Tudományos önéletrajz

Dr. Tóth Szergej
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Szovjetunió, Dnyeprodzerzsinszk, 1955. november 1.
 
Legmagasabb iskolai végzettsége: földrajz-orosz szakos középiskolai tanár
Az oklevelet kiállító intézmény neve: József Attila Tudományegyetem
 
Szakmai képzettség: 
1970-1974  József Attila Gimnázium, Székesfehérvár
1975-1980  Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar
1990  Egyetemi doktori fokozat (dr. univ) JATE Szeged
1995-1997  Doktori iskola: ELTE Keleti Szláv és Balti Filológia
1999  PhD (nyelvtudomány), ELTE Budapest
 
Munkahelye:
Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Humántudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
 
Beosztás:
dékánhelyettes, intézetvezető, tanszékvezető főiskolai tanár
 
Elérhetősége:  
Postacím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10
Telefon: +36 62 546-040
Fax: +36 62 420-953
E-mail: toth@jgypk.u-szeged.hu
 
Oktatói-kutatói pálya

Munkahelyek, beosztások:
1985-1989 tanársegéd, JATE/JGYTF Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék
1990-1995 főiskolai adjunktus, JGYTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
1994 oktató ELTE Russzisztikai Intézet doktori programja
1995-2000 tanszékvezető főiskolai docens, JGYTFK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
1995-1997 intézetigazgató-helyettes JGYTF Nyelvtanárképző Intézet
2000-től  tanszékvezető főiskolai tanár SZTE JGYTF/JGYPK, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
2007-től mb. intézetvezető SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet
 
A JGYTF/SZTE JGYTFK különböző bizottságainak tagsági és vezetői feladatai:
kiadói, számítástechnikai, távoktatási bizottság.
 
Oktatási tevékenység:

Kollégiumok: Általános nyelvészet, Beszédpedagógia, Bevezetés a nyelvtudományba, Kommunikációs alapismeretek, Morfológia: Számnév, Nyelvművelés, Nyelvszociológia, Nyelvtudományi alapismeretek, Stilisztika, Számítógépes nyelvészet, Szintaxis: egyszerű és összetett mondat, Szociolingvisztika, Társnyelvészet,

Speciálkollégiumok:
A GULAG nyelve, Az argó szemiotikája, Az írás kultúrtörténete, Beszédmagatartás, Nyelv és társadalom, Társadalmi változások – nyelvi változások, Társalgáselemzés
PhD-képzés: Szociolingvisztika, bizottsági tagságok PhD-szigorlatokon és -védéseken.
Az ország első, akkreditált, nyelvészeti tematikájú multimediális tanár-továbbképzési programjának szerzője, multimediális nyelvészeti CD ROM szerkesztője.
 
Kutatás, publikációk:
Azokat a nyelvi változásokat kutatja, amelyek a szociokulturális meghatározottságú csoportok és a társadalmi változások interakciója eredményeként következnek be.
 
Szerkesztett könyv, jegyzet, periodika:  25
Könyvben, tanulmánykötetben, szakfolyóiratban publikált tanulmány:  52
tudományos ismeretterjesztő cikk:  28
 
Tudományszervezés
1992  A II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia egyik szervezője
1993  Nyelvészeti Füzetek alapítója és szerkesztője
1995-től  AETAS történettudományi folyóirat egyik szerkesztője
1997-től  Fasciculi Linguistici Series Lexicographica című periodika alapító- és társszerkesztője
1999  A JATE Elméleti nyelvészeti doktori program törzstagja
2001-től  Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok egyesületének titkára
2002  XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Szervezőbizottságának elnöke
2005  Hatalom interdiszciplináris megközelítésben című konferencia szervezője
 
Főbb pályázatok
1994 Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
1995-1997  Language in a Post-Totalitarian Society Projekt
1997  Soros-ösztöndíj
2003-2005  Széchenyi István ösztöndíj
2004  Informatikai és Hírközlési Minisztérium ITP-11 pályázat