EFOP-4.1.3-17-2017-00313


A projekt címe: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

 

A projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00313

 

A kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

A szerződött támogatás összege: 149 999 002 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt megvalósítás időszaka:
2017.09.14. - 2019.06.30.

Projektmenedzser:
Balogh Szilvia Odett

Pénzügyi vezető:
Földesiné Ábrahám Katalin

Szakmai vezető:
Csóti Ferenc

 


A projekt tartalmának bemutatása:

Az „A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁJA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA TANULÁST SEGÍTŐ TEREINEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” című projekt célja az egység komplex, a tanulást segítő tereinek korszerű infrastrukturális fejlesztése – illeszkedve a pályázati felhívásban foglaltakhoz – a köznevelési feladatellátási infrastruktúra és a kapcsolódó oktatási és nevelési kapacitások fejlesztése. A fejlesztés globális célja, hogy az érintett intézmény diákjai megfelelő tanulási környezetben, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek, legyenek akár sajátos nevelési igényűek,, tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek.

A fejlesztésekkel a Szegedi Tudományegyetem oktatást is végző egységében az esélyteremtés eszközeként biztosítani kívánja az azonos pedagógiai feltételek megteremtését, olyan infrastruktúra, oktatási módszerek alkalmazását, amelyek mind a hátrányos helyzetű tanulók oktatásánál, mind a tehetséggondozás során alkalmazhatóak, valamint alkalmasak a heterogén csoportok fejlesztésére, csökkentik a tanulói lemorzsolódást és a végzettség nélküli iskolaelhagyást, valamint támogatják a tehetségazonosítást és fejlesztést.

Globális célunk, hogy régiós, kistérségi és helyi szinten is a családok számára elérhető közelségben legyen a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó befogadó iskola, amely a továbbtanulás, a pályaválasztás közeledtével biztosítani tudja a minőségi oktatást. A fejlesztés fő célja fokozni az intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést), és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést.

Cél az intézmény a projekt során létrejövő beruházásainak célirányos kivitelezése a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében.
A fejlesztések intézményi célja, hogy a XXI. század elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételeket biztosítson az intézményben tanuló diákok, és a hallgatói gyakorlatukat végző tanárjelöltek számára. A fejlesztés célja a képzési helyszínek célirányos, minőségi javítása a projekt során. A fejlesztések globálisan érintik a köznevelési egység közösségi tereinek, sportolási lehetőségeinek, valamint a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszközfeltételeinek a korszerűsítését is. Cél a helyi igények szerinti tehetséggondozáshoz és felzárkóztatáshoz szükséges terek felújítása, illetve a tanulók nevelését, oktatását, képzését biztosító helyiségek, eszközök fejlesztése.


A felhívás szerint a projekt során megvalósított részcél a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében:
(1) Gépészeti korszerűsítés: Az épületegyüttes fűtési rendszere megfelelő, azonban a folyosókon, tantermekben és mosdóblokkokban lévő radiátorokat és a hozzájuk tartozó csövezést, korszerű acéllemez lapradiátorokra kell kicserélni. A SZTE épületeinek egy részében a „Szeged belvárosi geotermikus kaszkádrendszer kiépítése” című, KEOP"4.10.0/B/12"2013"0035 azonosító számú projekt keretében fűtésrekonstrukciót valósított meg. Az intézmény is csatlakozott az új rendszerhez, de a radiátorok elavultak. A gyakori meghibásodások zavarják a kiegyensúlyozott munkát.
(2) Közlekedők burkolatcseréje: Közlekedők burkolatcseréje lábazat kialakítással (~ 2000m2) A tanulókat érintő fokozott baleset-veszély miatt a folyosók, közlekedők, előterek mozaiklap burkolatát fel kell újítani. A meglévő burkolatokat el kell bontani és helyette új, a követelményeknek megfelelő szilárd, kopásálló, tisztítható és csúszásmentes padlóburkolatot kell készíteni. A műkő anyagú lépcsők kopott, csúszós, néhol kagylós, kitöredezett, balesetveszélyes felületét ki kell javítani.
(3) Vizesblokkok felújítása: 10 db mosdóblokk (női-férfi) jelenleg olyan elavult állapotú, ami teljes felújítást igényel. Az alagsori és az általános szinteken lévő 10 db, cca.: 24 m2-es alapterületű vizesblokkok épületszerkezetileg, gépészetileg elavultak, teljes felújításuk szükséges, új szakipari válaszfalakkal, padló és falburkolatokkal, vizes berendezési tárgyakkal, tetőn kívülre vezetett gépi szellőzéssel.
(4) Udvari burkolatok korszerűsítése: A mindennapos testnevelés megvalósíthatósága érdekében a Markovics utca felöli, 600 m2-es zsibongó- sportudvar aszfalt burkolatát fel kell újítani. Az udvarban lévő 600 m2 alapterületű zöldterület felújításra szorul, a területen, talajcserét követően füvesített zöldterületet kell kialakítani.

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az Egyetem fenntartója:

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány