Szabályzatok


Az egyetemi tanulmányokat a Nemzeti felsőoktatási törvény mellett más dokumentumok is szabályozzák.

Az alábbi alapdokumentumokban megtalálhatók a különböző tanulmányi ügyeket, kollégiumi lakhatást, pénzügyeket érintő szabályok, rendelkezések. 

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban TVSZ) tartalmazza:


• Egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó legfontosabb alapfogalmak részletezését

• Tanulmányi ügyekben eljáró testületek, mint a Tanulmány Bizottság és Kreditátviteli Bizottság hatásköreit

• Tanulmányok időbeosztását

• Hallgatói jogviszony és annak a megszüntetéséhez kapcsolódó feltételeket

• Tantárgyak felvételének menetét, ideértve a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének feltételeit

• Tanulmányi kötelezettségeket

• Ismeretellenőrzés témakörét

• Felmentés lehetőségét egyes tanulmányi kötelezettségek alól előző tanulmányokra tekintettel

• A párhuzamos képzés, vendéghallgató, részismeretek szerzésére irányuló képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozó szabályrendszert és az azokhoz tartozó feltételeket

• Vizsgáztatás rendjét, formáját és keretrendszerét

• Sikertelen és sikeres vizsgázás ismétlésére vonatkozó szabályokat

• Tanulmányi eredmény kiszámításainak szabályait

• Tanulmányok lezárását közvetlenül megelőző végbizonyítvány, szakdolgozat, diplomamunkával kapcsolatos információkat

• A sikeres kimeneti vizsga után járó bizonyítvány a felsőfokú tanulmányok befejezését

• A TVSZ tartalmazza a Szegedi Tudományegyetem egyes karjaira vonatkozó külön rendelkezéseket is.


A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat az alábbi linken keresztül érhető el: https://u-szeged.hu/download.php?docID=112726

 


 

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Juttatási- és Térítési Szabályzat (továbbiakban HJTSZ) rendelkezik:


• Hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről

• Részükre nyújtható támogatásokról hallgatói jogosultságokról

• Az intézményi hallgatói előirányzat felosztásáról és felhasználásának jogcíméről

• Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjakról

• Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjakról

• Szakmai terepgyakorlatok, sporttevékenységek, kulturális tevékenységek támogatásáról

• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról

• Doktoranduszi ösztöndíjról

• Kollégiumi elhelyezésről

• Külföldi állampolgárságú hallgatók magyarországi tanulmányainak támogatási feltételeiről

• Hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről

• Költségtérítéses képzésekről

• Kollégiumi térítési díjakról

• Fizetési kedvezményekről, mentességekről

• Befizetett díjak felhasználására vonatkozó szabályokról és a közreműködő testületekről


A melléklet tartalmazza a kollégiumi térítési díjakra vonatkozó részletezett költségeket minden képzési formára vonatkozóan.


Tartalmazza a hallgatókat terhelő fizetési kötelezettségeket, az államilag támogatott és költségtérítéses képzési forma közötti átsorolás rendjére vonatkozó szabályokat.


A Sportközpontban felvehető testnevelési kurzusok térítési díja is itt olvasható az önköltség és költségtérítés befizetésének ügyrendje mellett, valamint a külső forrásokból támogatott tudományos ösztöndíj feltételeiről és megállapításáról.


A HJTSZ az alábbi linkre kattintva érhető el. Az oldalon található szabályzat a 2022/2023. tanév 1. félévétől érvényes.

 


 

A Szegedi Tudományegyetem kollégiumi szabályzata tartalmazza a kollégiumi férőhely megállapításának szabályait, a pontozásos rendszer ismertetését, a felvételi eljárás folyamatát.


A pontozásos rendszer részletezi, mely tényezőket veszik számításba a kollégiumi jelentkezés elbírálásánál, amely függhet:

• A hallgató családi hátterének és jövedelmi tényezőitől

• Lakóhely távolságától

• Adott háztartásban élők és eltartottak számától

• Hallgatói közösségi munkavégzésben való részvételtől

• Kiemelkedő szakmai és tudományos munkában való részvételtől

• Sporttevékenység végzésétől


A Szegedi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata az alábbi linkre kattintva elérhető.