Válogatott publikációk

 
1)   A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya - egyes államok alkotmányai alapján. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1978. Tomus XXV. Fasc. 1. 32 p.
 
2)   A nemzetközi szerződések és az állam. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
Bp. 1987. 273. p.
 
3)   The powers of national courts to apply rules of international law. In: Questions of international law. Vol.5. Bp. 1991. 1-18.old.
 
4)   A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonyáról, Állam- és Jogtudomány Vol. XXXV. No. 3-4. 277-283.
 
5)   A nemzetközi jog - az Európai Közösségek joga - és az államon belüli jog viszonyáról. In: Európai Jogi Tájékoztató. (Az ELTE és az Igazságügyi Minisztérium közös kiadványa) 1994/1. 13-24 p.
 
6)   The Relationship of International Law and Domestic Law in Our Constitution - de lege ferenda. In: Acta Jur. et Pol. Szeged, 1996. Tomus XLIX. Fasc. 1-48. 111-135. old.
 
7)   A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya az új alkotmányban. In: Nemzetközi jog az új alkotmányban. (Szerk.: Bragyova András) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest 1997. 35-73. old.
 
8)  Igazságtétel - most már kizárólag a nemzetközi jog alapján? In: Acta Jur. et Pol. Szeged, 1998. Tomus LIII. Fasc. 6.
 
9)   A jogharmonizáció mibenlétéről ... In: Útban az Európai Unió felé, Szeged, 1998. 65-72. old.
 
10) A nemzetközi szerződések megszűnésének kérdései a nemzetközi bíróságnak a bős-nagymarosi beruházás ügyében hozott ítéletében. In: Tanulmányok Dr. Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára, Szeged 2000. Acta Jur. et Pol. Tom. LVIII. Fasc. 1-41. 81-90. old.
 
11) Alkotmány, nemzetközi szerződés, EU-jog (avagy a közjogi harmonizáció deficitje); In: Magyarország és Európa az ezredfordulón (Konferencia – Pécs 2001. május 18-19.); Szerk.: Andrássy György, Cseresnyés Ferenc; Studia Europaea, Pécs 2001. 25-32. old.
 
12) EU-csatlakozás és alkotmányozás (társszerző és kiadószerk.); Szeged, 2001. (A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi Jogi Tanszékének kiadványai II.)
 
13) Constituion, international treaties, and contract. In: Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae 3-4/2002: 279-289
 
14) Tanulmány a Nemzetközi Bíróságnak a Gabcikovo-Nagymaros projekt ügyében hozott ítéletének kritikai elemzéséről; 105 old. + mellékletek (a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából; nem publikus; 2003.)