Szervezet

A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Rend

 

(hatályos: 2021. augusztus 1-től)

 

Oktatási Igazgatóság

22. Az Oktatási Igazgatóság – továbbiakban: Igazgatóság – irányítja és támogatja az Egyetem tanulmányi, oktatásszervezési, hallgatói tanácsadási feladatok ellátását, valamint támogatja az Egyetem által fenntartott oktatási célú intézmények, kollégiumok szakmai felügyeletét és irányítását. Az Igazgatóság irányítja az Egyetem oktatási alapfeladatát támogató szervezeti egységeiben működtetett oktatásszervezési, tanulmányi és hallgatói tanácsadási tevékenységet.

 

Az Igazgatóság élén az oktatási igazgató áll. Az Igazgatóság működése - a rektor szakmai felügyelete mellett - a kancellár irányítása alatt történik. A oktatási igazgató jogait és kötelezettségeit - a Rektor szakmai felügyelete mellett - a Kancellár határozza meg. Az Igazgatóság kiemelt feladatai közé tartozik különösen:

- az Egyetem szaklétesítési és szakindítási eljárásainak bonyolítása;

- az elektronikus tanulmányi rendszer szakmai irányítása és működési feltételeinek biztosítása, az elektronikus tanulmányi rendszerhez kapcsolódó társrendszerek felügyelete;

- Az Egyetem szervezeti egységeinél megvalósuló tanulmányi adminisztráció felügyelete, és irányítása;

- az Oktatási és Képzési Bizottság üléseinek szervezése, előkészítése;

- az oktatással kapcsolatos egyetemi szabályozás (szabályzat, ügyrend, utasítás) előkészítése, véleményezése;

- az oktatásszervezéssel kapcsolatos egységes ügyrendek és eljárások kidolgozása;

- oktatással kapcsolatos külső adatszolgáltatások menedzselése.

 

23. Az oktatási igazgató az Igazgatóság szervezeti egysége vezetőjének akadályoztatása esetén köteles intézkedni helyettesítéséről.

 

 

 

1/2021. (X. 27.) sz. kancellári utasítás

a Szegedi Tudományegyetem központi gazdálkodásirányítási és igazgatási egységeinek működési rendjéről

 

(hatályos: 2021. november 1-től)

 

10. Az Oktatási Igazgatóság

53. §

(1) Az Oktatási Igazgatóság (a továbbiakban: OI) irányítja az Egyetem tanulmányi, oktatásszervezési, hallgatói tanácsadási feladatait, valamint támogatja az Egyetem által fenntartott oktatási célú intézmények, kollégiumok szakmai felügyeletét és irányítását. Az Igazgatóság irányítja az Egyetem oktatási alapfeladatát támogató szervezeti egységeiben működtetett oktatásszervezési, tanulmányi és hallgatói tanácsadási tevékenységet.

(2) Az OI vezetője az oktatási igazgató (a továbbiakban: OI igazgató). Az OI igazgatót általános jogkörrel az Oktatásigazgatási Iroda irodavezetője helyettesíti. Ennek keretében gyakorolja az OI igazgató szabályzatban, valamint jelen ügyrendben rögzített feladat- és hatásköreit. Az OI igazgató munkáját az oktatási rektorhelyettessel együttműködésben végzi.

(3) Az OI igazgató:

  a) irányítja az Egyetem oktatásszervezéssel, tanulmányi adminisztrációjával, hallgatói tanácsadási tevékenységgel kapcsolatos feladatait;

  b) irányítja és egységesíti a szervezeti egységekben, karokon működtetett feladatellátást az OI hatáskörébe tartozó területeken;

  c) felelős az egyetem oktatásszervezési, tanulmányi adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítéséért, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működésért;

  d) támogatja és felügyeli az egyetem által fenntartott oktatási és hallgatói szolgáltatási célú intézmények szakmai tevékenységét;

  e) felelős a hallgatókat célzó tanácsadási szolgáltatások működtetéséért, a szolgáltatások minőségéért;

  f) felelős az egyetem felnőttképzési, idegen nyelvi, tanárképzési feladatainak koordinációjáért;

  g) felelős az egyetem tehetséggondozási, szakkollégiumi rendszerének működtetéséért.

(4) Az OI igazgató a Szegedi Tudományegyetem Munkáltatói Jogkörök Gyakorlásának Rendje szabályzat, valamint az egyes munkáltatói jogkörök delegálásáról szóló rektori, valamint kancellári utasításokban meghatározottaknak megfelelően

  a) a Tanárképző Központ,

  b) a Felnőttképzési Központ,

  c) az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet,

  d) a Karrier Iroda,

  e) az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ,

  f) a Junior Akadémia,

  g) a szakkollégiumok,

  h) a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet,

  i) a Füvészkert,

  j) a Sportközpont,

  k) a kollégiumok,

  l) a köznevelési és szakképző intézmények

vonatkozásában munkáltatói jogkört gyakorol.

(5) Az Oktatási Igazgatóságon belül, az OI igazgató alárendeltségében Oktatásigazgatási Iroda és Oktatásfejlesztési Iroda működik. Az irodát az irodavezető vezeti. Az irodavezetők akadályoztatása esetén helyettesítésükről az OI igazgató intézkedik. Az irodavezetők, tevékenységüket az oktatási rektorhelyettes szakmai felügyelete mellett, az Oktatási Igazgató irányítása alatt végzik. Az irodavezetők munkájukat egymással együttműködésben végzik.

(6) Az Oktatásigazgatási Iroda irodavezető feladat és hatásköre:

  a) felelős az egyetem szaklétesítési és szakindítási eljárásainak lebonyolításáért, koordinálja az érintettek együttműködését;

  b) felelős az elektronikus tanulmányi rendszer működési feltételeinek biztosításáért;

  c) felügyeli a központi és az egységeknél megvalósuló tanulmányi adminisztrációt;

  d) felel az Oktatási és Képzési Bizottság üléseinek szervezéséért, előkészítéséért;

  e) felelős az oktatással kapcsolatos egyetemi szabályzatokért, a jogszabályi változások nyomon követésért, a szabályzatok, módosításaik előkészítésért. (pl. Tanulmányi- és Vizsga, Felvételi, Átoktatási, Fegyelmi szabályzat);

  f) véleményezi az oktatási tárgyú kari szabályzatok tervezeteit; gondoskodik az oktatásszervezéssel kapcsolatos egységes ügyrendek és eljárások kidolgozásáról és érvényesítéséről;

  g) felelős az oktatással kapcsolatos belső és külső adatszolgáltatások előállításáért, koordinálja az érintett egységek munkáját;

(7) Az Oktatásfejlesztési Iroda irodavezető feladat és hatásköre:

  a) felügyeli a nemzetközi és hazai online oktatási platformokon történő oktatásfejlesztési folyamatokat;

  b) felelős az oktatásfejlesztési tevékenységek támogatásáért és összehangolásáért;

  c) felügyeli a nemzetközi oktatási platformok, különösen a Coursera for SZTE program működtetését, folyamatos fejlesztését;

  d) kezdeményez nemzetközi és hazai oktatási együttműködéseket;

  e) koordinálja az együttműködések kidolgozását;

  f) koordinálja a nemzetközi oktatási projekteket, különösen a EUGLOH európai egyetemi szövetség oktatásfejlesztési együttműködéseinek kidolgozását;

  g) felelős a hallgatói elkötelezettséget növelő és a hallgatók egyetemi programokba történő bevonódását, lemorzsolódás csökkentést támogató programok, különösen SZTE+ program működtetéséért;

  h) koordinálja a nemzetközi oktatási együttműködések kezdeményezését és kidolgozását, különösen az SZTE+ program fejlesztését és kiterjesztését;

  i) kezdeményezi a nemzetközi oktatási gyakorlatok megismerését, különösen az SZTE+ programmal rokon gyakorlatokat;

  j) kezdeményezi és koordinálja az intézmények közötti képzési folyamatokat, azok szervezését, és támogatja azok megvalósítását;

  k) részt vesz nemzetközi és hazai oktatásfejlesztési pályázatok megvalósításában.

 

54. §

(1) Az Oktatásigazgatási Iroda:

  a) Az Egyetem szaklétesítési és szakindítási eljárásainak bonyolítása körében:

    aa) előkészíti és megküldi a szaklétesítési, szakindítási kérelmet az Oktatási Hivatal részére,

    ab) a szaklétesítési, szakindítási eljárás során kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal, szükség szerint egyeztet, és az eljárás lefolytatásához az Egyetem nevében adatszolgáltatást végez,

    ac) a szakindítási eljárás lefolytatása során az Oktatási Hivatal részéről felmerült adatszolgáltatási kérdésekben az Egyetem karaival, más szervezeti egységeivel egyeztet, tőlük további adatszolgáltatást kérhet,

    ad) nyilvántartásba veszi a karok között létrejött oktatási együttműködési megállapodásokat, valamint az Oktatási Hivatal határozatát.

  b) üzemelteti és intézményi szinten fejleszti az elektronikus tanulmányi rendszert és egyes társrendszereit,

  c) végzi az elektronikus tanulmányi rendszerrel összefüggésben különösen a szakirányok kiosztásával, a kurzusfelvétellel, a hallgatói státusz rendezésével, automatikus bejelentkezéssel kapcsolatos szakmai feladatokat,

  d) a Felsőoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) vonatkozásában:

    da) kezeli a FIR szempontjából kiemelt jelentőségű adatokat, így különösen az intézményi és a képzésekkel kapcsolatos, valamint a hallgatói (doktorjelölti, vendéghallgatói) jogviszonnyal kapcsolatos adatokat,

    db) kapcsolatot tart a FIR-üzemeltetéssel, valamint a FIR-adatok tekintetében más felsőoktatási intézményekkel;

    dc) adatszolgáltatást végez a FIR-üzemeltetés részére, továbbá az ehhez kapcsolódó kérdésekben koordinációs tevékenységet végez,

  e) koordinálja és végzi a felvételi eljárással, valamint a felvételi ponthatárok megállapításával összefüggő feladatokat,

  f) kidolgozza az oktatással kapcsolatos egyetemi szabályzatokat, gondoskodik azok aktualizálásáról, szükség szerint módosításáról, véleményezi az e körben a karok által előkészített szabályzatok és azok módosításának tervezeteit,

  g) kidolgozza a tanulmányi adminisztrációval kapcsolatos eljárásrendeket;

  h) kidolgozza az oktatásszervezéssel kapcsolatos egységes ügyrendeket és eljárásrendeket,

  i) előkészíti és megszervezi az Oktatási és Képzési Bizottság ülését,

  j) oktatási kérdéseket érintő adatszolgáltatási kérelem esetén adatszolgáltatást teljesít,

  k) kapcsolatot tart és együttműködik a feladatkörét érintő tevékenységet végző más szervezeti egységekkel, így különösen a kari tanulmányi osztályokkal, a Hallgatói Szolgáltató Irodával, az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatósággal.

 

(2) Az Oktatásfejlesztési Iroda:

  a) gondozza a nemzetközi és hazai online oktatási platformokon történő egyetemi oktatásfejlesztési folyamatokat,

  b) segítséget nyújt az Egyetem egységeinek az oktatásfejlesztési tevékenységekben és azok összehangolásában,

  c) támogatja a nemzetközi oktatási platformok működtetését, folyamatos fejlesztését;

  d) működteti és folyamatosan fejleszti a Coursera for SZTE programot:

    da) kapcsolatot tart és együttműködik a Coursera megfelelő szervezeti egységeivel,

    db) tájékozódik a Coursera fejlesztéseit, újításait illetően,

    dc) a Coursera fejlesztéseiről, újításairól tájékoztatja az Egyetem érintett egységeit,

    dd) szükség szerint gondoskodik az Egyetem képviseletéről a Coursera eseményein.

  e) részt vesz a hazai és nemzetközi oktatási projektek oktatásfejlesztési együttműködéseinek kidolgozásában;

  f) más nemzetközi és hazai oktatási intézményekkel kezdeményez oktatásfejlesztési együttműködéseket:

    fa) az együttműködéseket kidolgozza a megfelelő Egyetemi egységek bevonásával,

    fb) biztosítja az oktatásfejlesztési együttműködések szervezeti kereteit.

  g) támogatja nemzetközi projektek, különösen a EUGLOH európai egyetemi szövetség oktatásfejlesztési együttműködéseit

    ga) egyeztet a nemzetközi partnerekkel az oktatásfejlesztési együttműködések tartalmáról,

    gb) biztosítja az oktatásfejlesztési együttműködések szervezeti kereteit,

    gc) működteti a hallgatói elkötelezettséget növelő és a hallgatók egyetemi programokba történő bevonódását, lemorzsolódás csökkentését támogató SZTE+ programot,

    gd) gondoskodik a program folyamatos fejlesztéséről,

    ge) kapcsolatot tart a különböző egyetemi egységekkel a program sikeres működése érdekében.

  h) törekszik az SZTE+ program kapcsán nemzetközi együttműködési lehetőségek felkutatására, a nemzetközi gyakorlatok megismerésére;

  i) közreműködik az intézmények közötti képzési folyamatok megvalósításában, támogatja azok szervezését,

  j) támogatja a nemzetközi és hazai oktatásfejlesztési pályázatok megvalósítását;

  k) kapcsolatot tart és együttműködik a feladatkörét érintő tevékenységet végző más szervezeti egységekkel.

  l) oktatási módszertan és kompetenciák fejlesztését szolgáló képzések szervezése.