Bezár

Egyetemi élet

Konyvtar_-_szamitogepek

Központi Szolgáltató Egységek

Központi Szolgáltató Egységek

2015. január 09.
8 perc

Doktori Intézet

A Doktori Intézet a rektor irányítása alatt biztosítja a doktori képzéssel és fokozatszerzéssel, valamint a habilitációs eljárással kapcsolatos feladatok koordinálását. Az Intézet élén az igazgató áll.

SZTE Tanárképző Központ

Az SZTE Tanárképző Központ feladata az egyetemünkön folyó tanárképzés szervezése, a tanárképzésben részt vevő karok munkájának összefogása, koordinálása.

SZTE Felnőttképzési Központ

Az SZTE Felnőttképzési Központ a rektor irányítása alatt biztosítja a felnőttképzés szakmai, tartalmi, szervezeti feladatainak összehangolását. A Központ koordinálja különösen a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást, az intézményi nyilvántartás vezetését, valamint a felnőttképzés intézményi ellenőrzését. A Központ felügyelete alá tartozik minden olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rögzítenek.

SZTE Junior Akadémia

Az SZTE Junior Akadémia azon dol­gozik, hogy megkönnyítsük a Sze­gedi Tudományegyetemre (SZTE) vezető utad. Azoknak is segítünk különféle programokkal, lehetőségekkel, akik már az SZTE hallgatói – legyen szó ösztöndíjakról, workshopokról, ver­senyekről.

Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ

Az SZTE Frankofón Egyetemi Központ célja az Egyetemen folyó francia nyelvű képzések és kutatások elősegítése, a külföldi egyetemekkel és tudományos intézetekkel, kapcsolódó kormányzati és nem kormányzati, valamint a frankofónia nemzetközi szervezeteivel folyó francia nyelvű együttműködések koordinációja, a frankofón egyetemi tevékenység egységes megjelenítése.

SZTE Karrier Iroda

Az SZTE Karrier közvetítői szerepet lát el a hallgatók és a munkaerőpiac között. Képzéseiken, tanácsadásaikon keresztül a hallgatók fejleszthetik készségeiket, ezáltal az iroda segíti a diákok felkészülését az álláskeresésre.


Köznevelési intézmények, szakképző intézmények

Az Egyetem a pedagógus képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzésével összefüggésben, valamint a köznevelési feladatok ellátása érdekében köznevelési intézményeket tart fenn.

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (gimnázium)
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (általános iskola)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája (óvoda honlapja)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája (általános iskola honlapja)
SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola
Vántus István Gyakorló Zeneművészeti SzakközépiskolaEgyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

Az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ az SZTE hallgatói részére biztosít mentálhigiénés, személyiség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat. A központban együtt dolgoznak az egyetemisták életvitelét jól ismerő kortárssegítők és az egyetem munkatársai (pszichológus, mentálhigiénikus szakember, pszichiáter). A központ külön szolgáltatások csoportjával segíti a fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének megteremtését, személyre szabott, igényeiknek megfelelő megoldásokat kínál önálló életvitelük biztosításához.


Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet

A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet tevékenységi köre: a közoktatási vezetőképzés fejlesztése az egész országra kiterjedően. Az Intézet élén az igazgató áll. Az igazgató köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről. Feladatát a rektor irányítása alatt látja el.

Szakkollégiumok

A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és szakkollégisták öntevékenységére épülő tehetséggondozó szervezet. A szakkollégium a saját szakmai program kidolgozásával, magas szintű minőségi, szakmai képzés nyújtásával segíti a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, a szakmailag igényes értelmiség nevelését.

Interdiszciplináris Fotonikai Koordinációs Központ

A Koordinációs Központ alapvető feladata integrálni az Egyetem egyes, különálló egységeiben folyó fotonikai kutatásokat, azoknak egységes kutatási koncepciót, új kutatási irányokat határozva meg akként, hogy azok egyben szorosan kapcsolódnak az ELI ALPS kutatóközpont célkitűzéseihez is. A Koordinációs Központ a korábban elkülönülten folyó kutatások szinergiáit kihasználva új, interdiszciplináris kutatásokat indít és nemzetközi együttműködéseket épít ki. A létrejövő kutatási eredmények és kooperációk további célja, hogy hozzásegítsék az Egyetemet a hazai és nemzetközi pályázatokba való becsatlakozáshoz.

Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ

Az IKIKK, azaz a Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központja az országban egyedülálló módon gyűjti össze és karolja fel az egyetem legkiválóbb kutatóit, kutatásait és projektjeit. Hiszünk abban, hogy a strukturált információátadás és a precíz szervezeti háttér biztos alapot nyújt legkiválóbb kutatóinknak, hogy egyedülálló ötleteiket minél gyorsabban és hatékonyabban innovatív kutatásokká, majd piaci haszonná alakítsák. Munkatársaink azért dolgoznak, hogy kutatóink válláról a lehető legtöbb operatív terhet levegyék, és velük karöltve olyan forradalmi találmányok és eredmények létrejöttét segítsék elő, melyek valódi hatást fejtenek ki mind a hazai, mind pedig a nemzetközi kutatási és vállalati szférában.

Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központ

A Természetes Vegyületek Interdiszciplináris Központnak alapvető feladata integrálni az Egyetem egyes, különálló egységeiben természetes eredetű vegyületekkel folyó kutatásokat, biztosítva azok egységes, szervezett rendszerét. A TVIK a korábban elkülönülten folyó kutatások szinergiáit kihasználva új, interdiszciplináris kutatásokat indít, és nemzetközi együttműködéseket épít ki. A létrejövő kutatási eredmények és kooperációk további célja, hogy hozzásegítsék az Egyetemet a hazai és nemzetközi pályázatokba való becsatlakozáshoz.

Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont

A Kutatóközpont munkáját a a kancellár irányítása alatt és a rektor szakmai felügyelete mellett a központvezető vezetésével végzi. A központvezető köteles gondoskodni akadályoztatás esetére történő helyettesítéséről.

MOL Kutatásszervezési Koordinációs Központ

A MOL KUTKO elősegíti, hogy a Felek egymást kölcsönösen támogassák az innovációban és az eredményorientált kutatás-fejlesztési feladatok kidolgozásában, valamint azok végrehajtásában.

IKT és Társadalmi Kihívások Központ

A Központ tevékenységének segítésére a terület hazai kutatásaiban részt vevő intézmények részvételével Tanácsadó Testület működik.

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

A Szegedi Tudományegyetemen zajló oktatómunka sikeréhez nagyban hozzájárul az egyedülálló infrastrukturális fejlesztés, melynek eredményeképpen 2004-ben elkészült a napi ötezer látogatót fogadó egyetemi campus, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ. Az eurorégióban egyedülálló Kongresszusi Központ hazai és nemzetközi konferenciáknak, egyetemi és üzleti rendezvényeknek, valamint kulturális és karitatív programoknak (hangverseny, kiállítás), fogadásoknak, báloknak ad helyet.


SZTE Klebelsberg Könyvtár

Az SZTE Egyetemi Könyvtár szinte minden karnak az állományát, szolgáltatásait, infrastruktúráját egyesíti. A Központban egyidejűleg több mint ezer fő tud egyszerre tanulni, ezzel ez az ország legnagyobb befogadó képességű tanulási tere. A négy szabadpolcos olvasótermi szinten, tematikusan elrendezve mintegy 350.000 kötet kapott helyet, illetve további 1,5 millió kötet és folyóirat található a raktárakban.


Egyetemi Szaklevéltár

Alapvető feladata az Egyetem valamennyi egységében és mindazok jogelődeiben keletkezett történeti értékű irat-, fénykép- és mozgóképanyag egészének gyűjtése, őrizete és kutathatóvá tétele. Ennek érdekében felügyeli és ellenőrzi az Egyetem egységeinek iratkezelését, az Iratkezelési szabályzat és az irattári tervek szakmai felülvizsgálatát, az irattárak állapotát és belső rendjét; átveszi a történeti értékű anyagokat, s azokat rendezi, kezeli.

Idegennyelvi Kommunikációs Intézet

Az IKI az egyetem hallgatói számára szervez általános nyelvi, készségfejlesztő, nyelvvizsga-előkészítő, valamint kreditért felvehető szaknyelvi kurzusokat. Az intézet számos akkreditált, nem akkreditált és honosítható nyelvvizsga vizsgahelyeként is működik.


Füvészkert

A Füvészkert, mint egyetemi egység is jelentős, hiszen a környezettudatos szemléletmód kialakításában és ismeretterjesztésben a természetismereti-, a tanórán kívüli foglalkozásokkal, a hétvégi családi programokkal és az eseti kiállításokkal is a közoktatás segítőtársai vagyunk. A határokon átnyúló, vagy értékkonzerváló feladatainkon túl a város nyüzsgő zajától távol, egy tiszta levegőjű, madárbarát parkot gondozunk, ahol a családosok, a nyugalomra vágyók és a kulturális rendezvények szerelmeseinek is kellemes élményeket biztosítunk.


Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet

A szegedi Konfuciusz Intézet 2012 őszén nyitotta meg kapuit a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem együttműködésével, a Kínai Nyelvoktatási Tanács (Hanban) támogatása mellett. Az Intézetben az érdeklődők szakképzett kínai tanároktól tanulhatják meg a kínai nyelvet. A tanórák a Konfuciusz Intézetben és az Egyetem egyes karainak tantermeiben zajlanak. Az Intézet a nyelvoktatás mellett nagy hangsúlyt fektet a kínai kultúra megismertetésére is: hétről hétre színes és izgalmas programokkal várja az érdeklődőket.


Szegedi Tudományegyetem Munkavállalói Tanács Iroda

Az Iroda ellátja, koordinálja a Munkavállalói Tanács adminisztratív és egyéb ügyintézői, ügyviteli titkársági feladatait.


EHÖK Iroda

Az EHÖK működési feltételeinek megteremtése végett az Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Irodát működtet, melynek dolgozói közalkalmazottak és hallgatók. Az irodavezetőt a kancellár nevezi ki és menti fel, az EHÖK elnök egyetértésével. Az Iroda igazgatási és gazdálkodási irányítását a kancellár látja el. Ügyrendjét az EHÖK előterjesztésére a kancellár hagyja jóvá.

Sportközpont

A Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjának oldalán tájékozódhat többek között a kurzusok teljesítésének részleteiről, az egyetemi sportéletre felügyelő szervezetekről, a sportlétesítményekről, sportolási lehetőségekről és pályázatokról.


Kollégiumok

A Szegedi Tudományegyetem tizenhárom kollégiummal rendelkezik, melyek a város különböző pontjain, de a hallgatók számára egyaránt ideális környezetben helyezkednek el, s a lakhatás mellett változatos kulturális, sportolási és szórakozási lehetőséget kínálnak. Egyes karoknak saját kollégiumuk is van, de akadnak olyan szegedi, szervezetileg nem az SZTE-hez tartozó diákszállások is, melyek szintén fogadnak egyetemistákat. Az egyetemen társadalomtudományi profilú szakkollégium is várja az érdeklődő fiatalokat.


SZTE Szakképzési Vizsgaközpont

Az SZTE Szakképzési Vizsgaközpont az egyetem központi szolgáltató szervezeti egységeként mint független vizsgabizottságoknak helyt adó akkreditált vizsgaközpont biztosítja a szakmai és képesítő vizsgák megszervezését, lebonyolítását a szakképzésben és felnőttképzésben, továbbá eleget tesz a törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeinek.


Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek