Válogatott publikációk

Könyvek:
 
A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége (1214 -- 1353). Pécs, 1998. 324 old.
 
Írásbeliség és egyháztörténet. Fejezetek a középkori magyar egyház történetéből. (Capitulum III.) Szeged, 2007. 274 old.
 
Válság és megerősödés (1038 – 1196). Budapest, megjelenés alatt
 
Dél-Magyarország egyházi topográfiája a középkorban. Szeged, megjelenés alatt
 
Tanulmányok:
 
A kereszténység kezdetei és az egyházszervezés Magyarországon. In: Az államalapító. Szerk. Kristó Gyula, Budapest, 1988. 153 – 208. old.
 
Az esztergomi és a kalocsai érsekség viszonya a 13. század elején. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 3 (1991) 73 - 88. old.
 
A pozsegai káptalan tagjai a XIV. század közepéig. In: Aetas 1991/3. 40 - 58. old.
 
Az 1306-os pécsi püspökválasztás. Megjegyzések a pécsi püspökség 14. század eleji archontológiájához. In: Acta Historica tom. XCVIII. Szeged, 1993. 37 – 52. old.
 
Egy francia származású főpap Pécsett a 13. században. In: Aetas 1994/1. 64 – 88. old.
 
Püspöki székhely és városfejlődés. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László, Szeged, 1995. 233 – 272. old.
 
A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig. In: Századok 132 (1998) 3 – 46. old.
 
Dél-, Délkelet-Magyarország egyházi topográfiája a középkorban. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk.: Kollár Tibor, Szeged, 2000. 41 – 80. old.
 
A váci püspökség alapítása. In: Századok 135 (2001) 363 – 376.
 
Deér József a szegedi egyetem professzora. In: Deér József emlékezete. Tanulmányok Deér József (1905 – 1972) professzor születésének centenáriumára. Szerk. Koszta L. Szeged, 2006. 27-51.
 
A magyar székeskáptalanok kanonokjai 1200 – 1350 között. In: Dixit et salvavi animam meam. Tanulmányok a 65 éves Szegfű László tiszteletére. Szerk. Jancsák Cs. Szeged, 2007. 99 – 119.
 
Remeték a 11. századi Magyarországon. In: Aetas 23 (2008) 42 – 55.