Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Magyar szociológiatörténet

Kurzuskód:
SOCBA-C112-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Aláírás
Mikor:
{Péntek 10:00-11:30}
Hol:
{Szociológia Tanszék tanterem (PE223)}
Tantárgy:
SOCBA-C11, Szociológiatörténet és elmélet
Tárgyelem:
SOCBA-C11, Szociológiatörténet és elmélet II.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
0
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
History of Hungarian Sociology
I. A magyar szociológiatörténet historiográfiája, korszakolása, identitása és intézményesülése a kezdetektől napjainkig.
- társadalmi gondolkodás - szociológiai gondolkodás
- a magyar szociológia történet kezdetei
- a magyar szociológia történetének szempontjai
- mikortól számítható a magyar szociológia története
- a magyar szociológia indentitásának és intézményesülésének problémái

Irodalom: Kulcsár Kálmán: A magyar szociológia történetszemlélete. In: Valóság. 1984/5. Saád József: Historia és historkum. In: Magyar Szemle. 1994/8. magyarb szociológia története: minek a története. Némedi Dénes: Minek a örténete ? Kupa lászló: Történet és identitás. Nagy Endre: Szociológiatörténet: a szociológia története In: Replika. 1996/23-24. pp. 161-199. Szalai júlia: merengések a szociológiráról. In: BUKSZ. Pp.471-476.

II. Társadalom felfogások, társadalomelméletek, empirikus társadalomismereti igények a nemzetépítés korszakában.
-Hunfalvy Pál, Grünwald Béla a társadalomról
-Berzeviczy Gergely felzárkozáselmélete
-Fényes Elek statisztikai munkássága
-Széchenyi és Kossuth vitája Magyarország modernizációs stratégájáról
-Eötvös József szabadelvű társadalom felfogása és korszak uralkodó eszméi

Irodalom: Az előadás jegyzetei valamint Széchenyi István: Napló. Gondolat. Budapest. 1978. Visztota György: Széchenyi és Kossuth írói és hírlapi vitája. I-II. Budapest. Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája. 1990. Budapest. Eötvös József. A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az államra. Helikon. 1981. I.k.pp.31-58, II.k. pp.353-409. 447-461.

III. Az állam és jogbölcselet szociológiai elméletei a 19 és 20. század fordulóján.
- Pulszky Ágost evolucionista társadalomelmélete
- Pikler Gyula belátásos elmélete
- Somló Gyula jószágkereskedelem és az őstársadalom
- Beöthy Leo társadalomgondolkodásának antropológiai vonulatai

Irodalom: Az előadás jegyzetei valamint Pulszky Ágost (szerk: Kupa László). Új Mandátum. Könyvkiadó. 1999. Budapest Nagy endre: Eszme és valóság.1993. Budapest. Zisgmond Gábor. Az őstársadalom magyar kutatói. 1977. Budapest. Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második nemzedék története. 1974. Budapest.. Nagy-Némedi-Tóth: Magyar szociológiatörténet szöveggyűjtemény. I. k. pp.16-61. Zsigmnd Gábor: Beöthy Leo. 1974. Budapest.

IV. Társadalomtani-szociológiai gondolkodás műhelyei.
- Huszadik Század folyóirat története és utóélete
- Huszadik Század főbb témái a nők társadalmi helyzete, vita a modernizációról és a közép-európai integrációról, az agrárkérdés, a munkáskérdés, a háború és béke, a nagyvárosok, a szociálpolitika, a gazdaság és társadalom
- Huszadik Század társadalom és történetszemlélete
- Társadalomtudományi Társaság története
- Magyar Társadalomtudományi Társaság és a Társadalomtudományi Szemle
- Vasárnapi Kör, Szellemtudományok Szabad Iskolája
-Pályák és művek (Jászi oszkár, Szabó Ervin, Leopold Lajos, Somló Bódog, Kunfi Zsigmond)

Irodalom: Litván György – Szűcs Lajos: A szociológia első magyar műhelye. Budapest. I-II.k. 1973. Kemény Gábor: Szabó Ervin és a magyar társadalomelmélet. 1977. Budapest.. Pók Attila: A magyarországi radikális demokrata ideológiák kialakulása. 1990. Budapest. Huszár Tibor: Jászi-dilemmák. In: Szociológiai Szemle. 1994/1. Litván György: Jászi Oszkár. Nudapestt. 2001. Osiris. Saád József: Társadalomtudomány 1921-1943. In. Századvég. 1994/1. pp. 151-170. Magyar Lajos: Kései tudósítás. Budapest. 1966. Előadás jegyzetei.


V. Magyar szociológia és szociográfia a két világháború között.
-Hajnal István történetszociológiája
-Mannheim Károly tudásszociológiája
-Horváth Barna jogszociológiája
-Falukutató mozgalom és a szociográfiák
-Erdei Ferenc a magyar társadalom a két háború között
-Weis István magyar társadalomtörténete
-Népi szociográfiák: Kovács Imre, Erdei Ferenc, Szabó Zoltán, Féja Géza, Veress Péter, Darvas Iván munkái.
-a határon túli magyarság szociográfiája (a felvidéki Sarlós mozgalom, az Erdélyi Fiatalok, Venczel József )

Irodalom: Némedi Dénes: Népi szociográfia 1930-1938. Budapest. 1985. Hajnal István (szerk: Lakatos László). Budapest. 2001. Új mandátum Könyvkiadó. Hajnal István: Technika, művelődés. Budapest. 1993. Horváth barna: Jogszociológia. Budapest. 1999. Osiris. Mannheim Károly: Tudásszociológia. Budapest. 1995. Cserépfalvi Kiadó. Erdei Ferenc: A magyar társadalom a két világháború között. In: Erdei Ferenc: A magyar társadalom. Budapest. 1980. pp. 293-346. Kovács Imre: Az elsüllyedt falú. Kovács Zoltán: A tardi helyzet. Cifra nyomorúság. Budapest. 1981. Nagy-Némedi-Tóth: Magyar szociológiatörténeti szöveggyűjtemény. I .k. pp.167-202, II. k. pp. 5-16. ?árkus istván: Polgárosódó parasztság. In: Magyarország felfedezése. Budapest. 1996. Weis István: Hazánk társadalomrajza. Budapest. 1942. Venczel József: Erdélyi föld erdélyi társadalom. Budapest. 1988. Dimitrie Gusti: A szociológiai monográfia. Bukarest. 1976.

VI. A magyar szociológia 1945 után
- a töredezett folytonosság folyatása: az intézményesülés kezdetei és a hatalmi beavatkozás
- a magyar szociológia intézményesülése az 1960-as évektől
- a Filozófiai Intézet szociológiai részlege (1960-1963)
- a kutatócsoportok korszaka (1963-1965)
- Valóság 1966-1968)
-A Szociológiai Figyelő korszaka
- MTA Szociológiai Bizottsága és munkája folyóirata
-Szalai-Fukász vita
- publikációk
- intézményesülés 1962-ben

Irodalom: Szántó Miklós: A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években. Budapest. Akadémiai Kiadó.1998. Huszár Tibor: Hajnal István és a magyar szociológia intézményesülése. In: Valóság. 1993/6. Saád József: Historia és historikum. In: Magyar zemle. 1994/augusztus.841. Kuczi Tibor: Magánnyelv, szociológia, közbeszéd. In: replika. 1991/1. Magyar Filozófiai Szemle. 1957/1., 1958/1-2. Arab-Ogki: Szociológia és kibernetika. In: Valóság. 1958/1. Demográfia. 1958/1 (Beköszöntő). Molnár Erik: Az empirio-kriticizmus. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1959/1.

VII. A szociológiai kutatócsoport korszaka (1963-1965)
-a politikai kontextus
-publikációk 1963-ban
-az intézmény élete
-a szociológia 1964-ben
-az ideológiai kontextus és a publikációk
-elidegenedés-vita a Valóságban
-a szociológia 1965-ben
-a kutatócsoport a dokumentumok fényében

Irodalom: Szántó Miklós. A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1998. Fischer György: kezdetben vala az ige. In: replika. 1991/2-3. Tanulmányok amagyar faluról. Kossuth Kiadó. Budapest. 1964. Hegedüs András: A mai falu és a szociológiai kuatás. In: Társadalmi Szemle. 1963/áprikis. Kulcsár Kármán: A marxista szociológia – a történet előkérdései. In: magyar Filozófiai Szemle. 1963/3. Révész Sándor: Aczél és korunk. Sík Kiadó. 1997. Hegedüs András: Összefoglaló a család a mai szocialista társadalomban vitájáról. In: Társadalmi Szemle. 1964/február. 45-47. Heller Ágnes: A szerep mint történeti kategória. In: Kortárs. 1964/április. 638-641. Varga Károly: Irodalom és társadalomtudomány. In: Kritika. 1964/11. Kulcsár Kármán: Magatartás és társadalmi jelenség. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1965/2. hegedüs András: Optimizálás-humanizálás. In: Valóság. 1965/3.

VIII. A magyar szociológia 1966-1969
-a szociológia és intézményesülése 1966-ban
-a szociológiai publikációk
-a szociológiai közélet
-ideológiai kontextus
-a magyar reform
-szociológiai publikációk

Irodalom: Szántó Miklós: A magyar szociológia újjászervezése a hatvanas években. Budapest. 1998. Akadémiai Kiadó. Szalai Sándor. A szociológia a politika felvonulási területe. Budapest. 1990. Kulcsár Kálmán: Tudományos önéletrajz. 1994. Valóság 1969. évi számai. Kulcsár Kálmán: A politikai aktivitás társadalmi tényezői. In: Társadalmi Szemle. 1969/12. Szociológia 1995/3. Hegedüs András: A marxista szociolóia egészséges fejlődéséért. In: Társadalmi Szemle. 1968/okt.98.

VIII. A nemzetközi marxista formációelméleti vita magyar vonatkozásai.
-Tőkei Ferenc és K. Witfogel vitája – a termelési módok alternatív útjai
-a marxi ázsiai termelési mód értelmezései (Magyar Lajos, Ecsedi Ildikó, Pászka Imre)
-Tőkei és a magyar sinológiai műhely ortodox marxista álláspontja
-strukturális átfedés az ázsiaiság és létező szocializmus között

Irodalom: Marx: A tőkés teremelés előtti tulajdonformák. Budapest. 1953. Tőkei ferenc: A társadalmi formák marxista elméletének néhány kérdése. Budapest. 1977. Pászka Imre: Ázsiaiság, félázsiaiság. In: Fordított folyamatok struktúrái. Szeged. 2006. Belvedere Kiadó. pp.63-99. Tőkai Ferenc: Az ázsiai termelési mód kérdéséhez. Budapest.1965. Magyar Lajos: A kínai mezőgazdaság hagyományos szerkezete. Budapest. 1981.

IX. A magyar szociológia intézményesülése és professzionalizációja az 1980-as évek végén és 1990-es évek elején
-a Magyar Szociológiai Társaság és a Szociológiai Szemle, Társadalomkutatás, Szofi (indulás-kifulladás)
-egyetemi szociológiai tanszékek megalakulása és szociológus képzés és a PhD programok beindulása, hallgatói tudományos fórumok (TDK, OTDK), MTA szociológiai műhelyei
-nemzetközi kapcsolatrendszerek.

Irodalom. Andorka Rudolf: bevezetés a szociológiába.Budapest. 2006. Osiris.pp.27-37. Az előadás jegyzetei.

X. A magyar szociológia főbb témái az 1990-es években és az ezredfordulón.
-egyenlőtlenség, szegénység
-társadalmi szerkezet és rétegződés
-város és falú
-társadalmi mobilitás és vándorlás
-népesség, egészségügyi ellátás
-kiemelt demográfiai csoportok: nők, idősek, fiatalok, gyerekek
-etnikai csoportok, kisebbségek

Irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest.2006. Osiris. Valamint a Szociológiai Szemle, Replika, Társadalomkutatás című folyóiratok számai. Kolosi tamás: A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Budapest. 2000. Osiris. Tóth István: Jövedelemeloszlás… Budapest. 2005. Századvég Kiadó. Szelényi Iván: Vásrosi társadalomi egfyenlőtlenségek. Budapest. 1990. Akadémiai Kiadó. Sík Endre: Migráció szociológiája.2001. Budapest. Szalai erzsébet. Z elitek átváltozása. Budapest. 1996. Cserépfalvi Kiadó. Valkovics Emil: demográfia I. Budapest. 2002. Osiris Kiadó. Neményi Mária-Szalai julia: A kisebbségek kisebbsége. Budapest.2005. UMK.

XI. Család, oktatás, gazdaság, életmód kutatások a 1990-es években és az ezredfordulón
-változások
-társadalompolitika
-vitakérdések
-hazai tendenciák

Irodalom: Andorka Rudolf: bevezetés a szociológiába. Budapest. 2006. Osiris Kiadó. A sz7egénység és a társadalmi kirekesztés folyamata. Budapest. 2004. KSH. Voszka Éva: A dinoszauruszok esélyei: nagyvállalati szerkezetváltás és privatizáció. Budapest. 1997. Pénzügykutató Rt. Szalai Sándor: Idő a mérlegen. Budapest. 1978. Gondolat. Utasi Ágnes: Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Budapest. 1984.

XII. Állam, kormányzat, politika, vallás, kulturális értékek, deviancia az 1990-es évek és az ezredforduló magyar szociológiai publikációkban
-változások az ezredfordulón
-hazai tendenciák
-vitakérdések
-társadalompolitika

Irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest. 2006. Osiris Kiadó. Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Budapest. 2005. Osiris Kiadó. Somlai Péter: Szocializáció. Budapest. 1997. Corvina Kiadó. Utasi Ágnes: A társadalmi integráció és a szolidaritás alapjai: bizalmas kapcsolatok. Budapest. 2002. Századvég. Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. Budapest. 1988. Kossuth Maksony Ferenc-Münnich Iván: Devianciák Magyarországon. Budapest. 1995. Tomka Miklós: Vallásosság változása – egy és több dimenzióban. Kultúra és Közösség. 5. pp.3-16.

XIII. Az 1990-es évek és az ezredforduló magyar társadalom változásainak értelmezései a hazai szociológiában.
-modernizációs kísérletek
-a szocialista modernizáció kudarca
-rendszerváltozás
-társadalmi szerkezet
-humán erőforrás gazdálkodás
-demokrácia
-értékek, normák, mentalitás
-nemzetközi és hazai tendenciák
-globalizációs kihívások: a társadalom és a szociológia dilemmái

Irodalom: Andorka Rudolf: Beveztés a szociológiába. Budapest. 2006. Osiris kiadó. Kolosi tamás – Sági Matild: rendszerváltozás és társadalomszerkezet. In: Tárki 1996. pp.149-197. Magyar lelki állapot az átalakuló társadalomban. Századvég. 1996/2. pp.87-102. Andorka Rudolf: A társadalmi integráció gyenge kötései- rendszerátalakulás magyarországon. Századvég. 1996b/1. pp.5-18. Ferge Zsuzsa: A rendszerváltás nyertesei és vesztesei. In: Tárki 1996. pp.414-443., Elitcirkuláció. In: árki 1996. Budapest. Pp. 475-500. Szelényi Iván és mkts: Posztkommunista menedszerizmus. In: Politikatudományi Szemle. 1996/2. I-II. rész, pp.7-30,7-32. Az előadás jegyzetei.

Számonkérés: kollokvium
Kredit: 3
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés