Bezár

Hírarchívum

santi_patroni_kiemelt

Magyar egyetemek szent patrónusok oltalma alatt

Magyar egyetemek szent patrónusok oltalma alatt

2012. június 28.

Pál József professzor, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese nemrég egy Olaszországban tartott konferencián mutatta be a hazai felsőoktatási intézmények védőszentjeire vonatkozó kutatási eredményeit.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek június 21–23. között Bolognában az európai egyetemek védőszentjeiről. A seregszemlén Magyarországot, illetve a Szegedi Tudományegyetemet Pál József professzor képviselte. A nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes a magyar egyetemek védőszentjeit mutatta be.

 

Akikben Isten műve erőteljesen megnyilvánul

– A rendező bolognai egyetem 1088-ban alakult, s a világ egyik első felsőoktatási intézményeként tartják számon. Érdekessége, hogy nem egyházi, hanem világi jellegű iskoláról volt szó, az első olyan egyetemről, mely a polgári jog területén folytatott kutatásokat. 1988-ben – mikor színpompás programsorozattal ünnepelték meg kilencszáz éves fennállását – a JATE rektora, Csákány Béla professzor is részt vett megemlékező rendezvényeiken. Akkor fogadták el az Európai Egyetemek Magna Chartáját is, melyhez a Szegedi Tudományegyetem is kapcsolódott. Tudni kell még a bolognai universitasról, hogy igen jelentős egyetemtörténeti kutatóközpontot működtet (CISUI néven), mely rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat – mutatta be a házigazda intézményt Pál József. A szegedi professzor egyébként harmadszor vett részt ilyen kongresszuson. 2006-ban a magyarországi 1956 ötvenedik évfordulója jelentette az apropót, majd 2009-ben az egyetemi tananyagok története, alakulása a legkezdetlegesebb jegyzettől, a peciától az e-bookig, az idei esztendőben az európai egyetemek védőszentjeiről cseréltek eszmét a tudósok.

– A kereszténység történetének fontos eleme, hogy kiemelt tisztelet jut azoknak a helyeknek, ahol Isten valamilyen módon megnyilvánult, illetve azoknak az embereknek, akikben Isten műve mindennél erőteljesebben érzékelhető. A különféle intézmények és szakmák is ilyetén módon szentet, védőszentet választották maguknak, ehhez mérten a 12-13. századtól az egyetemek is valamilyen védőszent alá rendelték tevékenységüket. Ez jellemezte a magyar felsőoktatást is: egyrészt a közép- és kora újkorban létrejövő egyetemek, másrészt a külföldön adott helyeken bizonyos tömeget, arányt elérő magyar hallgatók választottak maguknak védőszentet – magyarázta Pál József. Bolognai előadásában ezt a folyamatot, ennek legfontosabb állomásait tekintette át.

 

Védőszentek Veszprémtől Nagyszombatig

Igen érdekes eredményeket ismertetett a közönséggel a szegedi professzor. A hazánkban létrejött, középszintnél magasabb képzést is nyújtó studiumok közül a veszprémi, amely a püspök irányítása alatt alá tartozott, tekinthető a legelsőnek. A korábban is meglévő káptalani iskola a 12. század végén emelkedhetett magasabb szintre. A kancellár-püspökhöz szorosan kapcsolódó oktatási tevékenységet folytató iskolát (minden valószínűség szerint) a dóm védőszentje, Szent Mihály patrociniuma alá helyezték. A domonkos rend 1304-ben Budán megalapított főiskolájának Mirai Szent Miklós lett a védőszentje (aki egyben a diákok védőszentje is). Aligha meglepő a választás, hiszen a rendalapító Szent Domonkost is egy Miklósnak szentelt templomban temették el. Az 1367-ben Anjou Nagy Lajos király által létrehozott pécsi egyetem – melynek a mai Pécsi Tudományegyetem az örököse – pedig minden valószínűség szerint Szent Péter mellett döntött. Péter volt a püspökség védőszentje is, s a rövid ideig működött intézmény finanszírozása is fokozott mértékben az egyházra hárult. A Szegedi Tudományegyetem eszmei-szellemi elődjének, a Báthory István erdélyi fejedelem által 1581-ben Kolozsvárott megalapított akadémia viszont a források tanúsága alapján nem választott magának védőszentet.

– A rendkívül alapos kutatások ellenére sem sikerült a Báthory-féle egyetemen egyetlen egy védőszentet sem azonosítani. Valószínű, hogy a szent nevenapján a városban szervezett, általában nagy felfordulással járó látványos ünnepséget Kolozsvárott nem lehetett megszervezni (mint másutt), hiszen ez provokációnak minősült volna az unitárius, protestáns többségű környezetben. Ráadásul megosztotta volna a hallgatókat, hiszen az egyetem nyitott volt nem katolikus előtt is – fejtegette az okokat a rektorhelyettes.

Megfelelően dokumentáltak, részleteikben ismertek ellenben az egykori kolozsvári diák, Pázmány Péter által 1635-ben életre hívott négykarú nagyszombati egyetem (mai utódai: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Semmelweis Orvostudományi Egyetem) védőszentjeire vonatkozó ünnepek, szerepük az intézmény életében. Az intézmény védőszentje Magyarország patrónája, Szűz Mária lett. A hittudományi kar Loyola Szent Ignác oltalma alá helyezte tevékenységét (második védőszentként pedig Aquinói Szent Tamást tisztelték), a bölcsészettudományi fakultás Xavéri Szent Ferenc, a jogi kar Szent Ivó, az orvoskar pedig Kozma és Damián, a két arab származású, Diocletianus által megölt orvosszent mellett foglalt állást. Utóbbira 1772-ben Mária Terézia adott nekik engedélyt, aki arról is intézkedett, hogy forrásokat utaljanak ki az ünnepségek méltó lebonyolítására.

A védőszentek ábrázolása egyébként rendszerint az egyetem címerén, zászlaján, jogarán, pecsétjén jelent, jelenik meg. Érdekesség, hogy a Pázmány-féle akadémia orvoskarának dékáni jogarán felül Lukács evangélistát is ábrázolták, alatta kaptak helyet az arab származású orvosszentek. – A vertikális elhelyezés a gyógyító tevékenység egésze és a kar mint ennek része viszonyát fejezheti ki. Lukács az orvostársadalom védelmezője, magáé a karé pedig a Justinianust meggyógyító, a gyógyításért pénzt soha el nem fogadó, Isten által a gyilkos eszközök (víz, tűz, nyíl) ellen háromszor megvédett Kozma és Damián – vázolta a lehetséges okokat Pál József.

 

Példát mutathat a morális tartás

A rektorhelyettestől megtudtuk: a védőszentek választása olyan hagyomány, ami egészen a napjainkig él világszerte, de idehaza is. A 2010-ben megalakult Óbudai Egyetem – mely a Luxemburgi Zsigmond-féle 1395-ös, illetve 1410-es alapításra vezeti vissza történetét – például Szent Pált, a Miskolci Egyetem bölcsészkara pedig nemrégiben Alexandriai Szent Katalint, a bölcsészek védőszentjét jelölte szent patrónusául. – Mindez azt mutatja, hogy nemcsak a tudósokból lehet példát meríteni, hanem olyan személyekből is, akik morális tartásukkal mutatnak utat egy intézménynek – fogalmazott a professzor, hozzátéve: mindez adott esetben a Szegedi Tudományegyetem életében is elképzelhető és megfontolandó lehet. Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint mégis kik jöhetnének szóba a szegedi intézmény kapcsán, hangsúlyozottan első megközelítésben úgy felelt: például Szent Gellért, illetve a jeles racionalista skolasztikus, Aquinói Szent Tamás. Mindemellett felhívta rá a figyelmet, hogy az egyház életében egyre több a szent professzor, s jelenleg is folyamatban van például „a legszögedibb szögedi”, a nagy hírű néprajztudós, Bálint Sándor boldoggá avatása.

 

Pintér M. Lajos

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek