Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Képzési program:
Kód:
MAG-SN-FU
Képzési forma:
Alapképzés
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
50 kredit
Félév:
5
Leírás:
Felvételi kritérium:
Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül. Túljelentkezés esetén a következő szempontok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket: 1. Előnyt élveznek a magyar szakosok, illetve azok, akik már felvették a Finnugor Nyelvtudományi Tanszék által meghirdetett kurzusok valamelyikét. 2. Figyelembe vesszük az 1. félévi tanulmányi eredményt.
Tájékoztatás:
A finnugor szakirány feladata a finnugor népek nyelveinek és kultúrájának megismertetése. Olyan szakemberek képzése, akik e népek nyelvi és kultúrtörténeti sajátosságainak ismeretében a tudományág kutatóivá és egyetemi szintű oktatóivá válhatnak, ugyanakkor megszerzett ismereteiket a gyakorlati életben is képesek kamatoztatni. Tekintettel arra, hogy a finnugrisztika egymással nyelvrokonságban (és nem pedig genetikai rokonságban) álló népekkel ismertet meg, elsősorban megbízható nyelvtudást és nyelvészeti ismereteket közvetít, azaz nyelvvizsgára felkészítő finn vagy észt nyelvtudást kínál alapfoktól, továbbá egy kisebb uráli nyelvnek az elsajátítását is biztosítja. Tanulmányaik során a hallgatók megismerkednek az uráli nyelvcsaládba tartozó nyelvekkel, továbbá e nyelvek legfőbb szociolingvisztikai sajátosságaival, beszélőinek őstörténetével, főbb történelmi eseményeivel, néprajzi sajátosságaival, sajátos életkörülményeivel és azzal is, hogy sokuk miért tartozik a veszélyeztetett nyelvek közé. Ismereteket szereznek e nyelvek legfőbb tipológiai sajátosságairól és más nyelvekhez, nyelvcsaládokhoz fűződő kapcsolatairól. Az uráli nyelvekre és beszélőikre vonatkozó általános ismeretek, valamint a finn és az észt nyelv mellett a mordvin, az udmurt, a manysi, a nyenyec és a nganaszan nyelvet és kultúrát oktatjuk. A finn és az észt, valamint egy kisebb rokon nyelvet anyanyelvi lektorok tanítják.
A finnugrisztika nemzetközi tudomány, ami egyrészt az ismeretek jellegét, másrészt pedig az ismeretek elsajátításának módját is meghatározza. A szakirány részben az egyetem testvéregyetemi kapcsolatainak, részben pedig a tanszék kiterjedt és jól működő nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően segíti és támogatja a szakos hallgatók külföldön, elsősorban Finnországban, Észtországban, Oroszországban (főként a Mordvin és az Udmurt Köztársaságban, az obi-ugorok fővárosában, Hanti-Manszijszkban működő Jugria Egyetemen, továbbá a szamojédok földjén és más uráli népek lakta területeken), valamint Németországban végzendő ösztöndíjas tanulmányait, részképzését. A magas, nemzetközi színvonalú és elismertségű tudás megszerzését pedig rendszeresen vendégül látott külföldi és hazai oktatók közreműködésével is biztosítja.
A finnugrisztika az ún. kisebb szakirányok közé tartozik. Ez többek között azt jelenti, hogy a diákokkal kialakított kapcsolat személyesebb, tanulmányaik segítése közvetlenebb, azaz rendszerint az első évet követően a jó teljesítményt mutató hallgatókkal egy-egy oktató tutorrendszerben foglalkozik, tehát külön konzultációkkal, személyre szabottabb feladatokkal is segítjük, irányítjuk a hallgatók munkáját.
A finnugrisztikai ismeretek egyrészt a kutató- és egyetemi oktatómunkában, másrészt pedig a mindennapi gyakorlatban is kamatoztathatók. Ami az előbbit illeti: a kisebb uráli nyelvek jelentős része a veszélyeztetett nyelvek közé tartozik, ezért megismerésük, valamint az általuk hordozott kultúra feltérképezése és főleg megmentése sürgető feladat. A különféle nemzetközi szervezetek és alapítványok támogatják a veszélyeztetett nyelvek, illetőleg kultúrák minél alaposabb megismerését és a megmentésükre irányuló (tudományos) tevékenységeket is. Ebben a tekintetben a veszélyeztetett uráli nyelvek és kultúrák ismerete és kutatása előnyt, legkiválóbb művelőinek pedig perspektívát jelent. Mindemellett a nyelvtudomány keretein belül a magyar nyelvészetet, az elméleti nyelvészetet, a nyelvtipológiát, a geoliongvisztikát, a szociolingvisztikát, a nyelvpolitikát, a pszicholingvisztikát, az altajisztikát vagy a szlavisztikát tanulók és művelők nyerhetnek sokat a finnugrisztikai ismeretek által, de specializálódhatnak a finnugrisztikára a néprajzot, a folklórt, a kultúrantropológiát, a történelemtudományt, a régészetet, az irodalomtudományt, a népzenekutatást, a vallástudományt vagy a szociológiát tanulmányozó érdeklődők is. A gyakorlat tekintetében haszonnal veheti fel a finnugor szakirányt mindenki, aki az élet bármely területén finn vagy észt nyelvi tudással akar boldogulni; a magyar tanári szakkal párosítva pedig lehetőségek adódhatnak arra, hogy bármely finnugor nyelvterületen (pl. finnországi vagy észtországi egyetemeken) lektorként működjenek.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2009.06.05 13:28:04
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
012345
FGRSA Alapképzés tantárgyai; Teljesítendő: min.50 kredit
kötelező tantárgy FGRSA010 Bevezető tárgyak; Teljesítendő: min. 6 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA011 Bevezetés az uralisztikába; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA012 Az uráli nyelvcsalád nyelvei; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy FGRSA020 Finn vagy észt nyelv; Teljesítendő: min. 16 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA021 Finn vagy észt nyelv 1.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA022 Finn vagy észt nyelv 2.; _Szeminárium, 3 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA023 Finn vagy észt nyelv 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA024 Finn vagy észt leíró nyelvtan 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA025 Finn vagy észt nyelv 4.; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy FGRSA030 Uralisztika; Teljesítendő: min. 13 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA031 Uralisztika 1. (Lexikológia); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA032 Uralisztika 2. (Hangtörténet); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA033 Uralisztikai szeminárium 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA034 Uralisztika 3. (Morfológia 1.); _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA035 Uralisztikai szeminárium 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy FGRSA040 Egy kisebb uráli nyelv; Teljesítendő: min. 8 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA041 Egy kisebb uráli nyelv 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA042 Egy kisebb uráli nyelv 2.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA043 Egy kisebb uráli nyelv 3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA044 Egy kisebb uráli nyelv 4.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy FGRSA050 Finnugor irodalmi stúdiumok; Teljesítendő: min. 5 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA051 Finn vagy észt irodalom 1.; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA052 Egy kisebb uráli nyelv irodalmi szövegeinek olvasása 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy FGRSA060 Választható kurzusok; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FGRSA060 Választható előadás vagy szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 0
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA061 Választható előadás vagy szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
szabadon választható tantárgy FGRSA100 Uralisztika szigorlat; Teljesítendő: min. 0 kredit
szabadon választható tantárgy kötelező tárgyeleme FGRSA100 Uralisztika szigorlat; _Önálló vizsga, 2 óra, _Szigorlat, ismételten felvehető 0
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 6
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

FGRSA Finnugor szakirány alapképzés modul
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.6 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.16 kredit
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 3 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Bakró-Nagy Marianne Dr. (BAMKAAB.SZE)
Teljesítendő:
min.13 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Mészáros Edit Dr. (MEEHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.8 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Sipőcz Katalin Dr. (SIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.5 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Sipőcz Katalin Dr. (SIKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Bakró-Nagy Marianne Dr. (BAMKAAB.SZE)
_Önálló vizsga, kötelező, 2 óra
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Szigorlat
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Finnugor Nyelvtudományi Tanszék
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés