Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1. Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok, szabályzatok

Jogszabályok (elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban)
  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
Egyetemi szabályzatok

2. Közszolgáltatások, igénybevételük rendje, fizetendő díj mértéke

Oktatás
Betegellátás
Klebelsberg Könyvtár

3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adat-bázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A Szegedi Tudományegyetemen által fenntartott adatbázisok illetve nyilvántartások leíró adatai

Hallgatói, dolgozói nyílvántartások

Betegellátás

Könyvtári rendszer

4. Nyilvános kiadványok címe, témája, a hozzáférés módja

5. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

6. Hirdetmények, közlemények

7. Pályázatok

8. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Oktatás
Klebelsberg Könyvtár
Gazdálkodás

 

9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

10. Működési statisztika

Oktatás
Betegellátás
Klebelsberg Könyvtár

11. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 30. §, (3)
    "Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot."

12. Különös és egyedi közzétételi lista

Betegellátás