EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002

ESZA

A projekt címe: Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány diszciplináris területein

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002

 

A (fő)kedvezményezett neve: Eötvös Lóránd Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Szegedi Tudományegyetem

Debreceni Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1 654 001 226 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

777 687 707 Ft

0 Ft

777 687 707 Ft

Szegedi Tudományegyetem

391 517 930 Ft

0 Ft

391 517 930 Ft

Debreceni Egyetem

284 795 589 Ft

0 Ft

284 795 589 Ft

Pázmány Péter

Katolikus Egyetem

200 000 000 Ft

0 Ft

200 000 000 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.09.01.-2021.08.31.

 

Projektkoordinátor: Márta Dorina

 

Pénzügyi vezető: Balogh Gyöngyi

 

Szakmai vezető: Dr. Fülöp Zoltán

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Tervezett projektünk célja felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása az informatika és a számítástudomány diszciplináris területein, egy, az ELTE, a DE, a PPKE és az SZTE megfelelő intézményeiből álló konzorcium keretében. A projekt megvalósulási helyszínei Budapest, Debrecen és Szeged.

A projektben olyan eszközrendszert alakítunk ki, amely egyrészt lehetővé teszi, másrészt biztosítja BSc, MSc, PhD hallgatók, doktorjelöltek és predoktorok oktatási és kutatási tevékenységének eredményesebbé tételét, tehetséggondozását, valamint a tehetséggondozást végző oktatók, kutatók mentori munkájának sikeresebbé tételét. A kitűzött feladatok mind az egyes partner intézményekben létező (vagy megvalósításra kerülő) tudományos műhelyek fejlődését, mind a konzorcium mint egész közös fejlődését szolgálják. Ennek megfelelően egyedi, a partnerekre, illetve a konzorcium egészére vonatkozó, az integrációt segítő tevékenységek együttesét határoztuk meg. A megvalósítandó feladatok, az intézményközi együttműködés érdemben szolgálják a hazai kutatói utánpótlásképzést. A tervezett projekt központi elemei az ún. műhelyek, illetve tematikus csoportok. A műhelyek lehetnek tematikus kutatás és kapcsolódó tevékenységek megvalósítását szolgáló szakmai csoportok, illetve a promóciót elősegítő és támogató közösségek. A tematikus kutatási műhelyek az egyazon vagy rokon tudományterületeken kifejtett kutatási tevékenységhez kapcsolódnak. A műhelyekben szenior mentorok és mentorok felügyelik és munkájukkal elősegítik, hogy az adott szakterületeken biztosítva legyen a kutatói- és hallgatói utánpótlás a képzés minden szintjén, beleértve a doktorjelölti szintet is. A műhely – partneri és konzorciumi szinten - tevékenységéről informálja és megszólítja a megfelelő célcsoportokat tematikus kutatási- és kutatóképzési pályázatok (ösztöndíj kiegészítés, célfeladat) formájában, illetve tájékoztató szakmai rendezvények, workshopok, konferenciák, tréningek keretében. A műhely biztosítja, hogy a megfelelő teljesítményt felmutató, érdeklődő és elkötelezett hallgatók és fiatal kutatók számára megfelelő képzést nyújt. A szenior mentorok és mentorok (oktatók, témavezetők) tevékenységükért az engedélyezett lehetőségeknek megfelelő juttatást kapnak. A műhely tagjainak tanulmányútjait, aktív konferencia- és egyéb rendezvényen való részvételét a műhely biztosítja, különös tekintettel a kutatói utánpótlásképzésbe bevont személyekre. A partnerintézmények műhelyeket hozhatnak létre, amelyek konzorcium- szintűek, illetve partner-specifikusak lehetnek. A műhelyek, illetve a tematikus csoportok a projekt tartama alatt változhatnak, átalakulhatnak, új műhelyek jöhetnek létre. Azok a perspektivikus és fontos témák, amelyek reprezentáltságukban nem érik el egy műhely nagyságát, tematikus csoport formájában azonosíthatják magukat. A tervezett tematikus műhelyek az informatika és a számítástudomány kurrens és jelentős területeit reprezentálják. Ezek közé tartozik többek között az adattudomány, a képfeldolgozás, a szoftvertechnológia és a szoftverfejlesztés, a hálózatok, az informatikai biztonság, a beágyazott rendszerek, a számítógépes modellezés és diszkrét optimalizálás, párhuzamos és nagyteljesítményű architektúrák, illetve a nagy hatékonyságú számítások, valamint a nem-konvencionális számítási modellek és megközelítések területe. A szakmai műhelyek nemzetközi kapcsolataikat saját maguk alakítják, azonban a konzorcium mint egység is hangsúlyt fektet nemzetközi tevékenységére, a kapcsolati háló építésére. A partnerek promóciós műhelyei segítik a célcsoportok megszólítását (nyílt napok, az egyes szinteken való munkát népszerűsítő és az együttműködést serkentő rendezvények, téli-nyári iskolák, workshopok, konferenciák). A promóciós műhely részt vesz az évenkénti, a nagyközönségnek szóló ismertetést szolgáló rendezvény megvalósításában, illetve tréningek biztosításában: pl. a képzők képzése, azaz, olyan workshopok, amelyeken kapcsolódó vagy együttműködő műhelyek tagjai és nemzetközi partnereik az aktuális kutatási trendekről és a kutatási módszerekről folytatnak eszmecserét. Bár a projekt szervezeti kereteinek központi elemei a műhelyek, a már meglévő tehetséggondozási-utánpótlás-nevelési formákat (TDK, szakkollégiumok) közvetve vagy közvetlenül támogatjuk és építünk rájuk. A részfeladatok meghatározásában külön hangsúlyt fektetünk a doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztésére a pályázati kiírásban megjelölt előírásoknak megfelelően (módszertani-tantervi fejlesztések, kiváló oktatók-kutatók bevonása a képzésbe, doktori programok bővítése, stb.). Tehetséges hallgatókat vonunk be a képzési és kutatási folyamatba, gondoskodunk a kutatási készségfejlesztésről a kutatói utánpótlás esetében. Támogatjuk a tudományos utánpótlás programba bevont hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók különböző típusú képzésekben, tréningeken való részvételét. Külön figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségre.


Projekt célja:

  • doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése
  • tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységek támogatásának fejlesztése
  • szakkollégiumok színvonalának emelése
  • a hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatokba
  • fejleszteni a kutatói teljesítményt fokozó közeget
  • tudományos műhelyeket, szakmai csoportokat tervezünk létrehozni a jobb együttműködés ösztönzésére és a hatékony kutató munka segítésére
  • eszköz rendszer létrehozása, mely biztosítja a Bsc, MSc , a PhD hallgatók, doktorjelöltek, és pre-doktorok oktatási és kutatási tevékenységek eredményesebbé tételét


Műhely vezetők:

Dr. Bánhelyi Balázs

Dr. Krész Miklós

Dr. Farkas Richárd

Dr. Beszédes Árpád

Dr. Balázs Péter

Dr. Kató Zoltán

Dr. Fülöp Zoltán

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány