szükséges benyújtani.

 

Benyújtás postai címe:

Szegedi Tudományegyetem

Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat

6722 Szeged,

Szentháromság utca 34.


Személyes benyújtás helye:

Szegedi Tudományegyetem

Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat

Szilágyi Árpád általános alelnök

6722 Szeged,

Szentháromság utca 34.

 

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

 

A pályázatok benyújtásának határideje

A végleges pályázatok beadási határideje: 2015. november 18. du. 16:00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtás határidejéig tértivevénnyel igazoltan vagy a személyes átvételt igazoló „Átvételi Elismervény” útján befogadást nyer.

 

A pályázat érvényességének vizsgálata

A pályázati keretfelhívás vonatkozó pontja szerint.

 

A pályázatok értékelése, bírálati szempontok

A pályázati keretfelhívás vonatkozó pontja szerint. Az egyéb tényezőkre vonatkozó bírálati szempontok az alábbiak:


c) egyéb tényezők alapján az elbíráló saját mérlegelési jogkörén belül megállapítható pontszám

legfeljebb 15 pont

TEHETSÉG-03-2015-001-001 kiírás esetén a konferencia megjelenés és tervezett poszter értékelése

 

max. 15 pont

TEHETSÉG-01-2015-003-002 kiírás esetén a tudományos munkásság leírásának értékelése

 

max. 15 pont

 

A pályázók döntést követő kiértesítése

A döntést követően a pályázat kezelője 5 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.

 

További információk

A jelen pályázati felhívás és a teljes pályázati dokumentáció elérhető a Projekt pályázati oldalán keresztül http://www.u-szeged.hu/tamop422b-0006/osztondij-kiirasok

 

Jelen pályázati kiírás, továbbá mellékletei és pályázati adatlapjai együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázat kezelője fenntartja a jogot a Projekt futamideje alatt, hogy amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.

 

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.

Szilágyi Árpád

E-mail: szilagyiarpad@sztedht.hu

Telefon:+36 (62) 544-845


Letölthető dokumentumok:

Pályázati adatlap

Kutatási tevékenység bemutatása

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek