Szakmai önéletrajz - Prof. Dr. Csapó Benő


Munkahely

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34. Tel./FAX: (62) 420034.
Web: www.staff.u-szeged.hu/~csapo


Tanulmányok, tudományos fokozatok


1971: Érettségi, Lovassy László Gimnázium, Veszprém
1977: Kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevél, József Attila Tudományegyetem Természettudo-mányi Kar, Szeged
1979: Egyetemi doktorátus (pedagógia), JATE BTK
1985: Kandidátusi fokozat (neveléstudomány), MTA
1996: Habilitáció (neveléstudomány), JATE
2002: A Magyar Tudományos Akadémia doktora


Munkahelyi beosztások


1976. augusztus – 1977. augusztus: tudományos asszisztens
1977. szeptember – 1979. szeptember: tudományos segédmunkatárs
1979. október – 1982. április: egyetemi tanársegéd
1982. május – 1988. május: egyetemi adjunktus
1988. június – 1997. július: egyetemi docens
1997. július – jelenleg: egyetemi tanár
1987. szeptember – 1990. május: tanszékvezető helyettes
1990. június – 1995. június: tanszékcsoport-vezető
1995. július – 1999. június: a Pedagógiai Tanszék vezetője
2001. január – jelenleg: az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport vezetője
2003. szeptember – jelenleg: a Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője
2003. – jelenleg: az Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője
2006. július – jelenleg: a Neveléstudományi Intézet vezetője
Valamennyi a Szegedi Tudományegyetem (illetve jogelődjén, a József Attila Tudományegyetem)


Hosszabb külföldi tanulmányutak


1989. január 1. – december 31: Humboldt ösztöndíjas kutató, Universität Bremen, Németország
1994. szeptember 1. – 1995. június 30: Meghívott kutató, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California, USA


Témavezetőként irányított kutatási programok

1986-1990: „A képességek iskolai fejlesztésének lehetőségei”, Közoktatási Kutatások
1987-1990: „Professzionális személyi számítógépekre alapozott oktatási rendszer”, Informatikai infra-struktúra pályázat
1988-1989: „A gyorsabb haladás lehetőségei az általános iskolában”, Közoktatási Kutatások
1990-1991: „The background of mathematical achievements”, nemzetközi projekt a University of Michi-gan irányításával, National Science Foundation (USA)
1991-1994: „Az ismeretközvetítés és a képességfejlesztés integrálása” OTKA (1622)
1992-1994: „A magyar fiatalok iskolai és társadalmi szocializációs folyamatai nemzetközi összehasonlí-tásban”, Országos Tárcaszintű Kiemelt Kutatások
1993-1995: „Social change and political development in adolescence: A cross-cultural comparative study”, nyolc ország közreműködésével, a magyar részprojekt vezetője, Johann Jacobs Foundation
1995-1998: „A tanulás és gondolkodás képességeinek szerkezete és fejlődése”, OTKA (T018577)
1996-1997: „A készségek és a képességek fejlődése: egyéni változások és az iskolarendszer változásai”, Művelődési és Közoktatási Minisztérium
1997-1998: „Az iskolában elsajátított tudás: a képességek fejlődése és fejlesztése, az ismeretek szerve-ződése”, MKM Felsőoktatási Kutatásfinanszírozási Pályázat
1999-2000: „A természettudományi és matematikai tudás országos helyzete és összefüggése a készségek és képességek fejlettségével”, OM Programfinanszírozási Pályázat
1999-2000: „Az alapvető készségek és képességek fejlődésének országos helyzete”, OM Programfinanszí-rozási Pályázat
1999-2000: „Az iskolai feltételek és a képességek fejlődésének összefüggései”, OM Programfinanszírozási Pályázat
1999-2000: „Minőségbiztosítási modellek kidolgozása a képességek fejlődésének összefüggései alapján”, OM Programfinanszírozási Pályázat
1999-2000: „Az induktív gondolkodás fejlettségének országos színvonala és szerepe az iskolai tanulás-ban”, Felsőoktatási Kutatásfinanszírozási Pályázat
1999-2002: „Az iskolában elsajátított tudás szerveződése és érvényessége”, OTKA (T 030555)
2000-2001: „Az idegennyelv-oktatás feltételrendszere”, OM Programfinanszírozási Pályázat
2001-2002: „A tanulók idegen nyelvi tudásszintje és a nyelvtudást meghatározó tényezők”, OM Kutatási Támogatás
2002-2003: „A tanulók idegen nyelvi tudásszintje és a nyelvtudást meghatározó tényezők II”, OM Kutatási Támogatás
2003-2004: „Longitudinális felmérések”, OM Kutatási Támogatás
2003-2006: „Az iskolában elsajátított tudás minőségének értékelése”, OTKA (T046659 PSP)
2005-2007: „Longitudinális felmérések – Hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejleszté-se”, HEFOP
2007-2011: „Longitudinális felmérések iskolai kontextusban”, MTA kutatócsoport pályázat
2009-2012: „Diagnosztikus mérések fejlesztése I.”, TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001
2012-2016: „Longitudinális felmérések iskolai kontextusban”, MTA kutatócsoport pályázat
2012-2014: „Diagnosztikus mérések fejlesztése II”, TÁMOP 3.1.9-11/1-2012-0001
2012-2015: „Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science” c. projekt magyarországi munká-jának irányítója, az „Assessment in IBSE” munkacsomag vezetője, EU FP7


Bizottsági munka, kutatásszervezői tevékenység

1982-1984: Az OTTKT 6. sz. főirány „Képességfejlesztés” c. témacsoportjának koordinátora
1985-1991: A „Közoktatási Kutatások” Tudományos Tanácsának tagja
1986-2006: A Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munkabizottságának elnöke
1990-jelenleg: Az MTA Pedagógiai Bizottság tagja (alelnöke: 2002-2005)
1992-1999: Az EURONET csoport kutatástervező munkáját ellátó Steering Committee tagja.
1997-2000: A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány kuratóriumának tagja
1997-2007: A Magyar Akkreditációs Bizottság Neveléstudományi Szakbizottságának tagja
1997-2002, 2004-2012: A Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottságának tagja
1997-2002, 2004-: A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsának tagja
1999-2002: A ciprusi tanárképző felsőoktatási intézményeinek akkreditálására felkért nemzetközi látoga-tó bizottság tagja
2000-2004: Az OECD PISA (Programs for International Student Assessment) felmérések problémamegol-dó gondolkodással foglalkozó nemzetközi szakértői csoportjának (Problem Solving Functional Ex-pert Group) tagja
2001: Az I. Országos Neveléstudományi Konferencia elnöke
2002-2003: A Finn Tudományos Akadémia által a kutatási pályázatok elbírálására felkért nemzetközi bíráló bizottság tagja
2003-2004: A „Developing skills for the knowledge society” munkacsoport tagja (European Commission, Directorate General for Education and Culture, Brüsszel)
2004-2007, 2013-2016: A Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének választott (doktori képviselő) tagja
2005-2010: A Nemzeti Közoktatási Értékelési Tanács elnöke
2005-: A PISA Governing Board tagja (alelnöke: 2008-)
2007: A 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction konferencia elnöke
2007-2009: A Helsinki Collegium for Advanced Studies Academic Advisory Board tagja
2009-2011: Az „Assessing and Teaching 21st Century Skills” globális projektet irányító team tagja, a Working Group on Technological Issues vezetője
2009-2013: Az OECD PISA felmérések dinamikus problémamegoldással foglalkozó nemzetközi szakértői csoportjának (Problem Solving Expert Group) tagja
2010- : Az ALLEA Working Group on Science Education tagja
2010- : A Nemzeti Bologna Bizottság tagja
2013- : Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Nevelésügyi Szakbizottságának tagja


Folyóiratok, szerkesztőbizottságok

A Magyar Pedagógia főszerkesztője (1991-)
Az Early Development and Parenting folyóirat International Consulting Board tagja (1992-1996)
A tanárképzés könyvtára (Vince Kiadó) sorozatszerkesztője (1997-2000)
Az Advances in Learning and Instruction (Elsevier) Advisory Board tagja (2002-08)
A Tanítás és tanulás (Műszaki Kiadó) sorozatszerkesztője (2004-2008)
A Learning and Instruction c. folyóirat International Editorial Advisory Board tagja (1990-)
Az International Journal of Educational Research c. folyóirat Editorial Board tagja (2003-)
Az Educational Research Review c. folyóirat International Editorial Board tagja (2005-)
A Thinking Skills and Creativity c. folyóirat Editorial Board tagja (2005-)
A Journal of Education for Teaching c. folyóirat Editorial Board tagja (2009-)
A Cambridge Journal of Education c. folyóirat Editorial Board tagja (2010-)
Az Educational Assessment c. folyóirat Editorial Board tagja (2010-)


Tudományos és szakmai társasági tagságok


European Association for Research on Learning and Instruction (1987-), National Correspondent (1987-1997), Member of Executive Committee (1997-2001)
American Educational Research Association (1998-)
International Society for the Study of Behavioral Development (1983-2000), Ad hoc adviser to the Execu-tive Committee (1994-96)
World Association for Educational Research (1984-1994)
Neveléstudományi Kutatók Országos Egyesülete (alapító tag, 1989-1999)
Magyar Humboldt Egyesület (1991-)
Magyar Pedagógiai Társaság (1992-), választmányi tag (1994-2001), a Szakmai Kollégium tagja (2005-2007)
Association for Supervision and Curriculum Development (1997-2004)