Válogatott publikációk

Könyvek
 
Erdély magyar egyeteme 1944–49. I–II. köt. (Lázok Jánossal közösen) Custos Kiadó, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1995., 1998. 246, 240 p.
 
Revízió vagy autonómia? Iratok a m agyar–román kapcsolatok történetéről 1945–1947. (Fülöp Mihállyal közösen.) Teleki László Alapítvány, Budapest, 1998. 580 p.
 
Illúziók és csalódások. Fejezetek a romániai magyarság második világháború utáni történetéből. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 347 p.
 
Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar iparvállalatok, pénzintézetek 2. világháború utáni helyzetéről és a magyar–román vagyonjogi vitáról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000. 526 p.
 
Történelmi kényszerpályák – kisebbségi reálpolitikák. Dokumentumok a romániai magyar kisebbség történetének tanulmányozásához. II. kötet: 1944–1989. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003. 507 p.
 
Autonómisták és centralisták. Észak-Erdély a két román bevonulás között (1944. szeptember–1945. március). ( Nagy Mihály Zoltánnal közösen.) Erdélyi Múzeum-Egyesület – Pro-Print Könyvkiadó, Kolozsvár – Csíkszereda, 2004. 400 p.
 
Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989) Erdélyi Múzeum-Egyesület – Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. 394 p.
 
A száműzött egyetem. A Ferenc József Tudományegyetem Kolozsvártól Szegedig. (1919–1921 ) JATE Kiadó, Szeged, 2006.
 
 
Tanulmányok
 
Székely autonómia a XX. században: Illúzió, vagy realitás? = Aetas 1993. 3. sz. 130 –150. p.
A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944 és 1989 között. I–III. = Magyar Kisebbség 1997. 1 2. sz. 393 –414. p., 1997. 3–4. sz. 375–403. p., 1998. 1. sz., 289–317. p.
 
A nemzeti kisebbségtől a „magyar nemzetiségű románok”-ig. Negyvenöt év romániai magyarságpolitikájának vázlata . In: Kötődések Erdélyhez. (Tanulmányok). Alfadat-Press Kiadó, Tatabánya, 1999. 211–259. p.
 
De la minoritate naţională la „români de naţionalitate maghiară = Altera ( Liga Pro Europa, Tg. Mureş) , Anul VI., no. 15., 2000. , 85–127. p.
 
A kolozsvári magyar konzulátus – mint az 1945 utáni magyar–román kapcsolatok egyik neuralgikus kérdése. In: Kolozsvár 1000 éve. (szerk.: Dáné Tibor Kálmán et alii). Kolozsvár, EME – EMKE, 2001. 325 334.
 
A bukovinai székelyek és kisebb moldvai csángó-magyar csoportok áttelepedése Magyarországra (1940–1944) = Pro Minoritate 2001. 3. sz., 141–187. p.
 
An Overview of the Modern History of the Moldavian Csángó-Hungarians. In: The Hungarians Csángós in Moldava. Essa ys on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation – Pro Minoritate Foundation , Budapest, 2002. , 51–82. p.
 
A L ă ncrănjan-ügy. (Egy magyarellenes pamflet, és fogadtatása Romániában, valamint Magyarországon, 1982-ben) = Tiszatáj, 2006. 3. sz., 62 –82. p.