Tudományos önéletrajz

Dr. Hannus István
 
 
Személyes adatok
Születési hely, idő:                     1950. május 27, Besenyőtelek
 
Szakmai képzettség, tudományos fokozatok
Iskolák
1964-1968:      Irínyi János Vegyipari Technikum, Kazincbarcika
1969-1974:      József Attila Tudományegyetem, Szeged, okleveles vegyész;
1979:               egyetemi doktor
1992:               kémiai tudomány kandidátusa
2000:               MTA doktora (kémia tudomány)
 
Nyelvtudás
angol                           középfok
német                          alapfok
 
Oktatói-kutatói pálya
Munkahelyek, beosztások
1974-1976:      ösztöndíjas gyakornok,  JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged
1976-1985:      egyetemi tanársegéd,    JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged
1985-1993:      egyetemi adjunktus,      JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged
1993-2002:      egyetemi docens,          JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék, Szeged
2002-              egyetemi tanár              SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
 
Oktatási tevékenység:
egyetemi főkollégiumok:                       kémiai technológia, környezetvédelmi technológia
speciálkollégiumok:                              zeolitkémia, környezeti katalízis, műanyagkémia,
                                                          alternatív energiaforrások, petrolkémia, 
                                                          kémiai Nobel-díjasok, kémia és a “társművészetek”
PhD képzés:                                        környezetvédelmi technológia
PhD témavezetés:                                3 hallgató
Szakdolgozat/diplomamunka irányítás:  28 hallgató
Projektmunka irányítás:                       33 hallgató
 
 
Kutatás
Aldehidek fotokémiája (1972-1974),
A ciklopropán vázizomerizációja NaY zeolitokon (1974-1980),
Zeolitok szerkezetmódosítása dealuminálással (1978-1987),
Fémüvegek katalitikus tulajdonságainak vizsgálata (1987),
Szénkémia (1988)
Klórtartalmú vegyületek adszorpciója zeolitokon (1989-),
A Fermi-rezonancia tanulmányozása (1989-),
Erős bázikus centrumokat tartalmazó zeolitok fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata (1990-),
Nitrogénoxidok szelektív redukciója módosított zeolitkatalizátorokon (1991-1995), Freonok adszorpciója és reakciója zeolitokon (1995-)
 
Külföldi tanulmányutak
1987-1988:   postdoctoral fellow, Southern Illinois University, IL., USA, 18 hónap
1993:           COST ösztöndíj, FUNDP, Namur, Belgium, 4 hónap
1998:           AIST ösztöndíj, Tsukuba, Japán, 1 hónap
 
Publikációk
egyetemi jegyzet: 10
folyóiratcikk: 118
konferenciá (előadás, poszter) 87
szabadalom: 6
tudományos ismeretterjesztő cikk: 22
összidézettség: 411

Elnyert pályázatok, ösztöndíj
1990 OTKA T 1604               (résztvevő) 1 280 eFt
1993 OTKA T 7577               (témavezető) 1 400 eFt
1996 PHARE HU-94.05          (résztvevő) 196 eECU
1997 MKM FKFP 0992/1997   (témavezető) 2 000 eFt
1998 Széchenyi professzori ösztöndíj  
1998 OTKA T 025248           (témavezető) 3 200 eFt
2000 OM FKFP 0400/2000     (témavezető) 1 200 eFt
2003 OTKA T 042825           (témavezető) 4 000 eFt
 
Tudományos munkák bírálata
Rendszeresen bírál dolgozatokat (az Applied Catalysis A és a Reaction Kinetics and Catalysis Letters felkérésére) és OTKA pályázatokat.
Korábban kandidátusi védéseken volt bizottsági tag, ill. titkár, újabban doktori szigorlatokon vizsgáztató, ill. elnök, PhD disszertációk védésén opponensként, titkárként, ill. elnökként működik közre rendszeresen.
 
Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység
Magyar Kémikusok Egyesülete 1974-
Magyar Zeolit Társaság 1992-
MTA Katalízis Munkabizottság 1993-
MTA Heterogén Rendszerek Munkabizottság 1997-1999
JATE, TTK Tanulmányi Bizottság, elnök 1993-1997
JATE, TTK, Kari Tanács, tag 1993-
JATE, Munkavédelmi Bizottság, elnök 1998-2000
Kémiai Tanszékcsoport Tanács, vezető helyettes 1999-2002
SZTE, TTK, Diákköri Tanács, tag 2005-
SZTE, TTK, Munkavédelmi és
Hulladékgazdálkodási Bizottság, tag
2006-