Bezár

Hírarchívum

SZTE_

Útmutató a veszélyhelyzet során életbe lépő változásokról a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján

Útmutató a veszélyhelyzet során életbe lépő változásokról a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján

2020. április 15.
7 perc

A veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő változásokkal kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatjuk az egyetemi polgárokat az erre az időszakra vonatkozó intézkedésekről.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet legfontosabb, hallgatókat érintő rendelkezései röviden összefoglalva:

3. § (1) A 2019/2020. tanév II. féléve nem számít elhasznált passzív félévnek.

4. § 2020. nyarán nem lesz tanulmányi alapú kisorolás.

5. § (1) A veszélyhelyzet idejére eső oklevélszerzési határidő egy évvel kitolódik.

5. § (2) A veszélyhelyzet alatt lejáró rövid ledolgozási kötelezettség egy évvel meghosszabbodik.

5. § (3) Fél év haladék az állami ösztöndíj részletekben történő visszafizetése esetén.

6. § 2020. augusztus 31-ig letett záróvizsga esetén az oklevelet nyelvvizsga nélkül is ki kell adni.

7. § Az Oktatási Hivatal 2020. végéig felfüggeszti a végrehajtási eljárásokat.

13. § A főszabálytól eltérően a hallgatók az egyetem engedélyével az egyetemre beléphetnek: záróvizsga, felvételi vizsga és oklevél átvétele esetén - az események megtartásának módjáról a karok rendelkeznek figyelembe véve az ottani specifikumokat.

9. § Felvételi változások


A 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet legfontosabb, hallgatókat érintő rendelkezései és azok magyarázatai:

 

A 2019/2020. tanév II. féléve nem számít elhasznált passzív félévnek

 

„3. § (1) A 2019/2020. tanév tavaszi félévét az Nftv. – hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetéséről rendelkező – 45. § (1) bekezdése, továbbá 53. § (4) bekezdése alkalmazása során nem kell figyelembe venni”

A maximum két félév egybefüggő szünetelés (passziválás) esetén a 2019/20 tanév II. félévét figyelmen kívül kell hagyni, ahogyan a doktori értekezés benyújtásának véghatárideje megállapítása során is.

 

2020. nyarán nem lesz tanulmányi alapú kisorolás

„4. § 2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerülhet sor.”

Az állami ösztöndíjas finanszírozási formáról önköltségesre történő, tanulmányi alapú kisorolás a 2019/20. tanévben elmarad, a visszasorolás lehetősége (önköltséges formából állami ösztöndíjasra) azonban továbbra is biztosított.

A változás nem érinti azokat a hallgatókat, akik elhasználták a maximálisan igénybe vehető államilag támogatott féléveiket. Ők kisorolásra kerülnek a 2019/20. tanév II. félévének végén.

 

A veszélyhelyzet idejére eső oklevélszerzési határidő egy évvel kitolódik

„5. § (1) Ha a hallgató oklevelének megszerzésére – az Nftv. 48/A. § a) pontja alapján – meghatározott határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

 

A veszélyhelyzet alatt lejáró rövid ledolgozási kötelezettség egy évvel meghosszabbodik

(2) Az Oktatási Hivatal által közigazgatási hatósági határozatban megállapított munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le.

 

Fél év haladék az állami ösztöndíj részletekben történő visszafizetése esetén

(3) Amennyiben a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági döntésben az Nftv. 48/Q. § (1) bekezdése szerinti részletfizetést engedélyezett, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztás illeti meg (a továbbiakban: fizetési halasztás). A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen.”

Az oklevél megszerzésére előírt határidő betartását az Oktatási Hivatal ellenőrzi. Az oklevél megszerzésére előírt határidő a képzési idő legfeljebb másfélszerese. Ez a határidő hosszabbodik meg egy évvel, amennyiben az eredeti határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közé esik. Továbbá egy évvel meghosszabbodik az Oktatási Hivatal által előírt munkaviszony-fenntartási kötelezettség is.

 

2020. augusztus 31-ig letett záróvizsga esetén az oklevelet nyelvvizsga nélkül is ki kell adni

„6. § Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.”

Ez a rendelkezés a Szegedi Tudományegyetemen több ezer hallgatót érint. Valamennyi, korábbi főiskolai, egyetemi, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés volt hallgatója, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz, megkapja az oklevelét, a képzési és kimeneti követelményei szerint az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése nélkül.

Tekintettel az érintett hallgatók nagy számára, az oklevelek kiállítása ütemezetten történik az ehhez szükséges nyomtatványok megérkezését követően. Kérjük, kísérjék figyelemmel az egyetem, illetve az illetékes kar honlapját, valamint a Neptun üzeneteket.

A kiadandó oklevelek kiállításának és átvételének eljárási rendje:

  1. Az érintett hallgató adategyeztető űrlapot tölt ki a Modulóban.
  2. Az adott kar ellenőrzi az adatokat és szükség esetén rögzíti, javítja a tanulmányi rendszerben.
  3. Az ellenőrzést követően elkészül az oklevél.
  4. Az elkészült oklevélről a hallgató e-mailben kap értesítést.
  5. Átvétel személyesen Szegeden, időpontfoglalással a József Attila Tanulmányi- és Információs Központban.

 

A főszabálytól eltérően a hallgatók az egyetem engedélyével az egyetemre beléphetnek

„13. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani.

(2) A felsőoktatási intézmény területére a kiállított oklevelük átvételének céljából a hallgatók, illetve volt hallgatók beléphetnek úgy, hogy biztosítani kell azt, hogy az átvételi folyamat személyes érintkezést ne igényeljen és az átvétel során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell.

(3) A felsőoktatási intézmények – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9). Korm. rendelet 59. § (1) bekezdésében – a záróvizsga-bizottságok összetételére vonatkozó rendelkezések közül a záróvizsga-bizottság létszámára, valamint annak külsős tagjára vonatkozó rendelkezésektől veszélyhelyzet idején eltérhetnek, azzal, hogy a bizottságnak elnöke és legalább egy tagja van, továbbá a záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen.”

Záróvizsgát a félév végén meg kell szervezni, az el nem maradhat. A záróvizsga szervezésének fő szabálya továbbra is az online eszközök igénybevétele. A záróvizsgát szervező karnak lehetősége van eltérni e főszabálytól, és a résztvevő hallgató számára engedélyezheti az egyetem területére való belépést, amennyiben ezt a záróvizsga lefolytatásának módja megköveteli. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy személyes érintkezésre ne kerüljön sor, a személyek között legalább 1.5 méter legyen a távolság. Tehát kari mérlegelés tárgya, hogy online vagy személyes záróvizsgára kerül sor.

 

Felvételi változások

“9. § (1) A 8. § (1) bekezdése szerinti idegen nyelvből tett részvizsga eredményéről kiállított nyelvvizsga bizonyítvány a 2020. évi általános felvételi eljárásban

a) középfokú (B2) szintű részvizsga esetén a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 20. § (1) bekezdés a) pontjában,

b) felsőfokú (C1) szintű részvizsga esetén 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott többletpontra jogosít, amennyiben a jelentkező a részvizsgát a 2019/2020. tanévben szerezte meg.

2) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti gyakorlati vizsgát, a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát, szóbeli alkalmassági vizsgát és a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje.

(3) A 2020. évi általános felvételi eljárásban a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerinti, a felsőoktatási intézmények által meghatározott felvételi követelmények teljesítését úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje.

(4) Ha a nyelvvizsga megszerzésének feltételeit a nyelvvizsgázó már sikeresen teljesítette, de a nyelvvizsgabizonyítvány még nem került kiállításra, a felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvvizsga-bizonyítvány helyett a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást a felvételiző – a veszélyhelyzet megszüntetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli bemutatási kötelezettség terhe mellett – felhasználhatja a felvételi követelmények teljesítésének igazolására.

(5) A felsőoktatási intézmény területére a (2) és (3) bekezdés szerinti felvételi követelmény teljesítése céljából a jelentkezők beléphetnek úgy, hogy biztosítani kell azt, hogy a követelmény teljesítése személyes érintkezést ne igényeljen és annak során a legalább 1,5 méteres távolságot végig biztosítani kell.”

Azok a felvételizők, akik idegen nyelvből vizsgát tettek, a középfokú (B2) sikeres részvizsga esetén 28 többletpontra jogosultak, felsőfokú (C1) sikeres részvizsga esetén 40 többletpontra jogosultak, amennyiben a részvizsgát a 2019/20 tanévben szerezték meg. Amennyiben a nyelvvizsga bizonyítvány még nem került kiállításra, a felvételi eljárás során a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást is felhasználhatja a felvételiző azzal, hogy a veszélyhelyzet megszüntetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül bemutatja a nyelvvizsga bizonyítványát.

A nem magyar állampolgárok számára a magyar nyelvi alkalmassági vizsgát, szóbeli alkalmassági vizsgát, a felsőoktatási intézmények által meghatározott felvételi követelményeket és a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje. Ezen vizsgák teljesítésére a felvételizők beléphetnek a felsőoktatási intézmény területére úgy, hogy a követelmények teljesítése ne igényeljen személyes érintkezést, valamint az eljárás során a 1,5 méteres távolságot biztosítani kell.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek