Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.2.14-17-2017-00001
EFOP-3.2.14-17-2017-00001


ESZA

Pályázat címe: Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt (LÉNYEg) ? Élményalapú nyelvtanulás és nyelvoktatás középiskolás diákok, nyelvtanárok és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és oktatóinak részvételével


Pályázati azonosító: EFOP-3.2.14-17-2017-00001

Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetemen

Megvalósítási időszak: 2018.01.01. - 2020.12.31.

A támogatás összege: 410 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

 

A projekt összefoglalása:

A Szegedi Tudományegyetem a Bölcsészettudományi Kar angol, német, olasz, spanyol és francia nyelvi tanszékeinek, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetnek és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Angol Szakcsoportjának együttműködésével kíván a pályázatban részt venni Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt (LÉNYEg) ? Élményalapú nyelvtanulás és nyelvoktatás középiskolás diákok, nyelvtanárok és a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és oktatóinak részvételével című pályázatával.


Pályázatunk célja, hogy a Dél-Alföldi Régió 16 középiskolájában, amelyek fele kedvezményezett, fejlesztendő vagy komplex fejlesztendő járásban van, a program időtartama alatt 2734 középiskolás diák elérje a B2-es szintű nyelvtudást az angol, német, olasz, spanyol vagy francia nyelvek egyikéből. Célunk még az is, hogy ezen középiskolások nyelvtanulással kapcsolatos motivációját növeljük, attitűdjüket pozitívabbá tegyük. Célunk eléréséhez egy olyan új, élményalapú, informális, idegennyelv-tanítási módszertant kell kidolgoznunk, amely a középiskolás diákok nyelvtudását kulcskompetenciák mentén, játékos módon fejleszti. Az optimalizációs stratégiákkal, kooperatív tanulással, projektmódszerrel, számítógépes tanulással, interkulturális neveléssel megvalósított élményalapú idegennyelv-tanulás sikerélményekhez segíti a nyelvtanulót, ezzel motiválja a nyelvtanulásra.


A kidolgozott módszertan alapján felkészítjük a BTK osztatlan nyelvtanár-szakos hallgatóit, akik angol, német, olasz, spanyol és francia nyelvekből ? a középiskolák és a középiskolás diákok igényeinek és nyelvi szintjének megfelelően ? félévente 12 héten keresztül, heti 2 órás, tanórán kívüli szakköröket tartanak, a pályázat időtartama alatt összesen 5 féléven keresztül. Célunk az, hogy francia nyelvből 200, spanyol nyelvből 200, német nyelvből 200, olasz nyelvből 550-600, illetve angol nyelvből 1534-1554 középiskolás diák számára tegyük lehetővé, hogy a programból B2-es nyelvtudással kilépve idegen nyelvből emelt szintű érettségit tegyen. A kötelező tevékenységek mellett nyári táborokat is tervezünk a középiskolás diákoknak, amely során egy-egy nyelvi, szünidei tábor legalább 20 órával járulna hozzá ahhoz, hogy a diákok nyelvtudás-szintje és motivációja növekedjen. Az előzetes igényfelmérés alapján az látszik, hogy a megkeresett középiskolák szívesen vesznek részt a projektben legalább 2, de akár mind az 5 idegen nyelvvel is.


A hallgatók körében végzett előzetes felhívásra eddig 35 fő jelentkezett azzal a szándékkal, hogy a projekt kezdetekor részt vehessenek a szakkörök előkészítésében, a segédanyagok kidolgozásában, majd a szakkörök megtartásában. A hallgatók kiválasztásakor figyelembe fogjuk venni nyelvi tudásszintjüket (a nyelvi kurzusokon elért eredményeik alapján); szakmai, szakmódszertani felkészültségüket (szakmódszertan jellegű kurzusok eredményei alapján), illetve a szakjukhoz kapcsolódó egyéb tevékenységüket (közösségi munka, mentorálási tapasztalat, oktatói ajánlás). A hallgatók teljesítményének értékelésében szerepet fog játszani az előkészítésben végzett munkájuk; a foglalkozásokon vezetett naplójuk minősége; önértékelésük, önreflexiójuk; a diákok, a középiskolai pedagógusok és az egyetemi szakmódszertanos oktatók által a munkájukra adott értékelések. A szakkörök tartásáért kreditpontokat szerezhetnek ? az egyeztetés az SZTE Neveléstudományi Intézetével megtörtént, a szakkörök tartása a Képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlatként elszámolható; ezen kívül maximum 100.000 forintos ösztöndíjban részesülnek majd. A hallgatók folyamatosan konzultálnak az egyetemi szakmódszertanos oktatókkal, illetve a középiskolai nyelvszakos pedagógusokkal. Ezen kívül részt vesznek workshopokon, amelyeken eseteket, nehézségeiket és tapasztalataikat megbeszélhetik egymással, illetve a középiskolai pedagógusokkal vagy az egyetemi szakmódszertanos oktatókkal.


A pályázatban tervezzük még 60, régióbeli középiskolai idegennyelv-szakos pedagógus ismeretanyagának bővítését pedagógus továbbképzések formájában, amelyek az élményközpontú, nem formális módszereken alapuló idegennyelv-tanulást segítik elő. A pedagógus továbbképzést akkreditáljuk, amely 30 kreditpontot jelent majd a továbbképzésen részt vevő pedagógusoknak. A választható tevékenységek köréből tervezzük, hogy 28 pedagógus külföldi nyelvi vagy szakmai továbbképzésen is részt vehessen az általa tanított nyelvet beszélő országban.


A projekt számszerűsíthető eredményei a középiskolás diákok folyamatosan mért nyelvi tudásszintjének eredményeiből, a programot megelőzően és követően felmért motiváció- és attitűdszint eredményeiből, illetve a program során végzett folyamatos elégedettségmérés és értékelés eredményeiből lesz látható. Ezen eredmények összehasonlító elemzése, majd kiértékelése teszi lehetővé, hogy a projekt eredményességét tényadatokkal alátámaszthassuk.