Tevékenységünk


Intézetünk az igazságügyi orvostan és az egészségbiztosítás szakorvosi szakterületei mellett mind az oktatás, mind a kutatás, mind pedig a klinikusokat segítő konzultációs jelleggel az egészségügyi jog kérdéseivel is foglalkozik.


Az orvostanhallgatók számára az igazságügyi orvostan kötelező tantárgy, de emellett az intézet alternatív tantárgyként oktatja az egészségbiztosítást, az orvos-beteg kapcsolat (betegjog) témáit, az orvosi hibák és tévedések témakörét valamint az egészségügy gazdálkodásának kérdését. Két nyelven, angolul és magyarul zajlik az intézetben az oktatás.


Az orvostovábbképzés és szakképzés területén a rezidensoktatásban nagy hangsúlyt kap az egészségügyi jog és az orvosi felelősség oktatása, emellett az orvosok jogállásával és működésével kapcsolatos ismereteket is oktatjuk. A háziorvos képzés sokéves szegedi jellemzője, hogy a háziorvosok halottvizsgálati ismereteit a szakvizsga képzésben és továbbképzésben is mi tartjuk, de ezen túl minden adminisztratív és egészségügyi jogi kérdésben, ami a háziorvosokat érinti, valamint a háziorvosok által végzendő hatósági jellegű feladatok ellátását érintően szervezünk továbbképzéseket, illetve szakvizsga előkészítést.

Klinikai szakterületnek számítunk, szoros együttműködésben dolgozunk az egyetemi klinikákkal, az egyes szakterületek forenzikus határterületeit illetően továbbképzéséken, konzultációkon segítjük a munkát, illetve határterületi kutatásokat végzünk.


Kutatási témáink közül kiemelhető a közlekedési balesetek témaköre, részben ehhez kapcsolódóan az ittasság értékelése, laboratóriumi igazolása. Ebből indult ki a kábítószer használatra vonatkozó kutatási terület, amely kiterjed a kábítószerek – így a legújabb designer készítmények – kimutatására és a befolyásoltság véleményezésére is. Az egészségbiztosítási témakörben a rokkantsághoz kapcsoló területek állnak előtérben. Relatíve új, a háziorvosokkal közös munka által életre hívott kutatási területünk a gépjárművezetői egészségi alkalmasság problémájának vizsgálata. Hazai és nemzetközi fórumokon – természetesen – számos „hagyományos” igazságügyi orvosi témában készítünk tudományos előadásokat, cikkeket.


Rutin szakértői tevékenységünk:

 • Csongrád megyében az igazságügyi és hatósági boncolások végzése az Intézetben, illetve kiszállásos formában a megye egyes kórházainak pathológai osztályain – a boncoláshoz kapcsolódó szakvéleményezés.
 • A boncolásokhoz tartozó szövettani és egyéb kiegészítő vizsgálatok végzése, értékelése.
 • Szakértői vélemény halálesetek kapcsolódóan a halál okáról, módjáról, körülményeiről.
 • Szakvélemény adása sérülések eredetéről, gyógytartamáról, keletkezési mechanizmusáról, a visszamaradó károsodásokról a korábbi látlelet, orvosi dokumentáció és/vagy személyes vizsgálat alapján.
 • Büntetőügyekben beszámíthatóság, alkohol-, kábítószer függőség véleményezése.
 • Börtöntűrő képesség véleményezése, egészségi állapot véleményezése az eljárási cselekményeken történő részvételre alkalmasság kérdésében.
 • Egészségi állapot vizsgálata és véleményezése az egészségi állapottal összefüggő vagy egészségügyi ellátással összefüggő károk, maradványállapotok elbírálása céljából.
 • Egészségi állapot vizsgálata rokkantság, fogyatékosság, krónikus betegség vagy egyéb olyan állapotok fennállásának elbírálása érdekében, amelynek alapján valamely juttatás
 • (támogatás, ellátás, nyugdíj) igényelhető.
 • Egészségügyi ellátással összefüggő kifogások alapján egészségi állapot vizsgálata vagy az ellátás megfelelőségének véleményezése.
 • Cselekvőképesség, szerződéskötési képesség, végrendelkezési képesség vizsgálata polgári peres eljárásokban.
 • Egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasságának vizsgálata.
 • Vér-, vizelet vagy egyéb emberi eredetű biológiai minta laboratóriumi vizsgálata alkohol, illegális kábítószer vagy kábító hatású gyógyszer, egyéb vegyület fogyasztásának tisztázására, illetve a szerrel való befolyásoltság véleményezése (ittas járművezetés, bódult járművezetés, munkahelyi ellenőrzések során nyert minták vizsgálata).
 • DNS vizsgálat származási (apaság megállapítása) ügyekben valamint személyazonosítás céljából.
 • DNS vizsgálat büntetőeljárásban, ideértve a bűnjelvizsgálatot, illetve a bűnjeleken található biológiai maradványok azonosítását (vér vagy egyéb váladék) nem DNS kimutatási eljárásokkal.
 • Bűnjelvizsgálat – emberi sérülés eredetének, elkövetési eszköz azonosításának céljából.
 • Egyéb, orvosi tudást vagy orvosi módszereket igénylő bizonyítás vagy véleményezés közvetlen vizsgálattal vagy iratok alapján.
 • A Szegedi Tudományegyetem körzetébe tartózó, otthonukban, közterületen, járművön (nem egészségügyi intézményben) elhunyt személyek kórboncolását Intézetünk végzi.
 • A vizsgálatok többségét a rendőrség, más hatóságok és a bíróságok kirendelése alapján teljesítjük.
 • Magánfelek kérésre is vállaljuk szakértői vélemény készítését, amennyiben az nem ütközik a kirendeléses ügyeink ellátásával kapcsolatos jogi, etikai vagy egyéb akadályba.

Szeged, 2013.

Dr. Kereszty Éva
tanszékvezető