Válogatott publikációk

Könyv

Közösségi és elkülönülő irodalmi programok a 19. század első felében. Fáy András irodalomtörténeti helye. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000.

Kötetszerkesztés

A látható könyv. Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből. Szerk. Hász-Fehér Katalin. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006.

Sorozatszerkesztés

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve, szerk. Hász-Fehér Katalin [Gróf Gyulay Lajos naplói] Szeged, 2008–2009.

Folyóirat-szerkesztés, válogatás

(Új) filológia. A Helikon c. folyóirat 2000/4. tematikus száma

Tanulmányok

Három kép a tizennyolcadik század időutazóiról. In: Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Szerk Szajbély Mihály. Bp. 1999. 169–186.

A kánon építésének és leépítésének stratégiái Kazinczynál. A Bácsmegyeinek gyötrelmei. In: A magyar irodalmi kánon a XIX. században. Szerk. Takáts József. Pécs, Kijárat Kiadó, 2000. 37–56.

Az ángoly kert és a kínai enciklopédia. [Az irodalomtörténet-írás elméleti kérdéseiről.] BUKSZ 2002. 2. sz. 146–155.

Levélirodalom és irodalomtörténet-írás. It 2003. 1. sz. 43–54.

A "nemzeti szentimentalizmus" programjának egyik forrása: az osszianizmus. In: Serta pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára. Szerk. Ármeán Ottília, Kürtösi Katalin, Odorics Ferenc, Szörényi László. Pompeji Alapítvány, Szeged, 2004. 209–220.

Az anekdota anekdotikus működése Mikszáth prózájában. Híd, 2005. 1. sz. 67–80.

A Döbrentei-projektum = Akadémiai titoknok és az író Döbrentei Gábor, Szerk. Polgárdi Sándor, Somlószőlősi Evangélikus Egyházközség–Floppy 2000 Kft.– Pápa, 2005, 17–31.

A szerző és a szerkesztő Bessenyei (Az első magyar irodalmi antológia narratívái). In: "Et in Arcadia ego". A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése, Szerk. Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debrecen, 2006 (Csokonai Könyvtár), 299–318.

A magyarnyelvűség programjai a XVIII–XIX. század fordulóján. In: Historia litteraria a XVIII. században, Szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Bretz Annamária Universitas Kiadó, Budapest, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika – Tanulmányok), 279–293.

Az intencionáltság szintjei a szerzői és kiadói kötetekben = A látható könyv. Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből. Szerk. Hász-Fehér Katalin. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006, 55–82.

Fordítás

Viktor Žmegač: Irodalomtörténeti paraméterek és a horvát irodalom (A 'kis' és a 'nagy' irodalmak). Tiszatáj, 2005/6. 14–20.