Válogatott publikációk

Máté Zsuzsanna – 15 tételes válogatott publikáció

Önálló szakkönyveim, monográfiáim:

1. Abszolútum a művészetfilozófiában századunk első felében. (Tanulmányok Brandenstein Béla, a fiatal Lukács György, Pauler Ákos, Pitroff Pál, Schütz Antal és Sík Sándor esztétikájáról) JGYTF Kiadó, Szeged, 1994. 171 oldal. Lektorálta: Császtvay Tünde, Vajda Mihály. (http://mek.oszk.hu/04800/04829/index.phtml )

2. „Szép eszéről, szép lelkéről...” Tanulmányok a fiatal Fülep Lajosról és művészetfilozófiájáról. JGYTF Kiadó, Szeged, 1995. 130 oldal. Lektorálta: Ilia Mihály. .(http://mek.oszk.hu/04800/04861/index.phtml )

3. Madách Imre, a poeta philosophus. (Tanulmányok Az ember tragédiája esztétikumáról). Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár VI., Miskolc, 2002. 144 oldal. Lektorálta: Bene Kálmán és Loboczki János. (Második kiadás: 2004. Miskolc, Bíbor Kiadó) (http://mek.oszk.hu/04800/04875/index.phtml )

4. Sík Sándor - a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta. Lektorálta: Jelenits István. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2005. 295 oldal (http://mek.oszk.hu/04800/04874/index.phtml )

5. Megérthető műalkotás ? (Esztétikatörténeti és befogadásesztétikai tanulmányok) Lektorálta: Gyenge Zoltán. Lazi Könyvkiadó, Szeged, 2007. (http://mek.oszk.hu/05700/05700)

6. A bölcselet átlényegülése esztétikummá – középpontban Madách. Imre Az ember tragédiája című művével. Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2013. 593 oldal ( http://mek.oszk.hu/12000/12067/)


Társszerzős könyve:

7. A versel(get)ő Madách. Irodalomesztétikai tanulmányok. 1- 156. o. In: Máté Zsuzsanna – Bene Kálmán: Madách Imre lírája - irodalomesztétikai és filológiai nézőpontból. Lektor: Bárdos József. Kiadja a Madách Irodalmi Társaság. Szeged - Budapest, 2008. 292 oldal


Könyvfejezetek magyar nyelvű, szerkesztett tanulmánykötetekben:


8. A katarzisfelfogások komparatisztikai megközelítéséről. -In: A filozófia keresztútjain. Szerk.: Szécsi Gábor és Szabó Tibor. Kiadja az MTA Filozófiai Intézet-Szegedi Lukács Kör, Budapest-Szeged, 1998. 113-149. old.

9. Létszenvedés és létöröm - a diszharmónia feloldásának katartikus hatásformájáról komparatív szempontból. -In: „Mit jelent a suttogásod?” Romantika: eszmék, poétika, világkép. Szerk.: Nagy Imre és Merényi Annamária. Pannónia Könyvek, 2002. 91-111. o.

Külföldi publikációk


Tanulmányok - konferenciakötetekben:


10. Philosophie et/ou littérature - a propos de Jean-Paul Sartre. -In: Nouvelles tendances en Littérature comparée III. Centre d’Études du Roman et du Romanesque Faculté des Lettres Université de Picardie Jules Verne - Département de Littérature Hongroise École Supérieure de Formation des Professeurs Gyula Juhász. /Direction et rédaction: Jacqueline Lévi-Valensi, Piroska Sebe-Madácsy, Kálmán Bene. Lecteurs: Lise Sabourin, Zoltán Bíró./ Szeged-Amiens, 1999. 193-200. p.

11. Egy Szent István-i mitologéma értelmezés-sorozata. -In: Hatalom és kultúra. II. kötet. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Jyvaskyla, 2001. augusztus 6-10.) Szerk: Jankovics József, Nyerges Judit. Kiadja a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004. 805-814. p.

Tanulmány - idegen nyelven, könyvfejezetként:


12. Georg Lukács, Sucher des Absoluten. -In: Lukács 2001. - Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft. Frank Benserler/Werner Jung (Hgg.) Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2001. 187-199. p.

Tanulmány - külföldi folyóiratban:


13. Párhuzamok Sík Sándor művészetfilozófiai gondolatai és napjaink irodalomelméleti irányzatai között. - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Academiei Romane), XLII. évf., 1998/2. szám 3-23. o.

Tanulmány - magyar nyelvű folyóiratban:


14. A művészi kreativitás koestleri biszociativitása és a befogadás teremtő terei. - Pro Philosophia Füzetek, 2005. 43. szám 95-104. o.

15. Verssé vált idő-filozófia: a „jelenség-idő” és a „teljes-idő” Weöres Sándor néhány művében. –Tiszatáj, 2014/9. 98-107.