Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Nyelvtörténet 1: A nyelvi változás alapkérdései

Kurzuskód:
MAGNT111-2
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
MAGNT11, Nyelvtörténet I.
Tárgyelem:
MAGNT11, Nyelvtörténet I.
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Témajegyzék A nyelvi változás alapkérdései című tárgyhoz

A történeti nyelvészet mibenléte, viszonya a leíró és az általános nyelvé¬szethez, a történeti nyelvészet módszerei.
A történeti nyelvészet előzményei: mítoszok és mondák a nyelv(ek) keletke¬zéséről; a történeti nyelv-tudomány kialakulása; történeti nyelvészet kontra (?) leíró nyelvészet.
A nyelvi változás kérdésköre nyelvfilozófiai szempontból. Állandóság és vál¬tozás dialektikája a nyelv¬ben. A nyelvi változások potencialitásai és reali¬zációi. Változás és fejlődés kérdése a nyelvben. A nyelvi változás és a láthatatlan kéz elmélete.
A legfontosabb változásfajták: hangváltozások, jelentésváltozások, a nyelvi rendszer változásai. A grammatikalizáció.
A nyelvi változások nyelven kívüli külső okai (gazdasági, társadalmi-politi¬kai, földrajzi, fiziológiai stb. okok).
A nyelvi változások nyelvi külső okai (szub- vagy szupersztrátumhatás, ill. areális érintkezés). A kétnyelvűség és a nyelvi interferencia kérdésköre. A nyelvi kölcsönzés elméleti kérdései, példák a nyelvi kölcsönzés különböző típusaira a dunai nyelvszövetségből.
A nyelvi változások nyelven belüli okai: a gondolkodás fejlődéséből fakadó okok; a nyelvi rendszer-ből fakadó okok (az analógia fogalma, hatásmechaniz¬musa, típusai; a kommunikációból fakadó teleolo¬gikus változási tényezők (érthetőbb, pontosabb, világosabb közlésre való törekvés /újrajelölések, a zavaró homonimia megszüntetése/; a gazdaságosságra, ökonómiára való törek¬vés; az esztétikai igényességre való törekvés, a nyelvi tabu és a tabukerülés). Herman József információel-méleti modellje a nyelvi változások külső és belső tényezőinek direkt kap¬csolatáról.
A nyelvi változások körülményei (a változások társadalmisága és területi¬sége; egységesülés és el-különülés a nyelvben).
A nyelvi változások jellege (lassú és gyors változások, spontán és tudatos változások, a régi és az új küzdelme a nyelvben: archaizmus és neologiz¬mus).
A történeti nyelvtudomány forrásai és rokontudományai:
A nyelvemlékek és a régi nyelvtanok vallomása (a nyelvemlékek típusai, lo¬kalizációjuk, időmeg-határozás stb.).
A mai élő nyelv és nyelvváltozatok vallomása, a belső rekonstrukció fogalma, módszerei.
A rokon nyelvek vallomása, az összehasonlító nyelvészet módszerei, az alapnyelvi rekonstrukció kérdésköre.
A kölcsönző nyelvek vallomása, az areális nyelvészet tanúságtétele.
A nyelvtipológiai kutatások vallomása, az összehasonlító nyelvészet és a nyelvtipológia összehason¬lítása.
A történeti nyelvészet segédtudományai (politikatörténet, művelődéstörténet, néprajz, régészet, ma-tematika (statisztika, glottokronológia), szociológia (szociolingvisztika), paleográfia, pszichológia stb.).
Az előadások anyaga nagyrészt tartalmazza a fenti témaköröket, a felkészüléshez emellett a következő munkákat, ill. azok megfelelő fejezeteit ajánljuk:
Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Budapest 1978.
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest 1988.
Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet. Budapest, 1997.
Bárczi - Benkő - Berrár: A magyar nyelv története. Budapest 1967. (és a további kiadások)
Chrystal, David: A nyelv enciklopédiája. Budapest 1998. Osiris.
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc: Magyar nyelvtörténet. Bp. 2003. Osiris.
A számonkérés módja: írásbeli vizsga.
Szeged, 2015. május 14.
Dr. Forgács Tamás
egyetemi docens
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés