Válogatott publikációk1.A know-how jogi védelmének alapvető kérdései

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012., 191.

 

2. Man as a Subject of Law

In: Business Law in Hungary (Szerk.: Sándor István) Patrocinium, Budapest, 2016., 136-147

 

3. Das geschützte Wissen und seine rechtliche Absicherung im Hinblick auf den Entwurf eines Vorschlags für neue Regeln für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung In: Keserű Barna Arnold-Kőhidi Ákos (szerk.): Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére, Eötvös József Könyv- és Lapkiadó Bt., Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest-Győr, 2015. 577-588.

 

4. A személyiség védelme a becsület és a jóhírnév vonatkozásában

In.: A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban (szerk.:Csehi Zoltán-Koltay András-Navratyil Zoltán) Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2014., 143-176.

 

5. A kereskedelmi név védelme, B Rész I. 1. fejezet

In: A védjegytörvény magyarázata (Szerk.: Faludi Gábor, Lukácsi Péter) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014., 579-591.

 

6. Blutman László – Görög Márta: Alapvető alanyi jogi pozíciók a Polgári Törvénykönyvben (2013) In: Tanulmányok az új Polgári Törvénykönyvhöz (szerk.: Vékás Lajos – Vörös Imre) Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2014., 41-64.

 

7. Know-How-Schutz im nationalen Recht und im Europarecht

JurPC Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht 51/2014, Abs. 1-52.

 

8. Az immateriális elégtétel újabb jelenségei mint a személyhez fűződő jogok dinamikájának „mércéi”

In: Európai jogi kultúra. Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában (szerk.: Fuglinszky Ádám, Klára Annamária), ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012., 289-297.

 

9. Gondolatok a merchandising jelentéstartalmához, egyes típusaihoz

In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2011. 6. (116.) évfolyam 3. szám, 19-30.

 

10. A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés

Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Szeged, 2008., 166.

 

11. A nem vagyoni kártérítés összege

In: Besenyei Lajos Emlékkönyv, Acta Universitatis Szeged, Acta Juridica et Politica, Tomus LXIXI. Fasciculus 1-48., 2007. 203-217.

 

12. Az elhunyt szerzőhöz kapcsolódó (személyhez fűződő) szerzői jogról

In: Polgári Jogi Kodifikáció

2005. VII. évfolyam 4-5. szám, 38-42.

 

13. A kegyeleti jog gyakorlásának jogosultjairól és az érvényesíthetőség időbeli korlátjairól

In: Polgári Jogi Kodifikáció

2005. VII. évfolyam 2. szám, 15-20.

 

14. Egyetemes eszmei kártérítési alapok

In: Jogtudományi Közlöny

2004/5. szám, 191-199.

 

15. Az általános személyiségi jog megsértésének fájdalomdíjjal való orvoslása

In: Jogelméleti Szemle

2002./3. szám