Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

Társadalmi rétegződés szigorlat

Kurzuskód:
SOCBA-E223-1
Kurzus típusa:
_Önálló vizsga, _Szigorlat
Mikor:
Hol:
Tantárgy:
SOCBA-E22, Társadalmi rétegződés
Tárgyelem:
SOCBA-E22, Társadalmi rétegződés tantárgyi záróvizsga
Oktató(k):
Óraszám:
heti 0.00
Kreditek száma:
3
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Social Stratification /final exam/
SZIGORLATI TÉTELEK
Társadalmi rétegződés I.
Tételek
1. Társadalmi egyenlőtlenség, rétegződés és struktúra. A struktúra- és rétegződéskutatás elméleti és metodológiai problémái
2. Az egyenlőtlenségek értelmezése, típusai, szerkezete, elméleti reflektáltsága (szükségessége és elfogadhatósága)
3. A társadalmi rétegződés alapkérdései. Történeti rétegződési rendszerek
4. Anyagi egyenlőtlenségek; a szegénység
5. Az elitek
6. Tudáselosztási egyenlőtlenségek
7. Munkaerőpiaci, munkamegosztási egyenlőtlenségek; a munkanélküliség
8. A területi-települési egyenlőtlenségek
9. Askriptív rétegződés: életkor, nem, etnikum, egészségi állapot
10. Társadalmi és földrajzi mobilitás
11. A fogyasztás szerepe és az életmód szerepe a rétegződésben
12. Az értékek és a kapcsolatok szerepe a rétegződésben
13. Digitális kultúra, digitális egyenlőtlenségek

Irodalmak
ANDORKA R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest. 4-10, 12-13, 15-16, 18. fejezetek
GIDDENS, A. (2008): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapes. 9-14, 17-18. fejezetek
KOLOSI T. (2006): Előre. A státus megszerzés és az esélyegyenlőtlenségek komplex megközelítése. Szociológiai Szemle, 1. 93-102.

Társadalmi rétegződés II.
Tételek
1. Társadalmi rétegződés a két világháború között
2. A II. világháború utáni struktúra-elméletek és a valós társadalmi mozgások. A társadalmi rétegződés II. világháború utáni első tudományos vizsgálatai
3. A többdimenziós rétegződés-modell vizsgálat és struktúra-modellek
4. A társadalom szerkezete a rendszerváltozás után. A középrétegek polarizálódása
5. A politikai-gazdasági struktúraváltás hatása a magyar társadalom elitjére
6. Az iskolarendszer és a társadalmi rétegződés kapcsolata Magyarországon
7. A települési, lakóhelyi különbségek és egyenlőtlenségek hatása a társadalom rétegződésére Magyarországon
8. A nők, idősek, fiatalok helyzete és az etnikai rétegződés Magyarországon. A romák helyzete a magyar társadalomban.
9. Az intragenerációs és intergenerációs mobilitás trendje Magyarországon
10. A magyarországi migráció jellemzői
11. A szegények rétege Magyarországon
12. Kulturális rétegződés Magyarországon: az értékek, életmód és fogyasztás egyenlőtlensége nyomán alakuló társadalmi rétegek
13. Digitális egyenlőtlenségek Magyarországon

Irodalmak
ANDORKA R. - BUKODI E. - HARCSA I. (1994): Társadalmi mobilitás 1992. In: Andorka-Kolosi-Vukovich (szerk.): Társadalmi Riport 1994, TÁRKI (293-310.) http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a915.pdf
ANDORKA R. (1982): A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Budapest, Gondolat. (99-135.)
ANDORKA R. (1996): A társadalmi egyenlőtlenségek növekedése a rendszerváltás óta. Szociológiai Szemle 2.sz. (3- 26)
ANDORKA R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest. 131-148, 175-176, 176-186, 187-200, 212-217, 260-267, 269-279, 280-284, 339-352, 357-368, 380-388, 438-457, 545-560, 581-597. o.
BUKODI E.-RÓBERT P. (2000): Vagyoni helyzet - kulturális fogyasztás. In Kolosi-Tóth I. Gy -Vukovich (szerk.): Társadalmi Riport 2000, TÁRKI, Budapest, (346-376) http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a854.pdf
CSALOG Zs. (1993): A cigányság a magyar munkaerőpiacon. Szociológiai Szemle, 1.sz. (29-34)
CSITE A.-KOVÁCH I. KRISTÓF L. (2006): Fogyasztói csoportok az ezredforduló Magyarországán. In Kovách I. (szerk.): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest. (253-292)
DÖVÉNYI Z. (2007): A belföldi vándormozgalom strukturális és területi sajátosságai Magyarországon. Demográfia 2007, 4.szám (335-359) http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Demografia/2007_4/Dovenyi.pdf
ERDEI F. (1943-1944, 1976): A magyar társadalom a két világháború között. Valóság, 1976. 4.sz. (22-53) és Valóság 1976, 5. sz. (36-58)
FERGE Zs. (1969): Társadalmunk rétegződése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, (77-158)
FERGE Zs. (2000): Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest (361-379)
GALÁCZ, A. – SÁGVÁRI, B. (2008): Digitális döntések és másodlagos egyenlőtlenségek: a digitális megosztottság új koncepciói szerinti vizsgálat Magyarországon. Információs Társadalom 2008, 8. évf. 2. sz. http://epa.oszk.hu/01900/01963/00025/pdf/infotars_2008_08_02_037-052.pdf
GAZSÓ F.(1997): A társadalmi folyamatok és az oktatási rendszer. Századvég 7.sz. (73-108)
GAZSÓ F.(2006): Társadalmi struktúra és iskolarendszer. In Kovách I. (szerk.): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest. (207-226)
HANKISS E. (1989): A nagy koalíció, avagy a hatalom konvertálása. Valóság 1989 (2-16)
HARCSA, I. - TOMKA, M. (1994): Felekezeti viszonyok és a vallásgyakorlás néhány jellemzője. In Társadalmi Riport 1994. (396-435.) http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a920.pdf
HAVAS G. - KEMÉNY I. (1995): A magyarországi romákról. Szociológiai Szemle 3.sz. (3-20)
KEMÉNY I. (1972): A magyar munkásosztály rétegződése. Szociológia 1.sz. (36-48)
KOLLÁNYI B.-SZÉKELY L. (2006): Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok az információs társadalomban. Információs Társadalom 2006, 6. évf. 2. sz. http://epa.oszk.hu/01900/01963/00017/pdf/infotars_2006_06_02_048-067.pdf
KOLOSI T. (1982): Struktúra, rétegződés, metodológia. In: Kolosi Tamás (szerk.): Elméletek és hipotézisek. Rétegződés-modell vizsgálat I. Társadalomtudományi Intézet. (11-59)
KOLOSI T.-SÁGI M. (1996): Rendszerváltás és társadalomszerkezet. In Andorka-Kolosi-Vukovich (szerk.): Társadalmi Riport 1996, TÁRKI, Budapest, (149-197) http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a889.pdf
KOLOSI T.-SÁGI M. (1997): Rendszerváltás-elitváltás. Századvég 1997, 5. szám (3-22)
KONRÁD Gy. - SZELÉNYI I. (1971): A késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai. Valóság 12.sz. (19-35)
KOVÁCH I.- NAGY KALAMÁSZ I. (2006): Társadalmi és területi egyenlőtlenségek. In Kovách I. (szerk.): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest. (161-176)
LADÁNYI J. - CSANÁDI G. (1983): Szelekció az általános iskolában. Budapest, Magvető.
LAKI L.(2006): Az ifjúság a magyar társadalomban. In Kovách I. (szerk.): Társadalmi metszetek. Napvilág Kiadó, Budapest. (177-206)
RÓBERT P. (1987): Mobilitás és reprodukciós folyamatok a magyar társadalomban. Valóság, 10.sz. (37-47.)
SPÉDER ZS. (2002): A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság- Századvég Kiadó, Budapest (98-127)
SZALAI E. (1996): Az elitek átváltozása. Budapest, Cserépfalvi Kiadó (20-37)
SZELÉNYI I - MANCHIN R. (1988): Megszakított polgárosodás. Szociológia 2.sz. (121-152)
SZELÉNYI I (1972): Lakásrendszer és társadalmi struktúra. Szociológia 1. sz. (49-72)
SZELÉNYI I. - SZELÉNYI Sz. (1996): Elitcirkuláció vagy elitreprodukció. In: Andorka, R. - Kolosi, T.- Vukovich, Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 1996. Budapest, TÁRKI-Századvég, (475-500) http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a898.pdf
SZELÉNYI I. (1990): Új osztály, állam, politika. Budapest, Európa. (51-98)
UTASI Á. (1997): Középosztályi elméletek, alakuló magyar középosztályok. Századvég 1997, 7. sz. (3-29)
UTASI, Á. (1984): Életstílus-csoportok, fogyasztási preferenciák. Rétegződés-modell vizsgálat V. Társadalomtudományi Intézet, Budapest. (23-106)

Követelmény
A kiadott irodalom és az előadások anyagának együttes ismerete. A háttérirodalom ismerete nélkül érvényes vizsgát tenni nem lehetséges.

Értékelés
Szóbeli vizsga. Mindkét tételcsoportból egy-egy tételt kell húzni, majd szóban vizsgázni belőle. A vizsga abban az esetben sikeres, ha mindkét tételből legalább elégséges (2) érdemjegy születik. A két érdemjegy átlaga adja a szigorlat eredményét.
Képzésfüggő adatok:
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés