Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai

Kurzuskód:
OTM041-1
Kurzus típusa:
_Előadás, _Kollokvium
Mikor:
{Csütörtök 08:00-10:00}
Hol:
{I.sz. tanterem (Auditórium-Maximum)}
Tantárgy:
OTM04, Tantervfejlesztés, pedagógiai értékelés és kutatás
Tárgyelem:
OTM04, A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
nincs korlát
Speciális jelzők:
nincsenek
Leírás:
Az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján (1.1., 1.3., 1.4., 1.6., 2.2.):
Ismeretek: A pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumok, tantervfajták, tantervtípusok, ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepe. A tervezéshez szükséges információk forrása. A tananyag-kiválasztás és a rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai, szempontjai, az erről megfogalmazott tudományos eredmények. Tanmenet, tematikus terv, óravázlat, folyamatterv. A nevelés és tanítás összefüggései. Az értékelés funkciói, folyamata, tárgyai, szintjei, formái és módszerei, alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályok, összefüggések, a tanítási-tanulási folyamat értékelése.
Kompetenciák: Felkészülés a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségek kihasználására, a tanulók önálló ismeretszerzésének támogatására. Taneszközök és tanulási források kritikus elemzése. A tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulók számára differenciált bánásmód tervezése. Az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek alkalmazása, eszközök megválasztása, az értékelés eredményeinek felhasználása, az országos és helyi mérési eredmények értelmezése. Az értékelés hatásainak figyelembe vétele a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelésére.

Kötelező irodalom
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER Kiadó, Budapest. – olvasmány: 117-143.,165-174, 221-235, 273-278. o.
Falus Iván (2003, szerk.): Didaktika: Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (kijelölt tantervi és értékelési fejezetek)
Falus Iván (2004, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. PSZMP és Keraban Kiadó, Budapest (kijelölt részek).
NAT 2012. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 10635. 111/ 2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet. Magyar Közlöny, 2012. 66. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Budapest. http://www.kormany.hu/download/c/c3/90000/MK_12_066_NAT.pdf
Ajánlott irodalom
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről. Magyar Közlöny, 2011. 162. sz. 5., 9., 12., 13., 26., 32.§; 7§ (4), 54§ (4) http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11162.pdf
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák (2006). In: Demeter Kinga (szerk): A kompetencia: Kihívások és értelmezések. OKI, Budapest. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=kompetencia-02_kulcskompetenciak
Horn Dániel és Sinka Edit (2006): A közoktatás minősége és eredményessége. In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006. Országos Közoktatási Intézet, Budapest. 341-375. ftp://ftp.oki.hu/Jelentes2006/Jelentes2006-pdf-teljes.pdf
Nagy József (2003): Az eredményesebb képességfejlesztés feltételeiről. Iskolakultúra, 13. 8. sz. 40-52. http://www.edu.u-szeged.hu/difer/download/nagy_kepessegfejlesztes.pdf
Vidákovich Tibor (1993, szerk.): Pedagógiai diagnosztika 2. Alapműveltségi Vizsgaközpont, Szeged.
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés