EFOP-3.6.2-16-2017-00005

esza_felso
A projekt címe: Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.2-16-2017-00005

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek:

Debreceni Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 1 398 614 522 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

575 000 000 Ft

0 Ft

575 000 000 Ft

Debreceni Egyetem

298 614 522 Ft

0 Ft

298 614 522 Ft

Pécsi Tudományegyetem

525 000 000 Ft

0 Ft

525 000 000 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.09.01. - 2021.07.31.

 

Projektmenedzser: Novkovné Szász Katalin

 

Pénzügyi vezető: Kiss Tímea

 

Szakmai vezető: Dajka Rita

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A hazai K+F terület mind humánerőforrásban, mind a kutatásra fordított források tekintetében, mind az innovatív eredményekben, szellemi termékek hasznosításában messze lemarad az EU vagy az OECD átlagától. A kutatási eredmények (ezen belül a felsőoktatásban született eredmények) társadalmi-gazdasági hasznosulása alacsony.

A demográfiai változások a hallgatói létszám további csökkenését vetítik előre, azaz a képzési kapacitások minőségi megújítása mellett a K+F szolgáltatások irányába kell elmozdulniuk az intézményeknek. A három legnagyobb vidéki egyetem jelentős kutatási potenciállal rendelkezik, azonban szükség van a kutatások továbbfejlesztésére, a szükséges erőforrások koncentrálására. Ezzel párhuzamosan olyan tevékenységek megoldására van szükség, mint például a K+F eredmények összegyűjtése, kezelése, értékesítésének menedzselése, illetőleg „intézményesített” együttműködések a gazdálkodó szervezetekkel. A kutatási tevékenységek szétaprózottak, résztevékenységek teljes összhangjának megteremtése indokolt. Szükséges az elaprózódott képzési-kutatási szerkezet koncentrációja és a szolgáltatási vonzáskörzetek optimalizálása.

A felsőoktatási intézményeknek egyszerre kell megküzdenünk a nemzetköziesedés és a régióba ágyazottság feladataival.

A projekt szakmai megvalósítását a következő szerkezetben és tematika szerint kívánja a konzorcium megvalósítani

I. Humán erőforrás és egyéb kutatási kapacitások fejlesztése: fiatal kutatók bevonása, tehetséggondozás, képzés készségfejlesztés, kutatásmenedzsment kapacitások és kutatási módszerek fejlesztése

 1. A kutatási projektek megvalósításához kapcsolódó előkészítési és felkészülési tevékenységek elősegítése, megerősítése és a kapcsolódó kutatás menedzsment kapacitások fejlesztése
 2. Fiatal kutatók bevonása nemzetközi kutatási projektekbe
 3. Tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatba: demonstrátori, gyakorlatvezetői és laborgyakorlat-vezetői munkájuk támogatása
 4. Kutatási készségfejlesztést támogató fejlesztő tevékenységek a kutatói utánpótlás esetében, a hallgatók, doktorjelöltek, fiatal kutatók körében (többek között képzés, beleértve K+F+I menedzsment képzés, tréning, learning by doing jellegű tevékenységek, kapcsolódó tartalomfejlesztés vagy tartalom adaptálás, -beszerzés)
 5. Kutatói utánpótlást támogató készségfejlesztés az oktatók, kutatók, tudományos munkatársak körében, egyetemi oktatók és kutatók (tudományos munkatársak) szakmai és pedagógiai továbbképzésének támogatása az oktatók, kutatók mentorálási és tudományos pályára felkészítő munkájának javítása érdekében;
 6. A tematikus konzorcium tématerülete esetében kutatási témákba, szakdolgozatokba, doktori értekezésekbe a kevésbé fejlett régiók fejlesztését és probléma megoldásait célzó speciális elemek beépítése.
 7. Nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációja, új kutatási módszerek, tudományszervezési szemlélet és új kutatásmenedzsment kialakítása a kutatócsoportok és az intézmények szintjén

II. Nemzetközi beágyazottság, nemzetközi kutatási együttműködések erősítése, hálózatépítés, tapasztalatcsere, tudástranszfer

 1. A felsőoktatási intézményekben működő, több tudományterületet lefedő kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre
 2. A felsőoktatáshoz kötődő alapkutatási potenciál és a felsőoktatás tudományos fejlesztői eredményeinek növelése a tiszta alapkutatás és a célzott alapkutatás területén jól behatárolt kutatási témák, illetve kutatási irányok mentén, hozzájárulva a nemzetközi programokban és kezdeményezésekben (pl. Horizont 2020) történő sikeres részvételhez, a hálózatosodás és kapcsolatépítés ösztönzésével
 3. Újonnan kialakított vagy új kutatási együttműködési tartalommal bővült hazai felsőoktatási intézmény – külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóhely, közgyűjtemény (vagy egyéb szervezeti) együttműködések létesítése;
 4. Nemzetközi oktatói, kutatói mobilitás támogatása keretében vendégoktatók és kutatók bevonása az EU/EGT tagállamokból és Kárpát- medencéből.
 5. A felsőoktatási intézmények kutatási teljesítményének nemzetközi szinten láthatóvá tétele az Európán belüli és Európán kívüli nagy kutatási és innovációs hálózatokban történő szerepvállalás erősítése érdekében;
 6. Hazai és nemzetközi tapasztalatcsere, nemzetközi kutatói mobilitás támogatása (konferenciák, workshopok);
 7. Tudás és technológia transzfer fejlesztése a nemzetközi kutatási projektek kevésbé fejlett régiókban működő szervezetekre irányulóan

III. Kutatási projektek megvalósítása

1. Optikai és röntgenlézersémák elméleti és kísérleti vizsgálata

2. THz-es impulzusgenerálás

3. Intenzív fény és anyag kölcsönhatásának speciális problémái

4. Impulzus lézerek orvosi és biológiai alkalmazása

5. Anyagtudományi alkalmazások

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány