Tudományos önéletrajz

Dr. Marsi István
 
Személyes adatok:
Születési hely, idő: Szolnok, 1954. december 12.

Tanulmányok
Középiskola: Törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium nyelvi tagozata 1969-73.
Egyetem: JATE TTK 1973-78; okleveles vegyész; Diplomamunka: "Hexén-izomerek reakcióinak vizsgálata NaHY-típusú molekulaszitán, impulzusreaktorban" (JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék)
Egyetemi doktor: JATE, 1983;  értekezés: "A metanol oxidatív dehidrogénezésének számítógépes modellezése"; főtárgyak: kémiai technológia, fizikai kémia. Minősítés: Summa cum Laude
Tudományos minősítés: Ph.D., tudományterület: kémia (JATE, 1998);  értekezés: "Homogén és heterogén reakciókban keletkező köztitermékek tulajdonságainak számítógépes vizsgálata"

Nyelvismeret
német (1984), angol (1985), orosz (1986) nyelvből C-típusú középfokú állami nyelvvizsga

Munkahelyek
JATE Alkalmazott Kémiai Tanszéke 
JATE Biotechnológiai Tanszéke
JGYTF Kémia Tanszéke
SZTE JGYPK Kémia és Kémiai Informatika Tanszéke 
1978-1989
1990-1992
1992- 
2005-

Oktatói/kutatói címek
egyetemi tanársegéd/tudományos segédmunkatárs 
TMB ösztöndíjas 
egyetemi tanársegéd 
egyetemi adjunktus 
főiskolai docens 
főiskolai tanár 
tanszékvezető 
1978-1986
1986-1989
1990 
1991
1992-1999
1999-
2004-

Oktatói tevékenység
matematikai- és vegyipari művelettani számolási gyakorlat, kémiai technológiai- és biotechnológiai laboratóriumi gyakorlat vegyész- illetve biológus hallgatóknak (JATE);  
kémiai technológia, "zöld" technológia (környezeti kémia IV.), környezeti analitika (környezeti kémia III.) előadás; szervetlen kémiai illetve biokémiai laboratóriumi gyakorlat kémia tanárszakos hallgatóknak, számítástechnika, általános és kémiai informatika PC-termi gyakorlat (JGYPK)

Részvétel tudományos minősítő eljárásban
Ph.D. szigorlati bizottsági tagság
 
Jelentősebb lezárt kutatások
A CHEMISYS és az UNISYS programrendszerek kifejlesztése.
A metanol oxidatív dehidrogénezésének vizsgálata. 
Kinetikai és adszorpciós mérési eredmények számítógépes értékelése. 
Heteroatomokat tartalmazó zeolitok szintézise és vizsgálata. Szénhidrogéngyökök és olefinek reakcióinak számítógépes szimulációja - az azoizopropán + i-butén rendszer sajátosságainak vizsgálata. 
A csoportadditivitás alkilgyökökre való alkalmazhatóságának vizsgálata. 
Vas beépítése szodalitok szerkezetébe és átalakításuk más, vasat tartalmazó zeolit-féleségekké - röntgendiffrakciós és elektronspin-rezonancia vizsgálatok számítógépes értékelése.
Vas-zeolitok szerkezeti jellemezése ESR-spektrumok dekonvolúciója segítségével. 
Halogéntartalmú elektronikai hulladékok folyamat-integrált termikus és kémiai kezelése és újrahasznosítása. (Halocleanapplication RD5 EU-Project).
 
Aktuális kutatások
Olefinek termikus bomlásának valamint polimerek degradációjának számítógépes vizsgálata;
Szénhidrogének égése során lejátszódó koromképződés számítógépes modellezése.
 
Továbbképzések
TMB-ösztöndíj, 1986-89

Külföldi kiküldetések
Tanulmányút a Greifswaldi Egyetem Kémia Tanszékén (NDK, 1984); 
A német oktatási rendszer bemutatása (szeminárium, Sonnenberg, NSZK, 1987);  
Tapasztalatgyűjtés a Fraunhofer  Intézetekben (Németország, 1992, 1993) 
Három szemeszter és több rövidebb, összesen egyéves vendégkutatói ösztöndíj a Karlsruhei Egyetem Kémiai Technológia Tanszékén illetve a Karlsruhei Kutatóközpont Műszaki Kémiai Intézetében (Németország, 2000-2006)

Tudományos együttműködés
SZTE TTK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék,
Karlsruhei Egyetem Kémiai Technológia Tanszék,
Karlsruhei Kutatóközpont Műszaki Kémiai Intézet 
Milánói Műszaki Egyetem Kémia Tanszék

Publikációk
24 közlemény, 22 előadás/poszter, 1 szabadalom,  
75 hivatkozás referált folyóiratokban (önhivatkozások nélkül).
 
Szakmai elismerések
Magyar Kémikusok Egyesülete Ifjúsági Nívódíja (1978) 
Pro Iuventute (1999)

Közéleti tevékenységek
Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE): tag (1978-) 
MKE szakértő (1986-),  
MKE Csongrád megyei Intézőbizottságának tagja (1999-2002), 
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottságának tagja (1998-), 
a JGYTF Tudományos Bizottságának tagja (1995-1999),
a JGYTF Természettudományi Intézete Tanácsának tagja (1997-1999), 
a Természettudományi Intézet igazgatója (1999-2000), 
a Főiskolai (Kari) Tanács tagja (1999-). 
az SZTE Szenátusának tagja (2006-)