Válogatott publikációk


Dr. Trócsányi László

 

P u b l i k á c i ó s l i s t a


 

Könyvek, tanulmányok, szerkesztések, lektorálásások

 

 

Magyar nyelven megjelent könyvek, könyvszerkesztések, lektorálások:

 

 

 1. A közigazgatási bíráskodás szervezete és működése egyes európai országokban (a jogintézmény alapjai és működési tapasztalatai, valamint egyes európai országok közigazgatási bíráskodására vonatkozó jogszabályok). Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1988. 368 p. (önálló monográfia)

 

 1. Az alkotmánybíráskodás szervezete és működése egyes európai országokban /a jogintézmény elvi kérdései, az osztrák, francia, nyugatnémet és olasz alkotmánybíróságok fontosabb döntései/. Kandidátusi értekezés. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 1989. 251 p. (szerkesztés és monográfia)

 

 1. Milyen közigazgatási bíráskodást? Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 198 p. (önálló monográfia)

 

 1. André Alen - Rusen Ergec: A belga államszövetség az 1993. évi államreform után. Alkotmányjogi, Politológiai és Civilisztikai Tanulmányok. Kiadta: Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1994. 117 p. (szerkesztés és lektorálás)

 

 1. Jean-Marie Auby - Jean Bernard Auby: Közjog. Alkotmányjog, Közszabadságok, Közigazgatási jog. Alkotmányjogi, Politológiai és Civilisztikai Tanulmányok. Kiadta: Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1995. 455 p.(szerkesztés és lektorálás)

 

 1. id. Trócsányi László: Jogászi pályafutásom. Alkotmányjogi, Politológiai és Civilisztikai Tanulmányok. Kiadta: Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1995. 203 p. (szerkesztés)

 

 1. System transformation and constitutional developments in Central and Eastern Europe. Published: Károli Gáspár Reformed University, Kecskemét. 1995. 298 p. (szerkesztés és önálló tanulmány)

 

 1. Közjogi bíráskodás. Francia-magyar közjogi szeminárium a közjogi bíráskodásról. Kiadta: A JATE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének együttműködésével a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, 1997. 120 p. (szerkesztés)

 

 1. Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata. HVG ORAC, 1999. 801 p. (a kiadás gondozása)

 

 1. Parlamentek a XX. század végén. Kézirat. 2000. 201 p. (tanulmány)

 

 1. Magyar-francia, francia-magyar jogi szótár. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 2000. 386 p. (szerkesztés).

 

 1. L’Unité et la diversité de l’Europe, les droits des minorités: les exemples belge et hongrois. (Szerk. és tanulmány). Bruylant, Bruxelles 2003, 207 p.

 

 1. Európa egysége és sokszínűsége: a kisebbségek jogai: a belga és a magyar példa. Szerk és tanulmány. Nyitott Könyv Kiadó, 2003. 200 p.

 

 1. Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban. KJK Kerszöv. 2005. 1065 p. (társszerkesztés és előszó írása).

 

 1. Az összehasonlító alkotmányjog alapkérdései és korunk jogrendszerei. Összehasonlító alkotmányjog. Szerk.: Tóth Judit-Legény Krisztián. Complex Kiadó, 2006. 23-54.p.

 

 1. A mi Alkotmányunk. Főszerkesztő, bevezető tanulmány. Complex Kiadó, 2006. 537 p.

 

 1. Bevezetés az Alkotmányjogba. Szerkesztette: Trócsányi László – Schanda Balázs. SZTE ÁJTK – PPKJ JÁK. Budapest, 2010. Tankönyv. (Szerkesztő és fejezetek írása).

 

 1. Statut et protection des minorités: exemples en Europe occidentale et centrale ainsi que dans les pays méditerranéens (szerk.) Bruxelles, Bruylant, 2009. László Trócsányi: Les droits des minorités á l’époque de la globalisation et de la regionalisation (l) 5-24. pp.

 

 1. Statut et protection des minorités: exemples en Europe occidentale et centrale ainsi que dans les pays méditerranéens (szerk.) Bruxelles, Bruylant, 2009. László Trócsányi – Laureline Congnard: Avant-propos 1-3. pp.

 

 1. Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. HVG Orac, Budapest, 2012. és 2013. (Szerkesztő és fejezetek írása).

 

 

Magyar nyelven megjelent tanulmányok:

 

 1. A művelődésügyi igazgatás minisztériumi irányításának változásai az elmúlt évtizedekben. Állam- és Jogtudomány, 1983. 3. sz. 434-453. p.

 

 1. Az interpellációs jog egyes elméleti és gyakorlati kérdései. Jogtudományi Közlöny, 1984. 8. sz. 459-469. p.

 

 1. Nemzetközi államtudományi konferencia Magyarországon. (Balatonkenese, 1984. december 3-6.) Jogtudományi Közlöny, 1984. 8. sz. 545-547. p.

 

 1. Tudományos vitaülés az intézetek önállóságáról. Állam és Igazgatás, 1985. 9. sz. 819-824. p.

 

 1. Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának rendszere Jugoszláviában, Jogtudományi Közlöny, 1987. 7. sz. 396-399. p.

 

 1. A norvég ombudsman működésének tapasztalatai. Jogtudományi Közlöny, 1987. 9. sz. 516-518. p.

 

 1. Tudományos munka és ügyvédi foglalkozás az NSZK-ban. Magyar Jog, 1987. 10. sz. 891-893. p.

 

 1. A közigazgatási bíráskodás Franciaországban. Állam és Igazgatás, 8. sz. 755-765. p.

 

 1. A Nemzetközi Alkotmányjogi Társaság II. Világkongresszusa. Jogtudományi Közlöny, 1988. 3. sz. 156-158. p.

 

 1. A közigazgatási bíráskodás szervezete és működése az NSZK-ban. Jogtudományi Közlöny, 1988. 11. sz. 626-631. p.

 

 1. Előadások a skandináv jog köréből. Jogtudományi Közlöny, 1988. 2. sz. 102. p.

 

 1. A közigazgatási bíráskodás szervezete és működése Olaszországban. Állam- és Jogtudomány, 1989. 1. sz. 97-121. p.

 

 1. Jogállamiság, alkotmánybíráskodás és közigazgatási bíráskodás. Jogtudományi Közlöny, 1989. 3. sz. 154-158. p.

 

 1. A közigazgatási bíróságok által gyakorolt normakontroll. Jogtudományi Közlöny, 1990. 7-8. sz. 253-256. p.

 

 1. A közigazgatási bíráskodás főbb rendszerei és szervezeti kereteik. Magyar Közigazgatás, 1991. 5. sz. 408-425. p.

 

 1. Milyen közigazgatási bíráskodás felé? Társadalmi Szemle. 1991. 7. sz. 59-64. p.

 

 1. A közigazgatási bíráskodás és az alapjogok védelmének egyes aspektusai. Acta Humana, 1991. 4. sz. 39-50. p.

 

 1. Közjogi változások és rendszerváltás. Magyar Közigazgatás, 1993. 9. sz. 543-548. p.

 

 1. Egy új alkotmány minimumai. A magyar parlamentarizmus szerkezete. Társadalmi Szemle. 1994. 2. sz. 75-80. p.

 

 1. Kell-e új alkotmány? Jogállam. 1994. 2. sz. 97-103. p.

 

 1. Választási rendszer és alkotmányos hatalomgyakorlás. Jogtudományi Közlöny, 1994. 11.sz. 465-467. p.

 

 1. A külföldiek jogállása különös fegyelemmel a menedékjogra a Német Szövetségi Köztársaságban, 1995. 2. sz. 98-99. p. (Társszerző: id. Trócsányi László)

 

 1. Alkotmányozás és rendszerváltás Közép- és Kelet Európában, Jogtudományi Közlöny, 1995. 8. sz. 384-390. p.

 

 1. Az alkotmányozás időszerűsége. Az alkotmányozás időszerűsége. Semmi ok a sietségre.... Magyar Nemzet. 1995. január 6. 12. p.

 

 1. Az alkotmányozás elvi kérdései. Alkotmány és Jogtudomány. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1996. 167-184. p.

 

 1. A központi államszervezet egyes alkotmányjogi kérdései. Szabó András Emlékkönyv. JATE. Szeged, 1997. 363-372. p.

 

 1. A parlamenti ellenőrzés szerepe és jelentősége. A magyar alkotmányosság ezer éve. Esztergom. 1998. 59-69. p.

 

 1. A törvénykezdeményezési jog az összehasonlító parlamenti jogban. Acta Juridica et Politica. Szeged, 1999. 413-423. p.

 

 1. A parlamenti jog forrásai. Ádám Antal Emlékkönyv. Pécs, 2000. 283-296. p.

 

 1. A közigazgatási bíráskodás aktuális kérdései. Államiságalkotmányosság – jogállamiság. Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Budapest, 2001. 59-67. p.
 2. Európa és magyarság Brüsszelből nézve. Confessió. 2001. 4. 10-17. p.

 

 1. Az európai integráció egy nagykövet szemszögéből. In memoriam Nagy Károly. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Juridica et Politica. Szeged, 2002. 407-419. p.

 

 1. A régiók és közösségek helye és szerepe az európai integrációban. .

 

 1. Párizst vigyázó szemek. Magyar Szemle. 2005. 11-12 szám. 159-162 pp.

 

 1. Az anyanyelv használatához való jog a nemzeti alkotmányokban. Romaniai Magyar Jogtudományi Közlöny. 2006. IV. Évf. 2.sz. 7-13.pp.

 

 1. A kis és közepes méretű országok mozgástere az európai integrációban. Konferencia szintézise. Képünk az Unióról, helyünk az Unióban. Pólay Alapítvány, Szeged, 2006. 11-17.pp.

 

 1. Az összehasonlító alkotmányjog aktualitása. Ünnepi kötet Kilényi Géza profesor hetvendik születésnapjára. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar. 2006. Sent. István Társulat. 515-524. pp.

 

 1. Alkotmány v. közösségi jog: az alkotmánybíróság helye az Európai Unióban. Társszerző Csink Lóránt. Jogtudományi Közlöny, 2008/2. sz. 63-69. pp.

 

 1. Nemzeti szuverenitás és európai integráció. Európai Tükör 2008/3. XIII. évf. 3-12. pp.

 

 1. Nemzeti szuverenitás és európai integráció. 402-410. pp. In:Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, Rejtjel Kiadó, 2008. 463 p.

 

 1. Az ügyvédség alkotmányos helyzete Magyarországon. 2008. november 29-én az első Magyar Ügyvédek Napján elhangzott központi előadás. Ügyvédek Lapja, 2009. január XLVIII. évf. 1. sz. 2-6. pp.

 

 1. Kisebbségi jogok a globalizáció és a regionalizáció időszakában. Európai Tükör, 2009. április XIV. évf. 4. sz. 6-18. pp.

 

 1. Az alkotmánybíráskodás és igazságszolgáltatás kapcsolatának egyes kérdései. Alkotmánybírósági Szemle 1. sz. 2010. 120-126. pp. kiadja: hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft.

 

 1. A nyelvhasználat szabályozása egyes nyugat-európai országokban Trócsányi László – Juhász Hajnalka. 47-85. pp. In: Az emberi jogok és a nyelvek. 146 Szerk: Andrássy György – Vogl Márk, Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Pécs, 2010. 181 p.

 

 1. Magyarország alaptörvényének létrejötte és az alaptörvény vitatott rendelkezései. Kommentár. 2011. 4. sz. 58-78.pp.

 

 1. Torzók közjogi aktualitásainkról: a Velencei Bizottság jelentése a külföldön történő szavazásról és a magyar alkotmánybíráskodás korszakai. Viva vox juris civilis. Tanulmányok Sólyom László tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. (Szerk.: CsehiZoltán, Schanda Balázs). Szent István Társulat, Budapest, 2012. 342-358.pp.

 

 1. Gondolatok az Alaptörvény körüli vitákról. Közszolgálat. 2013. 7.sz. 16-17.pp.

 

 1. Szabó József közjogi gondolkodásának idõszerûsége. In: Cserny Ákos (szerk.): Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt. Budapest, 2013. 647-656. p

 

 

Idegen nyelven megjelent tanulmányok:

 

 

 1. Mezsdunarodnaja konferencija po voproszom razvitja organov szocialiszticseszkogo goszudarsztva. Balatonkenese, 3-4 dekabrja 1984 g. Acta Juridica Scientiarum Hungraicae, 1986. 1-2. 213-217. p.

 

 1. Domstolskontroll med forvaltingen i de socialistiske land i Europa. Tidsskrift for Rettsvitenskap 4/1987. 881-889. p.

 

 1. Le fonctionnaire au service des droits de l'homme. Rapport national. XIIème Colloque de l'Association internationale de la Fonction Publique. Institut international des Sciences administratives, Bruxelles, 1990. 181-196. p.

 

 1. La transformation du système politique hongrois et ses aspects en droit constitutionnel. Le Journal des Procès, 1990. No. 168.p. 10-12.p.

 

 1. Les intérêts privés des fonctionnaires. Rapport national. XIVème Colloque de l'Association internationale de la Fonction Publique. Institut international des Sciences administratives. Bruxelles, 1991. 119-126.p.

 

 1. La ressource humaine dans l'administration. Rapport national. XVème Colloque de l'Association internationale de la Fonction Publique. Institut international des Sciences administratives, Bruxelles, 1992. 131-141.p. (Társszerző: Lőrincz Lajos)

 

 1. Constitutionnalisme et parlementarisme en Europe centrale et orientale. Revue Belge de Droit Constitutionnel. 1995. No.2. 239-246.p.

 

 1. Constitutionnalisme et changement du régime politique en Europe Centrale et Europe de l'Est. Karoli Gaspar Reformed University, Kecskemet, 1995. 7-23.p.

 

 1. Constitutionnalisme et changement du régime politique en Europe Centrale. Revue Belge de Droit Constitutionnel. 1996. 3-16.p.

 

 1. Le pouvoir d'initiative législative. (Conseil d'Europe, Assemblée parlementaire, Commission des relations parlementaires et publiques, Séminaire sur le fonctionnement démocratique des parlements, Strasbourg, 21-22 novembre 1996. 12 p.)

 

 1. La justice constitutionnelle en Hongrie. (La justice constitutionnelle en Europe Centrale). Bruylant-LGDJ. Bruxelles-Paris, 1997. 53-86.pp.

 

 1. Le droit a un procès équitable en Hongrie. (Conseil de l'Europe). 1999. Brno., 12 p.

 

 1. Les opinions dissidents. Cahiers Constitutionnel. Paris, 2000, 14 p. (Társszerző: Horváth Alexandra)

 

 1. Le contrôle parlementaire en Hongrie. Revue de Justice Constitutionnelle Est-Europenne. Presses Universitaires de la Faculté de Droit de l’Université d’Auvergne, 2001. No.2.351-358.p.

 

 1. L’avenir de l’intégration européenne vu par l’ambassadeur d’un pays candidat. La Tribune du Droit Public. Presses Universitaires de Tours. 2002. No.12. 195-205.p.

 

 1. 16. Europaische Integration and Subsidiaritat. Tübingen Universitat – megjelenés alatt.

 

 1. Le rôle des parlements nationaux dans la construction européenne. Les institutions constitutionnelles et l’intégration européenne. Sous la direction de Attila Badó et László Trócsányi. Szeged, Faculté de droit de l’Université de Szeged. 2002. 45-57.p.

 

 1. Europäische Integration und Autonomie: Das Recht der Minderheiten. Small is beautiful, isn’t it? Herausforderungen und Perspektiven kleiner (glied)staatlicher Einheiten. Beiträgen zur Konferenz in Euepen am 3. Januar 2004. Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen. Occasional Papers Nr. 29 pp- 67-70.

 

 1. Les Parlements natinaux et l’intégration européenne du point de vue de la souveraineté nationale. Mécanisme de décisions dans une Europe élargie. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 3, Szeged, 2004. 45-58.pp.

 

 1. La place et le role des régions et des communautés dans la construction européenne. Les collectivités territoriales et l’intégration européenne. Presses Universitaires Francois-Rabelais. Tours, 2005. 31-43 pp.

 

 1. Europaiichse Integration und Subsidiaritat. Aus dem des Botchhafters eines EU-Beittrtslands. (Jean-Christophe Merle: Globale Gerechtigkeit, Global Justice. Problemartika Fromann-Holzboog. 147. 2005. 572-581. pp.

 

 1. A regional Approche to Free Movement of Workers: Labour Migration Between Hungary and its Naighbouring Countries. Introduction. Editor: Julianna Traser. Európa-tanulmányok Központ füzetei. 1. Szeged, 2006. 9-11.pp.

 

 1. Constituţie vs. drept comunitar: poziţia Curţii Constituţionale a Ungariei în Uniunea Europeană. Társszerző Csink Lóránt in: Pandectele Române Wolters Kluwer Romania 6 iulie din 2008 Fondată 1921 Anul XXXV 17-29. pp.

 

 1. Statut et protection des minorités: exemples en Europe occidentale et centrale ainsi que dans les pays méditerranéens (szerk.) Bruxelles, Bruylant, 2009. László Trócsányi: Les droits des minorités á l’époque de la globalisation et de la regionalisation (l) 5-24. pp.

 

 1. Statut et protection des minorités: exemples en Europe occidentale et centrale ainsi que dans les pays méditerranéens (szerk.) Bruxelles, Bruylant, 2009. László Trócsányi – Laureline Congnard: Avant-propos 1-3. pp.

 

 1. L’adoption de la Loi fondamentale de Hongrie: discussion sur quelques dispositions de la Loi fondamentale. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué. 2011. octobre-décembre. 439-458.pp.

 

 1. « Le contrôle de constitutionnalité en Hongrie et en France : regards croisés ». http://cee.univ-lyon3.fr/spip.php?rubrique131.

 

 1. The Creation of the Basic Law of Hungary. The Basic Law of Hungary. Editors: Lóránt Csink, Balázs Schanda, András Zs.VArga. Clarius Press. 2012. 1-23.pp.

 

 

Budapest, 2014. április

 

dr. Trócsányi László
egyetemi tanár