Tudományos önéletrajz

Dr. Máté Zsuzsanna
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Kalocsa, 1961. október 17.
 
Iskolai végzettség
1976-1980 Katona József Gimnázium, Kecskemét
1980-1984 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, magyar-népművelés szak (Kitüntetéses Oklevél)
1980-1985 József Attila Tudományegyetem BTK, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
1986-1989 JATE BTK filozófia szakos középiskolai tanár (Kitüntetéses Oklevél)
 
Tudományos fokozatok
1990:   egyetemi doktor (filozófia, summa cum laude, JATE)
1996:   a filozófiai tudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanács)
2006:   habilitáció irodalomtudományból és esztétikából (Debreceni Egyetem)
 
Felsőoktatási munkakörök
1988-1990      főiskolai tanársegéd      Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Társadalomelméleti Tanszék
1990-1993      főiskolai tanársegéd      JGYTF  Magyar Irodalom Tanszék
1993-1995      főiskolai adjunktus        JGYTF  Magyar Irodalom Tanszék
1995-1999      főiskolai docens            JGYTF  Magyar Irodalom Tanszék
1999-             főiskolai tanár              Szegedi TudományegyetemJuhász Gyula Tanárképző 
                                                       Főiskolai Kar
Magyar Irodalom Tanszék
 
Oktatási tevékenység
Előadások: Bevezetés az irodalomtudományba, Verstan
Szemináriumok:Műelemzési gyakorlatok, XIX. század első felének magyar irodalma, XIX. század második felének magyar irodalma, A gadameri filozófiai hermeneutika
Speciálkollégiumok: Esztétikatörténeti, irodalomelméleti speciálkollégiumok
PhD képzés: 2007-től az SZTE BTK Filozófia Doktori Iskolájában művészetfilozófiai kurzusok tartása
PhD opponencia: 2002 (ELTE)
TDK-dolgozatok témavezetése: 6 hallgató közül  3 hallgató intézményi első díjas, 1 hallgató különdíjas (XXV. OTDK Humán Tudományi Szekciójában, Komparatisztika)
Szakdolgozat témavezetés: 40 hallgató
 
Egyéni tudományos ösztöndíjak
1991-1992: MTA-Soros Alapítvány Esztétikai Kuratóriumának egyéni tudományos ösztöndíjasa. Téma és eredmény: Abszolútum a művészetfilozófiában századunk első felében (1994) könyve.
1994-1997: Fiatal Kutatók OTKA. Téma és eredmény: „Szép eszéről, szép lelkéről...” Tanulmányok a fiatal Fülep Lajosról és művészetfilozófiájáról (1995) könyve.
1997-1999: OM AMFK (Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért) Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasa. Eredmény: Madách Imre, a poeta philosophus (2002, második kiadás 2004) könyve.
2001- 2004: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa. Téma és eredmény: Sík Sándor - a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta (2005) könyve.
 
Elnyert egyéni pályázatok
1994: Magyar Könyv Alapítvány
1996: Soros-Alapítvány
1997: MÖB ösztöndíj
2001: OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma
2005: Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratóriuma
 
Szakmai szervezeti tagságok
1995- Madách Irodalmi Társaság
1996-   Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (jelenleg a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság)
2001- Magyar Filozófiai Társaság
1996-Picardia Alapítvány - Szeged a magyar-francia irodalmi és kulturális kapcsolatokért nevű közhasznú alapítvány képviselője és kuratóriumi tagja.
 
Külföldi tanulmányutak
1997. október: Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Fakultás (Programfinanszírozási Pályázat)
1997. november: Univerzita Konstantina Filozófia (Nitra) Fakultás (Programfinanszírozási Pályázat)
1998. január: Amszterdami Egyetem Komparatisztikai Tanszék (MÖB ösztöndíj)
 
Publikációs tevékenység
-         négy önálló szakkönyv illetve monográfia
-         53 hosszabb tanulmány tanulmánykötetekben, konferenciakötetekben, folyóiratokban
-         könyveiről összesen 12 recenzió jelent meg
-         független hivatkozásainak száma: 43
-         hazai konferencia előadásainak száma: 28
-         külföldi konferencia előadásainak száma: 9
-         konferencia szervezések tanszékén: 6
-         művészetfilozófiai, esztétikai, irodalomtudományi munkásságát a Révai Új Lexikona
          XIV.
 kötete is jegyzi.
 
Kutatási területei
A művészetfilozófia és az esztétika befogadás- és hatáselméletei, megértés-elméleti problémakörei. A XX. század első felének magyar esztétikatörténete (Brandenstein Béla, a fiatal Lukács György, Pauler Ákos, Pitroff Pál, Sík Sándor, Fülep Lajos művészetfilozófiai és esztétikai munkái). Madách Imre életműve. Sík Sándor életműve.