Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Jelentéstan előadás

Kurzuskód:
MAGNT051-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGNT05, Jelentéstan
Tárgyelem:
MAGNT05, Jelentéstan előadás
Oktató(k):
Óraszám:
heti 1.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Jelentéstan
előadás a magyar szakos BA-képzés számára
1 óra / 2 kredit
2012/2013. tanév II. szemeszter

1. A jelentéstan fogalma: szemantika és szemiotika.
2. A jelekről általában.
3. A jelek klasszifikációja: ikon, index, szimbólum.
4. A szemantika kapcsolata más tudományokkal.
5. Autonóm összetevője-e a jelentés a nyelvnek?
6. A szemantika történeti fejlődésének vázlata.
7. A jelentés különböző felfogásai:
7.1. A jelentés mint stimulus és válasz
7.2. A jelentés mint a jel használati szabálya
7.3. A jelentés mint rámutatás (osztenzió)
7.4. A jelentés mint érték
7.5. A jelentés mint viszony: a szemiotikai háromszög.
8. A szójelentés elemei
8.1. A széma
8.2. A jelentés-összetevők szerinti komponenciális elemzés
9. Az izolált jelek jelentéstípusai G. Leech nyomán.
10. Az izolált jelek jelentéstípusai Károly Sándor nyomán.
11. A lexikológiai jelentés alosztályai a hangalak és jelentés összefüggései alapján.
12. Poliszémia és homonímia. Szabályos és nem szabályos poliszémia.
13. A homonímia. A homonímia típusai (szótári, nyelvtani, vegyes típusú homonímia; a homofónia és a homográfia mint a homonímia sajátos típusai).
14. A paronímia.
15. A lexikális szinonímia.
16. Mezőösszefüggések: hiperonimák, hiponimák, kohiponimák. Színlexémák a nyelvekben.
17. Az antonímia.
18. A toldalékmorfémák jelentésaspektusai.
19. Az állandósult szókapcsolatok jelentésaspektusai.
20. Motivált és motiválatlan szavak.
21. A jelentésváltozás okai, típusai.
22. A jelentésbővülés és -szűkülés, a jelentésmegoszlás és -elkülönülés.
23. A névátvitel és a jelentésátvitel.
24. A nyelvi tabu, típusai, kifejezőeszközei.
25. A tulajdonnév funkciója és jelentése


Ajánlott szakirodalom

Antal László 1978: A jelentés világa. Magvető Kiadó. Budapest.
A. Jászó Anna 2004: A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Budapest. 477-520.
Gecső Tamás (szerk.) 2000: Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Tinta Könyvkiadó. Budapest.
Gombocz Zoltán 1997: Jelentéstan és nyelvtörténet. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Hadrovics László 1992: Magyar történeti jelentéstan. Akadémiai Kiadó. Bu¬dapest.
J. Soltész Katalin 1974: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Ki¬adó. Budapest. 22–43.
Károly Sándor 1970: Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó. Budapest.
Keszler Borbála (összeállította) 1993: A mai magyar nyelv. (Cikk- és tanulmánygyűjtemény) II. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest. 135-304.
Kiefer Ferenc é. n. [2000]: Jelentéselmélet. Corvina. Budapest.
Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006: Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 175-221.
Pusztai Ferenc 2003: Szójelentés-történet. In: Kiss Jenő– Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó. Budapest. 851–893.
Szende Tamás 1996: A jelentés alapvonalai. A jelentés a nyelvi kommunikációban. Corvinus Kiadó. Budapest.

Szótárak, enciklopédiák

Crystal, David 1998: A nyelv enciklopédiája. Osiris: Budapest.
Pusztai Ferenc 2003: Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó: Budapest.
Tolcsvai Nagy Gábor 2000: Nyelvi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó: Budapest.

Szeged, 2013. február 6.


Dr. Forgács Tamás
egyet. docens
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés