Válogatott publikációk

 
Könyvek
 
Beszédhelyzetben – irodalomelméletek között. (Dobos Istvánnal közösen)
Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1993. 190 o.
 
Posztmagyar. (Kovács Sándorral közösen) Ictus Kiadó, Szeged, 1995. 229 o.
 
Empirizmustól a konstruktivizmusig. Ictus Kiadó, Szeged, 1996. 165 o.
 
A disszemináció ábrándja. Pompeji Kiadó, Szeged, 2002. 178 o.
 
Tanulmányok
 
Towards the Constructivist Science of Literature (a new paradigm?). In Empirical Studies of the Arts, Vol. 7 (2), 1989 145-161.
 
Fragments from the future of our profession. Bricks from the walls of the university of no conditions. In Neohelicon XXVIII/2 55-58.
 
How Can there be Paradigms? Methodological Frame of Re-construction on the Level of the Theory of Science. In Neohelicon XXIX/2 117-138.
 
???????? ???????. In ??????????? ????? 2001/1-2 143-157.
 
Ce înseamna postmaghiar, CE ESTE POSTMAGHIARUL (CE ESTE! POSTMAGHIAR!) (CE? ESTE?).  In Steaua – revista de literatura, arta, cultura, 2001/7-9, 16–27.
(Kovács Sándorral közösen)
 
Miképpen értünk meg metaforikus szövegeket? In Literatura 1985/1-2 14-36.
 
A konstruktivista irodalomtudomány. In Helikon 1993/1 3-12.
 
deKONstrukt-orálás (tanulmány). In DEkonFERENCIA I. Szerk. Kovács Sándor s.k. és Odorics Ferenc. JATE Irodalomelméleti Csoport, Szeged, 1994. 5-11.
 
Az Eszmélet paronomázikus lakhelye. In Literatura 2000/3 317-323.
 
A dialógus tropológiája. In Irodalomelmélet az ezredvégen. Szerk. Ármeán Otília – Fried István – Odorics Ferenc. deKON-KÖNYVek 25. Budapest–Szeged, Gondolat Kiadói Kör–Pompeji, 2002. 31-42.
 
Betűszóródás és névadás. Hypogrammatikus stratégiák A Romban. In A Rom. (DEkonFERENCIA VIII.) Szerk. Füzi Izabella – Odorics Ferenc. deKON-KÖNYVek 26. Gondolat Kiadói Kör -Pompeji, Budapest-Szeged, 2003. 7-20.