Válogatott publikációk - Dr. Máté-Tóth András

Önálló lektorált szakkönyvek, monográfiák

Abszolútum a művészetfilozófiában századunk első felében. (Tanulmányok Brandenstein Béla, a fiatal Lukács György, Pauler Ákos, Pitroff Pál, Schütz Antal és Sík Sándor esztétikájáról) JGYTF Kiadó, Szeged, 1994. 171 oldal. Lektorálta: Császtvay Tünde, Vajda Mihály.

„Szép eszéről, szép lelkéről...” Tanulmányok a fiatal Fülep Lajosról és művészetfilozófiájáról. JGYTF Kiadó, Szeged, 1995. 130 oldal. Lektorálta: Ilia Mihály.

Madách Imre, a poeta philosophus. (Tanulmányok Az ember tragédiája esztétikumáról). Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár VI., Miskolc, 2002. 144 oldal. Lektorálta: Bene Kálmán és Loboczki János. (Második kiadás: 2004. Miskolc, Bíbor Kiadó)

Sík Sándor - a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta. Lektorálta: Jelenits István. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2005. 295 oldal

Könyvfejezetek magyar nyelvű, szerkesztett tanulmánykötetekben

A katarzisfelfogások komparatisztikai megközelítéséről. -In: A filozófia keresztútjain. Szerk.: Szécsi Gábor és Szabó Tibor. Kiadja az MTA Filozófiai Intézet-Szegedi Lukács Kör, Budapest-Szeged, 1998. 113-149. old.

A fiatal Fülep Lajos metafizikus művészetfilozófiájáról - különös tekintettel a Fülep-Lukács párhuzamokra. -In: Alternatív tradíciók a magyar filozófia történetében. Szerk.: Fehér M. István és Veres Ildikó. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1999. 273-299. o.

Az abszolút érvényességet állító és tagadó mozzanatok Sík Sándor Esztétikájában. -In: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár VII., Szerk.: Fehér M. István és Veres Ildikó. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 241-255. o.

Létszenvedés és létöröm - a diszharmónia feloldásának katartikus hatásformájáról komparatív szempontból. -In: „Mit jelent a suttogásod?” Romantika: eszmék, poétika, világkép. Szerk.: Nagy Imre és Merényi Annamária. Pannónia Könyvek, 2002. 91-111. o.

Külföldi publikációk

Tanulmányok - konferenciakötetekben

Philosophie et/ou littérature - a propos de Jean-Paul Sartre. -In: Nouvelles tendances en Littérature comparée III. Centre d’Études du Roman et du Romanesque Faculté des Lettres Université de Picardie Jules Verne - Département de Littérature Hongroise École Supérieure de Formation des Professeurs Gyula Juhász. /Direction et rédaction: Jacqueline Lévi-Valensi, Piroska Sebe-Madácsy, Kálmán Bene. Lecteurs: Lise Sabourin, Zoltán Bíró./ Szeged-Amiens, 1999. 193-200. p.

La science de la lecture? -In: Nouvelles tendances en Littérature comparée IV. Centre d’Études du Roman et du Romanesque Faculté des Lettres Université de Picardie Jules Verne - Département de Littérature Hongroise École Supérieure de Formation des Professeurs Gyula Juhász. /Direction et rédaction: Alain Schaffner, Piroska Madácsy, Kálmán Bene. Lecteurs: Agnes Spiquel, Philippe Antoine, Piroska Madácsy, Kálmán Bene/. Szeged-Amiens, 2004. 150-160. p.

Egy Szent István-i mitologéma értelmezés-sorozata. -In: Hatalom és kultúra. II. kötet. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Jyvaskyla, 2001. augusztus 6-10.) Szerk: Jankovics József, Nyerges Judit. Kiadja a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004. 805-814. p.

A művészet hatáshatalmának néhány kérdése a klasszikus esztétikákban. -In: Hatalom és kultúra. II. kötet. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Jyvaskyla, 2001. augusztus 6-10.) Szerk: Jankovics József, Nyerges Judit. Kiadja a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004. 1235-1248. p.

Tanulmány - idegen nyelven, könyvfejezetként

Georg Lukács, Sucher des Absoluten. -In: Lukács 2001. - Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft. Frank Benserler/Werner Jung (Hgg.) Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2001. 187-199. p.

Tanulmány - külföldi folyóiratban

Párhuzamok Sík Sándor művészetfilozófiai gondolatai és napjaink irodalomelméleti irányzatai között. - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Academiei Romane), XLII. évf., 1998/2. szám 3-23. o.

Tanulmány - magyar nyelvű folyóiratban

A művészi kreativitás koestleri biszociativitása és a befogadás teremtő terei. - Pro Philosophia Füzetek, 2005. 43. szám 95-104. o.