Bezár

Szervezeti felépítés

Központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységek

Központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységek

2016. október 03.
8 perc

Gazdasági Főigazgatóság

A Gazdasági Főigazgatóság az Egyetem központi gazdálkodásirányítási szervezeti egysége. Feladata az Egyetem átfogó gazdasági, pénzügyi, számviteli, kontrolling tevékenysége szervezése és segítése.

A főigazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozik a költségvetési tervezéssel, gazdálkodással és beszámolással, a pénzgazdálkodással, az előírt adatszolgáltatással összefüggő szervezés, irányítás és ellenőrzés; az SZTE Szerződéskötési és Kötelezettségvállalási Szabályzatában meghatározottak szerint kötelezettségvállalás indítása, valamint más kötelezettségvállalás ellenjegyzése, vagy erre más, jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő személy felhatalmazása.

Az Egyetem egészét érintő gazdálkodási és pénzügyi intézkedések kiadásáért felelős.

Az általa felügyelt irodák minőségirányítási rendszerrel összefüggő tevékenységének figyelemmel kísérése. Közreműködik az Egyetem szervezeti egységei által indított, kártérítési felelősség megállapítását célzó vizsgálatokban.

Állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Szenátus munkájában. Gazdasági referensi rendszert működtet a hatékony kommunikáció és gazdálkodás érdekében.

Munkatársak

Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság

A Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: SFF) átfogó feladata a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) fejlesztési tevékenységeinek intézményi szintű összefogása, irányítása, koordinálása. Feladata különösen, az Egyetem különböző irányból érkező (belső: oktató-kutató-gyógyító szervezeti egységek, felsővezetés; és külső: ipari partnerek, társintézmények stb.) fejlesztési ötleteinek, szükségleteinek proaktív feltárása, összehangolása, koordinálása és menedzselése. Az Egyetem szakmai kiválóságának fejlesztése érdekében végzi az intézményi stratégia kidolgozásának koordinálását, szervezetfejlesztési feladatainak kezdeményezését és megvalósítását, valamint az Egyetem minőségirányítási rendszerének az intézmény egész területére kiterjedő tudatos és szervezett koordinálását.

Munkatársak

Innovációs Igazgatóság

Az Innovációs Igazgatóság általános feladata az Egyetem innovációs tevékenységének általános intézményi szintű központi koordinációja és szerződéskötési folyamatainak támogatása kapcsolódó belső és külső kommunikáció előkészítése, az SZTE tudásvagyon kezelése és hasznosítása, a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó forrásszerzés ösztönzése, hazai és nemzetközi projektfejlesztés és operatív támogatás.

Ezen feladatok megvalósítása érdekében az igazgatóság az alábbi irodákra tagozódik: Tudás és Technológia Transzfer Iroda, Ipari Kapcsolatok Iroda, Üzletfejlesztés és Vállalkozásmenedzsment Iroda.

Munkatársak

Projektmenedzsment Igazgatóság

A Projektmenedzsment Igazgatóság feladata az Egyetemen létrejövő projektek és pályázatok előkészítésének és beadásának támogatása, valamint a hazai és nemzetközi – különös tekintettel az Európai Unió által finanszírozott – pályázatokon való részvétel ösztönzése.

Ezen feladatok ellátására az igazgatóság az alábbi irodákra tagozódik: Projekttervezési, Követési és Felügyeleti Iroda, Projektvégrehajtási Iroda, Projekt Támogató Funkcionális Szolgáltatások Iroda.

Munkatársak

Stratégiai Menedzsment Igazgatóság

A stratégiai menedzsment és fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok: Az SFF képviselete, sajtónyilatkozatok készítése, partnerkapcsolatok kezelése, vezetői információs rendszer működtetése, az intézményi stratégia tervezési feladatainak és kidolgozásának koordinálása, fejlesztési ötletek fogadása, nyilvántartása, kezelése, mérési, elemzési feladatok koordinálása, rendezvények szervezése.

A kiemelt beruházások koordinációja: Az Egyetemhez kapcsolódó Tudományos és Innovációs Park fejlesztés és az innovációs ökoszisztémabeli partnerekkel megvalósuló kiemelt beruházások intézményi koordinációja.

Az Egyetemi integrált minőségmenedzsment rendszer kialakítása/fejlesztése és működtetése.

Az innovációs ökoszisztéma szereplői közötti koordinációs feladatok ellátása: Az Egyetem és az innovációs ökoszisztéma szereplői közötti kapcsolattartás, együttműködések kezdeményezése és koordinációja, a Területi Innovációs Platform működtetése, a regionális gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó fórumokon történő részvétel, az Egyetem Esélyegyenlőségi Tervének kialakítása, megvalósításának koordinációja.

Munkatársak

Jogi és Igazgatási Igazgatóság

A Jogi és Igazgatási Igazgatóság az Egyetemen folyó jogi, igazgatási és szervezési tevékenységet segítő és irányító szervezeti egység. Az Igazgatóság tevékenységi körében ellátja az Egyetem jogi ügyeivel kapcsolatos feladatokat, megszervezi az Egyetem jogi képviseletét, vezeti az Egyetem jogi és igazgatási szervezetét, továbbá képviseli az Egyetemet igazgatási ügyekben, vezető koordinációs feladatot lát el az Egyetem igazgatási döntéseinek előkészítése területén, irányítja ezek kidolgozását, végrehajtását és ellenőrzését, a központi gazdálkodásirányítási és szolgáltatási egységek vezetőivel közösen felel a szabályzatok naprakészen tartásáért, segíti őket a szabályzatalkotás terén; ellátja az Egyetem törvényességi felügyeletét; segíti az egyetemi főtitkárt a Dékáni Kollégium és a Szenátus üléseinek előkészítésében, szervezésében, az egyetemi főtitkárral együttműködésben gondoskodik a szabályzatok, a rektori, a kancellári és a rektori-kancellári együttes utasítások elektronikus úton, az Egyetem honlapján történő kihirdetéséről, és támogatja az Egyetem hivatalos lapjának felelős szerkesztését.

Munkatársak

Humánpolitikai Igazgatóság

A Humánpolitikai Igazgatóság az Egyetem humánpolitikai irányító és szervezési munkáját segítő központi szervezeti egysége. Feladata az Egyetem átfogó humánpolitikai tevékenységének ellátása, segítése. Feladatai közé tartozik többek között az Egyetem humánstratégiájának elkészítése, megvalósításának biztosítása, ellenőrzése, az Egyetem személyügyi folyamatainak koordinálása, adminisztrációjának irányítása, HR kontrolling és monitoring feladatok ellátása, stratégiai döntéstámogatás. Kiemelt feladataink közé tartozik a motivációs-teljesítménymenedzsment, karriermenedzselés, képzés-, személyzetfejlesztés, toborzás-kiválasztás folyamatainak kialakítása és koordinálása.

Célunk korszerű eszközök alkalmazásával a munkavállalóink és az Egyetem vezetőinek magas színvonalú HR támogatása, szolgáltatásaink körét folyamatosan bővítjük, különös tekintettel a digitalizációra és a dolgozói önkiszolgáló rendszerek fejlesztésére.

Az Egyetem családbarát és jóléti koncepciójának bővítése alapvető célkitűzésünk.

Munkatársak

Beszerzési Igazgatóság

A Beszerzési Igazgatóság a Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél felmerülő igények (anyag/eszköz, szolgáltatás, műszaki jellegű szolgáltatás/építési beruházás) költséghatékony, hatályos jogszabályok és szabályzatok szerinti beszerzését végzi, a tanszéki/intézeti elvárásoknak való megfelelés szándékával. Feladata az értékhatár alatti valamint kivételi körbe tartozó anyag/eszköz, szolgáltatás és építési beruházás beszerzéseinek teljeskörű lebonyolítása a beszerzések tervezésétől a szerződések teljesítésének monitorozásáig. Feladata a Klinikai Központ értékhatár alatti valamint kivételi körbe tartozó áru és szolgáltatás beszerzéseinek teljeskörű bonyolítása a vonatkozó szabályoknak megfelelően. Feladata az SZTE központi és kari szervezeti egységei vonatkozásában a közbeszerzési értékhatárt elérő, meghaladó, és kivételi körbe nem tartozó közbeszerzések – árubeszerzés, szolgáltatás megrendelések és építési beruházások – tervezése, előkészítése, megvalósítása, a közbeszerzési szerződések teljesítésének nyomon követése, valamint a jogszabályban előírt dokumentálási rend fenntartása. Feladata a központosított közbeszerzés keretein belül a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos szolgáltatások, ügyviteli feladatok ellátása a Szegedi Tudományegyetem polgárai részére.

Munkatársak

Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság

Az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság (ISZI) az Egyetem informatikai szolgáltató szervezete, amely tevékenysége során ellátja az Egyetem szervezeti egységeinek működésével összefüggő, informatikai és telekommunikációs üzemeltetési, fejlesztési és szolgáltatási feladatokat, irányítja és felügyeli az ilyen tevékenységgel foglalkozó szervezeti egységek, munkatársak tevékenységét.

Ennek keretében biztosítja az egyetemi hálózat, a kliens gépek, a központi szerverek és rendszerek működtetését, a felhasználók adminisztrációját, felügyeletét, koordinálja az Egyetem informatikai fejlesztéseit, valamint informatikai stratégiája kialakítását. Tevékenységét az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel végzi, azaz a Klinikai Központ és minden decentralizált szervezeti egység feladataiért is felelősséget visel.

Kapcsolat

Műszaki Igazgatóság

A Műszaki Igazgatóság felel az Egyetem vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, szállítási, valamint a használatában lévő vagyon kezelésével, védelmével összefüggő feladatok teljesítését, továbbá ellátja a munkavédelemhez kapcsolódó feladatokat. Az Igazgatóság működése a kancellár irányítása alatt történik.

Az Igazgatóság ellátja az Egyetem karai, más szervezeti egységei vagyongazdálkodási, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, szállítási, raktározási, valamint a használatában lévő vagyon kezelésével, védelmével összefüggő tevékenységeivel kapcsolatos feladatokat.

Munkatársak

Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság

A Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság elősegíti a Szegedi Tudományegyetem nemzetköziesítéssel kapcsolatos stratégiai céljainak megvalósítását, közreműködik az Egyetem nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatok ellátásában, annak érdekében, hogy fejlessze az Egyetem nemzetközi valamint az Európai Felsőoktatási és Kutatási Régióban való aktív szerepvállalását. Az Igazgatóság feladata az Egyetem hazai és nemzetközi egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, az Egyetem marketing és PR és beiskolázási tevékenységének koordinációja.

Munkatársak

Oktatási Igazgatóság

Az Oktatási Igazgatóság irányítja és támogatja az Egyetem tanulmányi, oktatásszervezési, hallgatói tanácsadási feladatok ellátását, valamint támogatja az Egyetem által fenntartott oktatási célú intézmények, kollégiumok szakmai felügyeletét és irányítását. Az Igazgatóság irányítja az Egyetem oktatási alapfeladatát támogató szervezeti egységeiben működtetett oktatásszervezési, tanulmányi és hallgatói tanácsadási tevékenységet. Az Igazgatóság a kancellár irányítása alatt történik.

Munkatársak

Logisztikai Központ

A Logisztikai Központ felel az Egyetemen a fogyóanyagok és a felhasználásra kerülő szakmai konszignációs anyagok anyaggazdálkodási folyamatainak szabályszerű megvalósításáért. A fogyóanyagok tekintetében az Egyetem szervezeti egységei által támasztott, elektronikus rendszerben rögzített havi igényléseket a Logisztikai Központ megvizsgálja, a saját raktáron készletezett anyagokat biztosítja, illetve előkészíti a beszerzéshez szükséges adatokat és dokumentációt. A konszignáció tekintetében biztosítja az Egyetem egységeinél idegen tulajdonú készletként letárolt szakmai anyagok szabályszerű kezelését. A Logisztikai Központ működését kancellár irányítja.

A Logisztikai Központ ellátja az Egyetem valamennyi szervezeti egysége fogyóanyag és szakmai konszignációs anyag operatív anyaggazdálkodási ügyeit.

A központvezető a Logisztikai Központ szervezeti egysége vezetőjének akadályoztatása esetén köteles intézkedni helyettesítéséről.

Belső Ellenőrzési Osztály

Az Osztály hatásköre kiterjed mind a jogszabályok, irányelvek és eljárások betartásának ellenőrzésére, mind a költségvetési bevételek és kiadások, valamint az Egyetem tevékenysége gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára az államháztartási gazdálkodás megbízhatósága és átláthatósága érdekében. A belső ellenőrzés a felelős egyetemi irányítás és monitoring elemeként működik. Célja, hogy az Egyetem belső kontrollrendszerét és eredményességét értékelje, illetve fejlessze a kockázatkezelési, az ellenőrzési és az irányítási eljárásainak hatékonyságát. A függetlenített belső ellenőrök által végzett ellenőrzést a Belső Ellenőrzési Osztály látja el. A belső ellenőrzés részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Munkatársak

Kancellári Kabinet

A Kancellári Kabinet feladatait a kancellár irányítása alapján látja el. A Kancellári Kabinet Kabinetirodája gondoskodik a kancellár számára a személyi titkári, adminisztratív és egyéb ügyintézői, ügyviteli titkársági feladatok ellátásáról, koordinálásáról. A kancellár döntése alapján a Kancellári Kabinet feladata kiterjedhet egyes kiemelt fontosságú, hosszútávú projektek irányítására és felügyeletére.

Munkatársak

Rektori Kabinet Iroda

A Rektori Kabinet Iroda gondoskodik a rektor számára a személyi titkári, adminisztratív és egyéb ügyintézői, ügyviteli titkársági feladatok ellátásáról, koordinálásáról. Feladatait a rektor szakmai felügyelete alapján látja el.

Munkatársak

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő tevékenységének célja, hogy az Egyetem működéséhez kapcsolódó bármely személyes adat tekintetében a belső adatvédelmi tudatosságot növelje, az ehhez kapcsolódó normakövetést fejlessze, és az Egyetem e körbe tartozó adatvédelmi kérdéseiben tanácsadást nyújtson. Eljárása során jogosult a belső szabályozók betartásának ellenőrzésére, az érintett szervezeti egységektől tájékoztatást kérhet és ellenőrizheti az adatkezelési tevékenységeket.

Munkatársak
Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek