Tájékoztató


A halottvizsgálati bizonyítvány és a boncjegyzőkönyv kiadásáról


A hatályos egészségügyi adatkezelési szabályok értelmében a halál okáról és az okával összefüggő kezelésről a következő személyek kaphatnak adatot:

 1. Akit az elhunyt még életében tett nyilatkozatával erre feljogosított,

 2. Az elhunyt törvényes képviselője,

 3. Közeli hozzátartozója,

 4. Örököse.

(Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. § (11) bekezdés:

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - saját költségére - másolatot kapni.)Amennyiben a boncjegyzőkönyv másolatát ki kívánja valaki kérni, úgy a következők szerint kell eljárnia:


1.Írásos kérelmet kell benyújtani az SZTE ÁOK Jogi Osztályának Dr. Mátrai Ágnes jogi osztályvezető részére címezve

 • A kérelemben fel kell tüntetni:
 • a kérelmező személyi adatait
 • az elhunythoz fűződő hozzátartozói jogviszonyát, az ennek igazolására szolgáló adatokat,
 • a kérelem tartalmát, amelyben azonosításra kerül az elhunyt (az elhunyt személyi adatai, elhalálozás napja, stb.)
 • az adatkérés célját
 • volt-e hatósági eljárás


Az SZTE ÁOK Jogi Osztálya Szegeden, a Tisza L. krt. 107. (I. emelet, 145-146.) szám alatt található.

A boncjegyzőkönyvek kiadásához a boncolás után kb. 2 hónap szükséges.

A Jogi Osztály a jegyzőkönyv másolatát 80 Ft+Áfa/oldal díjjal bocsájtja a kérelmező részére

2. Különleges kérést (pl. sk. felbontású postázási igény) a kérelembe foglaltan kell előadni.

3. A kérelmet dátummal ellátva, aláírva kell benyújtani postai úton vagy személyesen az Intézet iktató irodájában.

4. Amennyiben hatósági eljárás zajlott a haláleset ügyében, úgy szükséges az eljáró rendőrhatóság nyilatkozata arról, hogy a boncjegyzőkönyv kiadása nem sérti az eljárás érdekeit (az a továbbiakban kizárólag orvosi dokumentumként kezelhető).


Az Intézet egy jegyzőkönyv másolatot térítésmentesen bocsájt a kérelmező rendelkezésére. Az átvételt személyes átvételnél aláírással kell igazolni, postai feladásnál az azt igazoló módon továbbítjuk a dokumentumot.


Amennyiben biztosítási ügyintézéshez szükséges a dokumentum, de az ügyintézést végző személy (esetlegesen a kedvezményezett) nem tartozik a fent felsorolt személyi körbe vagy ezt nem tudja igazolni:

 1. A kérelmet a fenti tartalommal a biztosító intézet is benyújthatja,

 2. Hivatkozva a biztosítási szerződésre (kötvényszám megjelölésével),

 3. Annak igazolásával, hogy a beteg a biztosítót felhatalmazta ezen adatok megismerésére.

A kérelem benyújtását követően az intézet vezetője (vagy az általa erre felhatalmazott intézeti dolgozó) megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e törvényes követelményekben megfogalmazottaknak,

És írásban engedélyezi a dokumentum kiadhatóságát, vagy meghatározza ennek további feltételeit vagy rendelkezik a kiadás megtagadásáról. Utóbbiakról az Intézet a kérelmezőt értesíti.

A kérelem, a kiadhatóságra vonatkozó döntés és a kiadás igazolása az Intézeti jegyzőkönyvvel együtt kerül archiválásra.


További másolatok kiadásáért térítési díjat számítunk fel.


Tájékoztató letöltése