Tudományos önéletrajz

Személyes adatok

Születési hely, idő: Kalocsa, 1961. október 17.


Iskolai végzettség:

1976-1980 Katona József Gimnázium, Kecskemét

1980-1984 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, magyar-népművelés szak (Kitüntetéses Oklevél)

1980-1985 József Attila Tudományegyetem BTK, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

1986-1989 JATE BTK filozófia szakos középiskolai tanár (Kitüntetéses Oklevél)


Tudományos fokozatok:

1990: egyetemi doktor (filozófia, summa cum laude, JATE)

1996: a filozófiai tudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanács)

2006: habilitáció irodalomtudományból és esztétikából (Debreceni Egyetem)


Felsőoktatási munkakörök:

1988-1990 főiskolai tanársegéd Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Társadalomelméleti Tanszék

1990-1993 főiskolai tanársegéd JGYTF Magyar Irodalom Tanszék

1993-1995 főiskolai adjunktus JGYTF Magyar Irodalom Tanszék

1995-1999 főiskolai docens JGYTF Magyar Irodalom Tanszék

1999-2007 főiskolai tanár Szegedi Tudományegyetem JGYPK Magyar Irodalom Tanszék

2007-2012 főiskolai tanár SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet kulturális mediátor szakcsoport

2013- főiskolai tanár SZTE JGYPK Művészeti Intézet Rajz-Művészettörténet Tanszék


Oktatási tevékenység:

1988. szeptember 1-től oktat az SZTE JGYPK-án, illetve jogelődjein,

1988-1990: filozófiai szemináriumok

1990-2009: irodalomelméleti, irodalomtörténeti, komparatisztikai és irodalomesztétikai előadások, szemináriumok

2007-2012: kultúrfilozófiai, kultúrelméleti előadások

2013- művészetelméleti, esztétikai, komparatisztikai és filozófiai előadások


TDK-dolgozatok témavezetése:

- 6 hallgató

- 3 hallgató intézményi első díjas

- 1 hallgató különdíjas (XXV. OTDK Humán Tudományi Szekciójában, Komparatisztika)

Szakdolgozat témavezetés: 80 hallgató


Oktatói vezető tevékenység:

2014-ben létrehozta az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégiumát, melynek vezető tanára egyben.


Szakmai (tudományos) közéleti tevékenység:

1996-2007- Picardia Alapítvány - Szeged a magyar-francia irodalmi és kulturális kapcsolatokért nevű közhasznú alapítvány önkéntes képviselője és kuratóriumi tagja volt. Három kutatóműhely alapító tagja a JGYPK karán belül:

- 1996-tól a Madách Kutatócsoportjának

- 2007-től az Identitás-kutató Műhelynek

- 2010-től az SZTE JGYPK Digitális Madách Archívumának.

Szakmai és hivatali megbízatások:

-1996 és 1999 között a JGYTF Művelődéstörténeti Intézet Tudományos Bizottságának tagja,

- 1999 és 2001 között a SZTE JGYTFK Minőségbiztosítási Bizottságának tagja.

- 2010-től felkért MAB szakértő vagyok, 2010-2011 között két BA szakindítást véleményezett.


Doktori iskolai tevékenysége:

- 2007-tól 2013-ig az SZTE Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola törzstagja,

- témavezetője jelenleg,

- egy PhD-hallgatója fokozatot szerzett társ-témavezetésben 2012-ben.

A doktori iskola kultúrfilozófiai és kultúraelméleti alprogramjának kidolgozója volt, itt és a művészetfilozófiai programban vannak meghirdetett kutatási irányai.

Több tudományos fokozat megszerzésében közreműködött:

- 2002-ben opponens volt az ELTE-én,

- 2004-ben az MTA-ra benyújtott akadémiai doktori értekezés bíráló bizottságának tagja és titkára,

- 2012-ben az SZTE-en PhD-értekezés bíráló bizottsági tagja,

- 2013-ban az SZTE-en PhD-értekezés bíráló bizottsági tagja és titkára,

- 2014-ben habilitációs védés bizottsági tagja voltam.


Egyéni tudományos ösztöndíjak:

1991-1992: MTA-Soros Alapítvány Esztétikai Kuratóriumának egyéni tudományos ösztöndíjasa.

Téma és eredmény: Abszolútum a művészetfilozófiában századunk első felében (1994) könyve.

1994-1997: Fiatal Kutatók OTKA

Téma és eredmény: „Szép eszéről, szép lelkéről...” Tanulmányok a fiatal Fülep Lajosról és művészetfilozófiájáról (1995) könyve.

1997-1999: OM AMFK (Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért) Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasa

Eredmény: Madách Imre, a poeta philosophus (2002, második kiadás 2004) könyve.

2001- 2004: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa

Téma és eredmény: Sík Sándor - a szépíró, az irodalomtudós és az esztéta (2005) könyve.


Elnyert egyéni pályázatok:

1994: Magyar Könyv Alapítvány

1996: Soros-Alapítvány

1997: MÖB ösztöndíj

2001: OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma

2005: Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratóriuma

2005, 2012 Szeged Megyei Jogú Város Kulturális Alap

2005 Picardia Alapítvány

2008, 2011 Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratóriuma


Szakmai szervezeti tagságok:

1995- Madách Irodalmi Társaság

1996- Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (jelenleg a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság)

2001- Magyar Filozófiai Társaság

1996-2007 Picardia Alapítvány - Szeged a magyar-francia irodalmi és kulturális kapcsolatokért nevű közhasznú alapítvány képviselője és kuratóriumi tagja.

2012- Madách Irodalmi Társaság alelnöke


Külföldi tanulmányutak:


1997. október Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Fakultás (Programfinanszírozási Pályázat)

1997. november Univerzita Konstantina Filozófia (Nitra) Fakultás (Programfinanszírozási Pályázat)

1998. január Amszterdami Egyetem Komparatisztikai Tanszék (MÖB ösztöndíj)

2014. október Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Filozófia Tanszék (CAMPUS ösztöndíj)


Tudományos közleményei:

Az MTMT publikációs adatrendszerében feltüntetve:

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10014040

Önálló szakkönyv: 7 (ebből egy társszerzős, valamennyi olvasható elektronikus úton: OSZK MEK)

Szerkesztett könyv: 7

Tudományos közlemények összesen: 113

Független idézettség száma: 99

Többmint 50 konferencián szerepelt előadóként, ebből a nemzetközi konferenciák száma 20. Művészetfilozófiai, esztétikai, irodalomtudományi munkásságát a Révai Új Lexikona XIV. kötete is jegyzi.


Kutatási területei:

A magyar művészetfilozófiai és esztétikai gondolkodás története; a filozófia és a művészet, a filozófia és az irodalom viszonyrendszere; a 19. és a 20. századi művészetfilozófiák és kultúrfilozófiák, valamint az esztétika, az irodalomesztétika és a képzőművészet befogadás- és hatáselméletei, megértés-elméleti problémakörei.


Szakmai intézményi kitüntetések:

1995 Pro Juventute II.

2000 Pro Juventute I.


Egyéb kitüntetés:

2010 - Madách Imre Díj