Tudományos önéletrajz

Dr. Sümegi Pál

Személyes adatok

Születési hely, idő: Tapolca, 1960. 05. 11.

Képzés

2005-től:     Szeged, Szegedi Tudományegyetem, régész szak
1992-1995: Budapest, MTA, TMB aspiránsképzés, geológia
1981-1986: Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, biológia – földrajz tanár szak
1974-1978: Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium

Végzettség, tudományos fokozatok

2003: Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Habilitáció (12-54/2003), „Régészeti geológia - tudományos interdiszciplinák találkozása” című habilitációs dolgozat, geoarcheológiai tantárgyi és környezettörténeti szakmai előadás maximális pontszámú védése nyomán.
1997: Budapest, MTA kandidátusi fokozat (16.759/1997), őslénytan, földtan, szigorlatokkal és „Az Észak-Kelet-magyarországi löszterületek összehasonlító őskörnyezeti és sztratigráfiai értékelése” című dolgozat maximális pontszámmal történő védése nyomán, ezt követően Kossuth L. Tudományegyetem, PhD fokozat (10/1997).
1989: Debrecen, Kossuth L. Tudományegyetem, egyetemi doktori fokozat, őslénytan, földrajz, filozófia szigorlatokkal, summa cum laude fokozat „A Hajdúság felső-pleisztocén fejlődéstörténete finomrétegtani (szedimentológiai, geokémiai, őslénytani) vizsgálatok alapján” című dolgozat védése nyomán (1173-IV.59).
1986: biológia – földrajz középiskolai tanár (242/1986), szakdolgozat: őslénytan, geológia

Beosztás

2002: félállású tudományos főmunkatárs, MTA Régészeti Intézet, Budapest
2000: tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék
1992: egyetemi adjunktus,  Kossuth L. Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék
1986: egyetemi tanársegéd, Kossuth L. Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék

Pályázatok, ösztöndíjak

2005-ig 2 NKFP (5/0063/2002, 452/2002) pályázatot, 2 OTKA pályázatot (F-4027, T-034 392), 2 Műszerpályázatot (W-015282, M/41935), 1 Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatot (145/91) nyertem el mint témavezető és további 7 OTKA pályázat kidolgozásában vettem részt.  Társtémavezetője voltam a British Council-OMFB (1993-1996), a Magyar-Kínai TÉT (2004-2005) és a Magyar-Észt TÉT (2004-2006) nemzetközi pályázatoknak, a Magyar-Észt ERASMUS pályázatnak. 1992-ben a Soros Alapítvány ösztöndíját nyertem el. 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban, 2003-2006 között Széchenyi István Ösztöndíjban részesültem.

Oktatás

1986-tól Kristály-, ásvány- és kőzettani, őslénytani gyakorlatokat és őslénytani, régészeti geológiai témájú speciális kollégiumokat vezettem a Debreceni Egyetemen. 2000-től a Szegedi Tudományegyetemen az Általános földtan, Föld- és élet, Magyarország földtana, Alkalmazott paleoökológia főkollégiumokat és a Régészeti geológia, Negyedidőszak földtana speciális kurzusokat vezetem. 1987-től 28 szakdolgozati és diplomamunkát vezettem. Hallgatóim az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon bemutatott 38 dolgozattal 19 helyezést és 22 díjat szereztek (3 Pro Scientia díj, 8 első, 5 második, 6 harmadik helyezést, 19 különdíj). Egykori diákköri hallgatóim közül jelenleg heten vesznek részt PhD képzésben, hatan már megvédték PhD dolgozatukat. 2004-ben kidolgoztam a Geoarhceológia 2 éves posztgraduális képzés tematikáját, amelyet a Magyar Akkreditációs Bizottság és az Oktatási Minisztérium 2005-ben fogadott el.

Kutatás, publikáció

1985-től 2 angol nyelvű monográfiát készítettem, 5 angol nyelvű könyvet szerkesztettem, 2 tankönyvet, 5 nemzetközi és 54 hazai könyvrészletet írtam. Nemzetközi folyóiratban 25 cikkem (köztük 15 SCI, kumulatív impakt faktorom = 17,816) jelent meg. Hazai folyóiratokban 70 szakcikkemet jelentettek meg. 18 publikációm jelent meg konferencia kiadványban, 15 tudományos népszerűsítő cikket közöltem, 82 abstracttal igazolt nemzetközi idegen nyelvű előadás és poster kialakításában vettem részt, és 154 hazai tudományos előadást tartottam. 184 nemzetközi (köztük 30 könyv, 126 SCI szakcikk, hivatkozásaim impakt faktora összesen = 239,637), 341 hazai (110 könyv, 231 szakcikk) és 132 speciális, munkáimra történt hivatkozásról tudok.

Tudományos közélet:

1986-2000 között a debreceni KLTE Földtudományi Tanszékcsoporti TDK, 1996-2000 között TTK TDK elnöke, majd 1999-2000 között az egyetemi TDK elnöke voltam. 1999-ben megrendezett Természettudományi OTDK szekció szervező titkára voltam. 2002-2005 között a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar TDK elnöke voltam. 1996-tól az Országos Tudományos Diákköri Tanács Természettudományi Bizottságának tagja vagyok
1996-tól a 2,897 SCI ponttal rendelkező Holocene lap az Advisory Editor Board, valamint a Prehistory lap szerkesztőbizottságának tagja, 2000-től a magyar és angol nyelvű Soosiana malakológia lap főszerkesztője vagyok. 2005-től a Kiskunsági Nemzeti Park tanácsadó testületének tagjává választottak.

Elismerések:

1986: Hatvany Lajos Emlékérem (KLTE), 1995: Mestertanár (OTDT), 1997: Pro Natura (Természetvédelmi Minisztérium), 2003: Tudással Magyarországért (OTDT)