Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Az Uraltól a Kárpátokig

Kurzuskód:
TO-TORTSZV1-17
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Csütörtök 10:00-12:00}
Hol:
{Magyar történeti szeminárium}
Tantárgy:
TO-TORTSZV, Szabadon választható tárgyak
Tárgyelem:
TO-TORTSZV, Szabadon választható előadások
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
36
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Az Uráltól a Kárpátokig
/Magyar őstörténeti áttekintés/
2016–2017-os tanév I. félév


I. A tárgy leírása:
A kurzus, miként az alcím is jelzi, a teljes magyar őstörténet korai magyar történeti áttekintése a kezdetektől a Kárpát-medencei honfoglalásig az alapvető nyelvi, régészeti és történeti kútfők segítségével, valamint a modern szakirodalom felhasználásával.

II. A tárgy tematikája:

Az egyetemes és a magyar őstörténet meghatározása.
Az őstörténet diszciplináris jellege különös tekintettel a lingvisztika, acheológia és a história kiemelt szerepére. A nyelvcsaládok fogalma. Nyelvrokonság és etnikai rokonság különbsége. A magyar őstörténet uráli, finnugor és ugor korszaka.
Az ősmagyarság vándorlása, az ún. őshazák /uráli, baskíriai, levédiai, etelközi, ill. a Don-kubáni szállásterületek / főbb kérdései. A korai magyar-török kapcsolatok problematikája. A hun-magyar rokonság teóriája és cáfolata. A székelység eredete. A magyarság néppé válása, az ún. barbár etnikai –Mi-tudat kialakulása. A magyar törzsszövetség és a fejedelemség megszervezése. A korai kalandozások.
A Kárpát-medencei honfoglalás és annak jelentősége.

III. Követelmények:
A kurzus kollokviummal zárul, amely vagy írásbeli vagy szóbeli jellegű vizsga lesz a hallgatói létszámtól is függően. Ennek anyagát a szóbeli előadások, a kötelező irodalom és a kijelölt egyetemi tankönyv megfelelő részei alkotják.

IV. Irodalomjegyzék
1/ Források:
Kristó Gyula (szerk.): A honfoglalás korának írott forrásai. Szegedi Középkortörténeti
Könyvtár. 7. Szeged 1995. 19–381. old.
Györffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Bp. 1975., 1986.
5–56. old.
Györffy György (szerk.): Julianus barát és Napkelet fölfedezése. Bp. 1986. 61–70. old.
Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Bp. 1984. 13–85. old.
Hajdú P. – Kristó Gy. – Róna T. A. (szerk.): Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának
forrásaiba I/2. Bp. 1976. 119–240. old.
Hajdú P. – Kristó Gy. – Róna T. A. (szerk.): Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának
forrásaiba II. Bp. 1977.

2/ Kötelező irodalom:
Kristó Gyula: Magyarország története 895–1301. Osiris Kiadó. Bp. 1998. 29–47. old.
(reprint: 2003.)
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpádok. Fejedelmek és királyok. Szeged 2000. 7–20. old. (Reprint 2003.)
Kristó Gyula – Makk Ferenc: A kilencedik és a tizedik század története. Magyar Századok. Pannonica Kiadó Bp. 2001. 7—67. old.

3/ Ajánlott irodalom:
Bálint Csanád: Az ethnosz a kora középkorban. (A kutatás lehetőségei és korlátai). In: Századok 140 (2006). 277-347.
Bartha A.- Czeglédy K. – Róna-Tas A. (szerk.): Őstörténeti tanulmányok. Bp. 1977.
Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. Bp. 1988.
Bóna István: A magyarok és Európa a 9—10. században. Bp. 2000.
Czeglédy Károly: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp. 1985.
Csorba Csaba: Árpád népe. Bp. 1997.
Erdélyi István: A magyar honfoglalás előzményei. Bp. 1996.

Fodor István: Verecke híres útján. Bp. 1975.
Fodor István: Őstörténet és honfoglalás. Bp. 2009.
Fodor István: A magyarság születése. Bp. 1992.
Hajdú Péter (szerk.): Uráli népek. Bp. 1975.
Kiszely István: Honnan jöttünk? Bp. 1992. 355-457. old.
Komoróczy Géza: Sumer és magyar. Bp. 1976.
Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerk.:Kristó Gy. Szerk.: Engel P. és Makk F. Bp. 1994. ( a vonatkozó szócikkek.)
Kovács László (szerk.): Honfoglalás és régészet. Bp. 1994. 39-65. old.
Kovács L.- Veszprémy L. (szerk.): A honfoglaláskor írott forrásai. Bp. 1996.
Kovács L.- Veszprémy L. (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet. Bp. 1997.
Kovács László (szerk.): Honfoglalás és régészet. Bp. 1994. 39–65. old.
Kristó Gy. –Makk F. –Szegfű L.: Adatok „korai” helyneveink ismeretéhez I-II.Szeged 1973–1974.
Kristó Gy. –Makk F. –Szegfű L.:Árpád előtt és után. Szeged-könyvek 2. Szeged 1996.
Kristó Gyula: A magyar nemzet megszületése. Bp. 1998. 11-56. old.
Kristó Gyula: A székelyek eredete. Bp. 2002.
Kristó Gyula: Magyar honfoglalás – honfoglaló magyarok. Bp. 1996.
László Gyula: Hunor és Magyar nyomában. Bp. 1967.
Ligeti Lajos (szerk.): A magyarság őstörténete. Bp. 1943. (Reprint: Bp. 1986.)
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai… Bp. 1986.
Makk Ferenc: A turulmadártól a kettőskeresztig. Szeged 1998. 9–58. old.
Makk Ferenc: Egy őstörténeti kézikönyv margójára. Aetas 1997/2–3. sz. 161–188. old.
Makk Ferenc: Gondolatok a megjegyzésekhez. Aetas 1998/2–3. 227–237. old.
Molnár Erik: A magyar nép őstörténete. Bp. 1954.
Melich János: A honfoglaláskori Magyarország. Bp. 1925–1929.
Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp. 1930. (Reprint: Bp. 1991.)
Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Miskolc 1996.
„Őseinket felhozád…” A honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Főszerk.: Fodor István. Szerk.:Révész László, Wolf Mária, M. Nepper Ibolya. Bp. 1996.
Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép. Bp. 1996., 1997.2
Róna-Tas A.: Folytassuk a vitát. Megjegyzések Makk Ferenc könyvbírálatához. Aetas
1998/2–3. 216–226. old.
A székelység. Rubicon 1992/3. sz., főleg 28-29. old.
Sudár Balázs ( szerk. et alii): Magyar őstörténet 1. Bp. 2014.
Sudár Balázs (szerk.): Magyarok a honfoglalás korában. Magyar őstörténet 2. Bp. 2015. Szombathy Viktor (szerk.): Az őshazától a Kárpátokig. Bp. 1985.
Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Bp. 1997.
Tóth Sándor: Levediától a Kárpátokig. Szeged 1998.
Türk Attila: A szaltovói kultúrkör és a magyar őstörténet régészeti kutatása. In.:Középkortörténeti tanulmányok. VI. Szerk.:G. Tóth Péter és Szabó Pál. Szeged 2010. 261—306.
Zichy István Magyar őstörténet. Bp. 1939.
Zimonyi István: A magyarság korai történetének sarokpontjai. Magyar Őstörténeti Könyvtár 28. Bp. 2014.
Zimonyi István: Muszlim források a honfoglalás előtti magyarokról. Magyar Őstörténeti
Könyvtár. 22. Bp. 2005.


Szeged, 2016. szeptember 19.


Makk Ferenc, egyetemi tanár


Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés