Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Forrástani ismeretek

Kurzuskód:
TRT01-2
Kurzus típusa:
_Szeminárium, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Kedd 08:00-10:00}
Hol:
{Medievisztika szeminárium}
Tantárgy:
TRT, Törzstárgyak
Tárgyelem:
TRT, Forrástani ismeretek
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
15
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Forrástani alapismeretek
(szemináriumi tematika)
2016–2017. II. félév


I. 1. A tárgy leírása:
A szeminárium célja: a történeti források /fontes/ alapvető kategóriáinak, azok fő sajtosságainak megismerése és a kútfők gyakorlati alkalmazása lehetőségeinek feltárása, bemutatása, különböző történeti korok (ókor, középkor, modernkor) vonatkozásában egyaránt.
II. 2. A tárgy tematikája:
A forrástan, a történeti forrástan és a történeti /írott/ kútfők fogalma. Az írott források fő
típusai /archivális, narratív, dekretális, informatív, statisztikai és vegyes típusú kútfők és azok jellemzői. A hitelesség és a forrásérték kérdése. A belső és a külső forráskritika. A forráskiadások. A forrás és a feldolgozás viszonya. A társtudományok /pl. régészet, néprajz, nyelvészet, művészettörténet, irodalom, filozófia, numizmatika stb./ történeti megismerést is szolgáló forrásai /tárgyi források, íratlan-szellemi hagyományok/. A három fő forráscsoport egymáshoz való viszonya a történeti megismerésben.
A modern történészi kutatómunka alapelvei.
III. 3. Követelmények:
Gyakorlati jegy megszerzésével zárul a félév, ehhez kettő sikeres írásbeli dolgozat megírása szükséges. A dolgozatok anyagát a szemináriumi foglalkozások, a kötelező irodalom és a témáról szóló tankönyv anyaga képezi.
(Kőfalvi Tamás–Makk Ferenc: Forrástani ismeretek történelemből Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest 2007. 39-128. old. (további irodalommal!)
IV. 4. A konkrét szemináriumi témák:1) A szeminárium felvétele és beindítása. A követelmények.
2) A források fogalma. A történeti forrás meghatározása; a források típusai
3) Az írott források. A középkori és modern levéltári kútfők (oklevél, akta, missilis, perirat, diplomáciai iratok, jegyzőkönyv)

- Moravcsik Gy.: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp. 1984. XV. tétel.; Varga E. (szerk.): Úriszék. XVI–XVII. századi perszövegek. Bp. 1958. 526. sz. irat ’a’ pontig, 537. sz. irat.; Teherán, Jalta, Potsdam. Dokumentumgyűjtemény. Kossuth, Bp. 1967. 175–176., 395–397. old.; Makkai L. – Mezey L.: Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI–XIV. század. Bp. 1960. 24. sz.; Sinkovics I. (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény II. 1. 1526–1790. Bp. 1968. 25. sz.; Kristó Gy. – Makk F.: Károly Róbert emlékezete. Bp. 1988. 75. sz. (175–176. old.); Ádám M – Juhász Gy. – Kerekes L.: Magyarország és a második világháború. Bp. 1961.2 131. sz.; Szinai M. – Szűcs L.: Horthy Miklós titkos iratai. Bp. 1962. 58. sz.; Rajk László és társai a népbíróság előtt. Bp. 1989. 27–69. old.; Szász B.: Minden kényszer nélkül. Bp. 1989. 13–81. old.

4) A narratív kútfők (évkönyv, krónika, gesta, vita, hágiográfia)

- A Pozsonyi Évkönyv. (Kulcsár P.: Krónikáink magyarul. Bp. 2006. 10–12. old.); Font M.: Magyarok a Kijevi Évkönyvben. Szeged, 1996. (51 – 53. old.); Képes Krónika. ford.: Bellus I. Európa Kiadó, Bp. 1986. vagy: Képes Krónika. Ford.: Bollók J. Osiris, Bp. 2004. 103., 120., 140., 142–144., 168 – 173. fejezetek.; Kézai Simon: A magyarok viselt dolgai. V. Kovács S.: A magyar középkor irodalma. Bp. 1984. 4–6. és 95–99. fejezetek.; Györffy Gy.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Béla király és jegyzője. Gondolat, Bp. 1975.2 2., 5–7. 16., 37., 40., 50. fejezetek.; Rogerius mester Siralmas éneke. Ford.: Horváth J. A tatárjárás emlékezete. Magyar Helikon, Bp. 1981. 35–39. fejezetek.; Küküllei János: Lajos király krónikája. Névtelen szerző: Gesta Lajos királyról. Ford.: Kristó Gy. Bp. 2000. 11–15., 18–20., 43–49. old.; Gellért: Deliberatio. Ford.: Karácsonyi Béla és Szegfű László In: Kristó Gy. (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. Szeged, 1999. 189–212. old.; Kristó Gy. (szerk.): A honfoglalás korának írott forrásai. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7. Szeged, 1995. 29—45., 183—203., 209—216.; Makk Ferenc—Thoroczkay Gábor (szerk.): Írott források az 1050—1116 közötti magyar történelemről. Szeged 2006. 44—50., 70—84., 146—161., 337—341., 362—363.

5) Legenda, királytükör, útleírás, szónoklat

- Érszegi G. (szerk.): Árpád-kori legendák és Intelmek. Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1983. 16–22., 54–61. old. Új kiadás: 1999.; Györffy Gy.: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Gondolat, Bp. 1975.2 86–89. old.; Györffy Gy.: Julianus barát és Napkelet felfedezése. Bp. 1986. 61–82. old.; Bertényi I. (szerk.): Magyar történeti szöveggyűjtemény 1000–1525. Bp. 2000. 173–177. old.; Kristó Gy. – Makk F.: III. Béla emlékezete. Magyar Helikon, Bp. 1981. 4. sz. szemelvény.

6) Újkori elbeszélő források (emlékirat, napló, életrajz, önéletrajz, visszaemlékezés, szónoklat)

- Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Európa, Bp. 1982. 46–48., 137–145. old.; Széchenyi István: Napló. Gondolat, Bp. 1978. 1207–1217. old.; Borsányi Gy.: Kun Béla. Bp. 1979. 376–386. old.; V. Windisch Éva (szerk.): Kemény János és Bethlen Miklós művei. Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1980. 600–603. old.; Huszár T.: Beszélgetések. Magvető Kiadó, Bp. 1984. 167 – 173. old.; Béládi L. – Krausz T.: Életrajzok a bolsevizmus történetéből. Bp. 1987. 78–102., 189–208. old.; L. Trockij: Életem. Bp. 1989. 473–481. old.; Debreczeni J.: A miniszterelnök. Bp. 1998. 298–311. old.; Bethlen István emlékirata 1944. Szerk.: Romsics I. Bp. 1988. 121–149. old.; Berend T. Iván: A történelem – ahogyan megéltem. Bp. 1997. 296–300. old.; Pozsgay Imre: 1989. Bp. 1993. 94–96. old.; Kristó Gyula: Érték és értelem (Önéletírás korrajzzal.) Szeged 2016.

7) A dekretális kútfők és az informatív források.

- Beér J. – Csizmadia A.: Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből. Gondolat, Bp. 1966. 87–92., 158–159. (1–45.), 161–162. (9. cím) old.; Kristó Gy. (szerk.): Az államalapítás korának írott forrásai. Szeged, 1999. 46–77. old.; Dersi T. – Szántó T.: A magyar sajtó képeskönyve. Kossuth, Bp. 1973. c. mű áttekintése.; Kovács I. (szerk.): Nyugat-Európa alkotmányai. Bp. 1988. 84–95. old.; A Magyar Tanácsköztársaság plakátjai. Bp. 1969. c. kiadvány áttekintése.; Szabad Nép. 1950. VIII. 6. old. (Parasztküldötteink beszámolnak a világ legfejlettebb mezőgazdaságáról.), 1950. VIII. 16. 1. old. (A nagy példa.), 1950. VIII. 19. 5. old. (Láttuk a kolhozparasztság boldog, gazdag életét.); A forradalom hangja. Századvég Füzetek 3. Bp. 1989. 370–371. (Kádár-beszéd.)

8) A statisztikai források.

- Kovacsics J. (szerk.): A történeti statisztika forrásai. Bp. 1957. 15–30. old.; Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája. Bp. 1997. 11–30. old.;

9) Vegyes típusú szövegek (feliratok, irodalmi művek, politikai viccek, postabélyegek stb.)

- Homérosz: Iliász; Odüsszeia. (ford.: Devecseri Gábor; több kiadásban); Solón versei. In: Görög költők antológiája. Bp. 1982. 62–69. old.; Nagy G.: A fiú naplójából. (Tiszatáj 1986. júniusi szám, 10. old.); Király T.: A nyugat-magyarországi felkelőharcoktól a Civitas Fidelissima-ig. Sopron 2001.; Berta Á.: Szavaimat jól halljátok. A türk és az ujgur rovásírásos emlékek kritikai kiadása. Szeged, 2004.; Katona Imre: Viccek Sztálinról, Rákosiról és Ceausescuról. Bp. 1989.

10) A forráskiadások.
E. Szentpétery (ed.): Scriptores rerum Hungaricarum I–II. Bp. 1937–1938.; Kristó Gy.: Anjou-kori Oklevéltár I. Bp. – Szeged 1990.; B. Karácsonyi – L. Szegfű (ed.): Deliberatio… supra hymnum trium puerorum. Szeged, 1999.; Olajos Terézia: Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez. Szeged, 2014.

11)A tárgyi források és az íratlan – szellemi hagyományok
12--13) A tárgyi források, az íratlan – szellemi hagyományok és az írott kútfők viszonya
14) Elméleti összegzés
15) Dolgozatírás
16) Értékelés, lezárás

Tankönyv:
Kőfalvi Tamás—Makk Ferenc: Forrástani ismeretek történelemből. Bp., 2007. (Tanári Tudástár) 39—128. old.

Szeged, 2017. február 16.


(Dr. Makk Ferenc)
egyetemi tanár
sk.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés