Konyvtar_-_szamitogepek

Központi Szolgáltató Egységek


Doktori Intézet

A Doktori Intézet a rektor irányítása alatt biztosítja a doktori képzéssel és fokozatszerzéssel, valamint a habilitációs eljárással kapcsolatos feladatok koordinálását. Az Intézet élén az igazgató áll.


SZTE Tanárképző Központ

Az SZTE Tanárképző Központ feladata az egyetemünkön folyó tanárképzés szervezése, a tanárképzésben részt vevő karok munkájának összefogása, koordinálása.


SZTE Felnőttképzési Központ

Az SZTE Felnőttképzési Központ a rektor irányítása alatt biztosítja a felnőttképzés szakmai, tartalmi, szervezeti feladatainak összehangolását. A Központ koordinálja különösen a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást, az intézményi nyilvántartás vezetését, valamint a felnőttképzés intézményi ellenőrzését. A Központ felügyelete alá tartozik minden olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rögzítenek.


Tehetségpont

Szegedi Tudományegyetem Tehetségpont egy elérhetetlen, ám nélkülözhetetlen célkitűzéssel indult útjára: felkutatni a régióban mindazon fiatalokat, akik valamilyen területen kiemelkedő képességgel rendelkeznek, és akik igényt tartanak arra, hogy önmegvalósítási törekvéseikben támogatást kapjanak. Segítséget nyújtani számukra, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.


Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ

Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ célja az Egyetemen folyó francia nyelvű képzések és kutatások elősegítése, a külföldi egyetemekkel és tudományos intézetekkel, kapcsolódó kormányzati és nem kormányzati, valamint a frankofónia nemzetközi szervezeteivel folyó francia nyelvű együttműködések koordinációja, a frankofón egyetemi tevékenység egységes megjelenítése.


SZTE Karrier Iroda

Az SZTE Karrier közvetítői szerepet lát el a hallgatók és a munkaerőpiac között. Képzéseiken, tanácsadásaikon keresztül a hallgatók fejleszthetik készségeiket, ezáltal az iroda segíti a diákok felkészülését az álláskeresésre.


Köznevelési intézmények


Az Egyetem a pedagógus képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzésével összefüggésben, valamint a köznevelési feladatok ellátása érdekében köznevelési intézményeket tart fenn.

 


Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ az SZTE hallgatói részére biztosít mentálhigiénés, személyiség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat. A központban együtt dolgoznak az egyetemisták életvitelét jól ismerő kortárssegítők és az egyetem munkatársai (pszichológus, mentálhigiénikus szakember, pszichiáter). A központ külön szolgáltatások csoportjával segíti a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének megteremtését, személyre szabott, igényeiknek megfelelő megoldásokat kínál önálló életvitelük biztosításához.


Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet

A program célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán, óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére,intézménymenedzselésre.


Szakkollégiumok

A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és szakkollégisták öntevékenységére épülő tehetséggondozó szervezet. A szakkollégium a saját szakmai program kidolgozásával, magas szintű minőségi, szakmai képzés nyújtásával segíti a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, a szakmailag igényes értelmiség nevelését.


Interdiszciplináris Kiválósági Központ

Az SZTE kiemelt figyelmet kíván fordítani legkiválóbb kutatóira, annak érdekében, hogy kutatómunkájukat a lehető legnagyobb hatékonysággal végezhessék. Ezen prioritás kiszolgálása érdekében a létrehozott szervezeti egység feladata a kutatási tevékenységek – függetlenül annak forrás fedezeti körétől – közötti szinergiák teremtése, hatékony kihasználása, ütemezhető, tervezhető és határidők mentén folyamat szerinti eredménykimenettel definiált állomásainak támogatása. A Központ közvetlen és egyablakos jogi, munkaügyi, gazdasági, pénzügyi és beszerzési ügyintézést és tanácsadást nyújt a felhasználóknak. A Központ tevékenysége által elsősorban az MTA kutatócsoportok (MTA-SZTE kutatócsoportok, MTA-SZTE-Lendület kutatócsoportok), nagy összegű OTKA pályázatok témavezetői, ERC kutatócsoportok, továbbá más nagy összegű hazai vagy nemzetközi pályázatok nyerteseit érinti.


Interdiszciplináris Fotonikai Koordinációs Központ

A Koordinációs Központ alapvető feladata integrálni az Egyetem egyes, különálló egységeiben folyó fotonikai kutatásokat, azoknak egységes kutatási koncepciót, új kutatási irányokat határozva meg akként, hogy azok egyben szorosan kapcsolódnak az ELI ALPS kutatóközpont célkitűzéseihez is. A Koordinációs Központ a korábban elkülönülten folyó kutatások szinergiáit kihasználva új, interdiszciplináris kutatásokat indít és nemzetközi együttműködéseket épít ki. A létrejövő kutatási eredmények és kooperációk további célja, hogy hozzásegítsék az Egyetemet a hazai és nemzetközi pályázatokba való becsatlakozáshoz.


Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ

A Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központnak alapvető feladata integrálni az Egyetem egyes, különálló egységeiben természetes eredetű vegyületekkel folyó kutatásokat, biztosítva azok egységes, szervezett rendszerét. A TVIK a korábban elkülönülten folyó kutatások szinergiáit kihasználva új, interdiszciplináris kutatásokat indít, és nemzetközi együttműködéseket épít ki. A létrejövő kutatási eredmények és kooperációk további célja, hogy hozzásegítsék az Egyetemet a hazai és nemzetközi pályázatokba való becsatlakozáshoz.


Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont

A Kutatóközpont munkáját a a kancellár irányítása alatt és a rektor szakmai felügyelete mellett a központvezető vezetésével végzi. A központvezető köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.


MOL Kutatásszervezési Koordinációs Központ

A MOL KUTKO elősegíti, hogy a Felek egymást kölcsönösen támogassák az innovációban és az eredményorientált kutatás-fejlesztési feladatok kidolgozásában, valamint azok végrehajtásában.


IKT és Társadalmi Kihívások Központ

A Központ tevékenységének segítésére a terület hazai kutatásaiban részt vevő intézmények részvételével Tanácsadó Testület működik.


József Attila Tanulmányi és Információs Központ

A Szegedi Tudományegyetemen zajló oktatómunka sikeréhez nagyban hozzájárul az egyedülálló infrastrukturális fejlesztés, melynek eredményeképpen 2004-ben elkészült a napi ötezer látogatót fogadó egyetemi campus, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ. Az eurorégióban egyedülálló Kongresszusi Központ hazai és nemzetközi konferenciáknak, egyetemi és üzleti rendezvényeknek, valamint kulturális és karitatív programoknak (hangverseny, kiállítás), fogadásoknak, báloknak ad helyet.


SZTE Klebelsberg Könyvtár

Az SZTE Egyetemi Könyvtár szinte minden karnak az állományát, szolgáltatásait, infrastruktúráját egyesíti. A Központban egyidejűleg több mint ezer fő tud egyszerre tanulni, ezzel ez az ország legnagyobb befogadó képességű tanulási tere. A négy szabadpolcos olvasótermi szinten, tematikusan elrendezve mintegy 350.000 kötet kapott helyet, illetve további 1,5 millió kötet és folyóirat található a raktárakban.


Egyetemi Szaklevéltár

Alapvető feladata az Egyetem valamennyi egységében és mindazok jogelődeiben keletkezett történeti értékű irat-, fénykép- és mozgóképanyag egészének gyűjtése, őrizete és kutathatóvá tétele. Ennek érdekében felügyeli és ellenőrzi az Egyetem egységeinek iratkezelését, az Iratkezelési szabályzat és az irattári tervek szakmai felülvizsgálatát, az irattárak állapotát és belső rendjét; átveszi a történeti értékű anyagokat, s azokat rendezi, kezeli.

Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

Az IKI az egyetem hallgatói számára szervez általános nyelvi, készségfejlesztő, nyelvvizsga-előkészítő, valamint kreditért felvehető szaknyelvi kurzusokat. Az intézet számos akkreditált, nem akkreditált és honosítható nyelvvizsga vizsgahelyeként is működik.


Füvészkert

A Füvészkert, mint egyetemi egység is jelentős, hiszen a környezettudatos szemléletmód kialakításában és ismeretterjesztésben a természetismereti-, a tanórán kívüli foglalkozásokkal, a hétvégi családi programokkal és az eseti kiállításokkal is a közoktatás segítőtársai vagyunk. A határokon átnyúló, vagy értékkonzerváló feladatainkon túl a város nyüzsgő zajától távol, egy tiszta levegőjű, madárbarát parkot gondozunk, ahol a családosok, a nyugalomra vágyók és a kulturális rendezvények szerelmeseinek is kellemes élményeket biztosítunk.


Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet

A szegedi Konfuciusz Intézet 2012 őszén nyitotta meg kapuit a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével, a Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) támogatása mellett. Az Intézetben az érdeklődők szakképzett kínai tanároktól tanulhatják meg a kínai nyelvet. A tanórák a Konfuciusz Intézetben és az Egyetem egyes karainak tantermeiben zajlanak. Az Intézet a nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt fektet a kínai kultúra megismertetésére is: hétről hétre színes és izgalmas programokkal várja az érdeklődőket.


Szegedi Tudományegyetem Közalkalmazotti Tanács Iroda

Az Iroda ellátja, koordinálja a Közalkalmazotti Tanács adminisztratív és egyéb ügyintézői, ügyviteli titkársági feladatait. Az Iroda alkalmazottjait a kancellár nevezi ki és menti fel, a Közalkalmazotti Tanács elnökének véleményének ismeretében. Az Iroda igazgatási és gazdálkodási irányítását a kancellár látja el.


EHÖK Iroda

Az EHÖK működési feltételeinek megteremtése végett az Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Irodát működtet, melynek dolgozói közalkalmazottak és hallgatók. Az irodavezetőt a kancellár nevezi ki és menti fel, az EHÖK elnök egyetértésével. Az Iroda igazgatási és gazdálkodási irányítását a kancellár látja el. Ügyrendjét az EHÖK előterjesztésére a kancellár hagyja jóvá.

Sportközpont

A Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjának oldalán tájékozódhat többek között a kurzusok teljesítésének részleteiről, az egyetemi sportéletre felügyelő szervezetekről, a sportlétesítményekről, sportolási lehetőségekről és pályázatokról.


Kollégiumok

A Szegedi Tudományegyetem tizenhárom kollégiummal rendelkezik, melyek a város különböző pontjain, de a hallgatók számára egyaránt ideális környezetben helyezkednek el, s a lakhatás mellett változatos kulturális, sportolási és szórakozási lehetőséget kínálnak. Egyes karoknak saját kollégiumuk is van, de akadnak olyan szegedi, szervezetileg nem az SZTE-hez tartozó diákszállások is, melyek szintén fogadnak egyetemistákat. Az egyetemen társadalomtudományi profilú szakkollégium is várja az érdeklődő fiatalokat.


Kövess minket

Facebook YouTube Linked in


Google Plus icon_instagram
Latest News RSS

Legújabb híreink

A méhnyak- és a vastagbélrák megelőzési és gyógyítási lehetőségeiről, kezeléséről szóló figyelemfelkeltő lakossági fórumra, előadássorozatra várják az érdeklődőket 2020. január 24-én 9.00 órától 15.00 óráig a Szegedi Akadémiai Bizottság székházába az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika és a I. sz. Belgyógyászati Klinika szakemberei.

Eseménynaptár

Rendezvénynaptár *

 • január 21.
  18:00 - 19:00
  Nyáry Krisztián nem akármilyen témával tér vissza Szegedre a Magyar Kultúra Napjának előestéjén: a Himnusz (talán kevésbé ismert) történetével!
  Jegyárak: kedvezményes 1.600 Ft (SZTE-kártya, diákigazolvány, pedagógusigazolvány); teljes árú 2.300 Ft. Kedvezményes jegyek csak személyesen vásárolhatók, a vásárláskor be kell mutatni a kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentumot! Jegyek november 11-től kaphatók az IH Rendezvényközpontban és online, a http://jegyek.ihrendezvenykozpont.hu/event/NYARYKRISZTIAN200121 weboldalon.
  Az SZTE Mentor(h)áló 2.0 projekt programja
 • január 22.
  18:00 - 19:00
  Irán – régi nevén Perzsia – mindig befolyásolta múltunkat, és jelenünket is. A több mint 2500 éves kultúra rányomta bélyegét a mai társadalmunkra. A klasszikus európai műveltséggel mindig szoros kapcsolatban élt. Az ősi selyemút révén nem csak árucikkek jutottak hozzánk, hanem az eszmék cseréje is fontos lépés volt. Az iráni és hazánk történelme között – annak ellenére – hogy nagy a távolság, sok közös vonás van. Csodálatos paloták, városok, terek és a régmúlt emlékeiről, és ami a legfontosabb, az ott élő emberekről szeretnék majd beszélni.
 • január 23.
  09:30 - 13:00
  Országos konferencia a tanfelügyeleti és pedagógusminősítési rendszer tapasztalatairól, jövőjéről és fejlesztési lehetőségeiről, a Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézete (SZTE KÖVI) szervezésében
  Előadók: dr. Szikora Ágnes főosztályvezető (Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztály); Ritter Attila intézményvezető, szakértő (Janus Pannonius Gimnázium, Pécs); Málnási-Szász Myrtill igazgató, szakértő (ÉSZC Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma); Szabó Győzőné tréner, ICF coach, a KÖVI oktatója; dr. Keczer Gabriella egyetemi docens (SZTE JGYPK), a KÖVI oktatója
 • január 23. 09:30 - 24. 16:20
 • január 24.
  09:00 - 15:00
  Program:
  09:00 A résztvevők köszöntése
  09:15 Közérthetően a vastagbélrákról – Prof. dr. Molnár Tamás (SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  09:45 Rizikóbecslés – interaktív felmérés a részt vevők között – Prof. dr. Molnár Tamás, dr. Ruttka Mariann, dr. Szántó Kata és Dr. Pigniczki Daniella (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  10:00 A vastagbélrák szűrés módszerei – Prof. dr. Molnár Tamás (SZTE I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  10:15 Colonoscopos modell bemutatása az Oktatási épületben – Prof. dr. Molnár Tamás, dr. Ruttka Mariann, dr. Szántó Kata és Dr. Pigniczki Daniella (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
  10:45 Vissza a SZAB székházba
  11:00 Szendvicsebéd
  11:30 Mi okozza a méhnyakrákot? Milyen megelőzési lehetőségek vannak? Mit jelent a méhnyakrák szűrés? Interaktív helyzetelemzés, kérdés-felelet szekció – Prof. dr. Kahán Zsuzsanna és dr. Fábián Gabriella, valamint dr. Hodoniczki László (SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika)
  12:30 Sugárterápia: hogyan gyógyít, mik a veszélyei, és hogyan lehet e veszélyeket kivédeni? Interaktív bemutatás, kérdés-felelet szekció – Dr. Varga Zoltán és Deák Bence (SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika)
  13:30 A méhnyakrák kezelési lehetőségeiről. Gyógyítható-e? Mik a kezelési módok korai és előrehaladott méhnyakrák esetén? Gyakorlatias bemutatás videok segítségével, Kérdés-felelet szekció – Dr. Végváry Zoltán, Dr. Kószó Renáta és Dr. Együd Zsófia (SZTE SZAKK Onkoterápiás Klinika)