IMG_5470

Tájékoztató a Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság választásról


Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV.10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2023. július 1-jétől hatályos 1/A-1/D. §-ai és 17. §-a alapján 2023. július 1. és augusztus 15. napja között kell megtartani a Vármegyei Etikai Bizottságok tagjainak első választását.

A Rendelet előírásai szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) a kijelölt irányító vármegyei intézmények – Csongrád-Csanád vármegyében a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ – útján biztosítja a választáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Mi a Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság?

A Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság a Csongrád-Csanád vármegyében dolgozó orvosok, fogorvosok, továbbá az ún. „egyéb diplomások” maguk közül közvetlenül választott testülete.

Mi a Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság feladata?

A Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság tagjaiból esetileg létrehozott Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Tanács jár el első fokon az orvosokkal szembeni szakmai-etikai eljárásokban.

Kik az „egyéb diplomások”?

Az „egyéb diplomások” a nem orvosi- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett következő egészségügyi dolgozók:

  • Klinikai szakpszichológusok:

Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

Neuropszichológiai szakpszichológus

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus

  • Klinikai biokémikusok
  • Klinikai mikrobiológusok
  • Klinikai sugárfizikusok
  • Klinikai laboratóriumi genetikusok

Kik a jelöltek?

A Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság tagjává az válhat, akit Csongrád-Csanád vármegyében működő egészségügyi szolgáltató tagnak jelölt, és aki a jelölést vállalta. Nem jelölhető a bizottság tagjává politikai szolgálati jogviszonyban vagy biztosi jogviszonyban álló személy, kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakmai felsővezető és szakmai vezető, kórházi főigazgató vagy helyettese, valamit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (1) bekezdése szerinti magasabb vezetői megbízással rendelkező személy.

A jelöltek listájáról és a jelöltek által magukról megosztott információkról az OKFŐ honlapján, az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján, és a Szegedi Tudományegyetem https://u-szeged.hu), illetve a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapján tájékozódhatnak. (Jelen weboldalon a Tájékoztató szövege alatt!)


Vármegyei Etikai Bizottsági választás 2023 - Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna

Kik a póttagok?

A Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság tagjainak megválasztásával egyidejűleg tíz póttagot is választani kell, akik közül – csakúgy, mint a rendes tagok esetén – legalább egy póttagnak nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben, egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozónak, valamint legalább egy további póttagnak fogorvosnak kell lennie.

Fentiekből következik, hogy a póttagokra nincs külön lista (a Rendelet sem ismeri a „póttag-jelöltek” fogalmát), ők a szavazólapon feltüntetett vármegyei etikai bizottsági tagjelöltek közül a szavazatok összesítését és a bizottsági tagok személyének megállapítását követően a leadott szavazatok számának alapulvételével kerülnek megválasztásra. A bizottság póttagjává ennek megfelelően az válik (az összetételi szabályok megfelelő alkalmazásával), aki a tíz tagként megválasztott jelöltet követően a további tíz legtöbb szavazatot kapta.

A póttagok közül vármegyei etikai bizottsági tagként akkor kerül kiválasztásra valaki, ha valamely bizottsági tag megbízatása a mandátumának lejárta előtt szűnik meg. Amennyiben a tagok és póttagok száma együttesen tíz fő alá csökken, az ismételt választást soron kívül kell megtartani. A megválasztott tagoknak és póttagoknak nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan, hogy az elmúlt öt évben nem született velük szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés.


Vármegyei Etikai Bizottsági választás 2023 - Dr. Ferge Piroska

Kik szavazhatnak?

Szavazhatnak a Csongrád-Csanád vármegyében dolgozó, azaz aktív orvosok, fogorvosok és egyéb diplomások (a továbbiakban együtt: szavazásra jogosultak). Aktívnak minősül az a szavazásra jogosult, aki érvényes működési nyilvántartással rendelkezik, valamint az is, aki érvényes működési nyilvántartással nem rendelkezik, de valamely egészségügyi szolgáltatónál felügyelet mellett jogszerűen egészségügyi tevékenységet végez.

A szavazásra jogosultnak Csongrád-Csanád vármegyében rendelkeznie kell legalább egy, valamely egészségügyi szolgáltatónál aktuálisan fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal, mely tény rögzítésre is kerül a névjegyzékben.

A szavazójog a szakképesítéshez kötődik, választhatnak valamennyi ellátási formában (az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban, a fekvőbeteg-szakellátásban és a speciális ellátási formákban) és tulajdonosi formától függetlenül valamennyi egészségügyi szolgáltató (állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények, egyéni és társas egészségügyi vállalkozások) orvosai, fogorvosai és egyéb diplomásai.

Mikor lehet szavazni?

A Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottsági választásra 2023. augusztus 11. (péntek), augusztus 14. (hétfő) és augusztus 15. (kedd) napokon kerül sor, ezen belül az egyes szavazókörök eltérő időpontokban és helyszíneken működnek. Kérjük, hogy részvételi szándékuk esetén a szavazókörök pontos nyitva tartási idejéről és helyéről feltétlenül tájékozódjanak előzetesen. Erről információt az OKFŐ honlapján, az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján, valamint a Szegedi Tudományegyetem, illetve a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapján találhatnak. (Jelen weboldalon a Tájékoztató szövege alatt!)


Vármegyei Etikai Bizottsági választás 2023 - Dr. Kőnig Róbert

Hol lehet szavazni?

Csongrád-Csanád vármegyében több helyszínen és több napon is leadhatók a szavazatok. A szavazókörök listájáról és nyitva tartási idejéről az OKFŐ honlapján, az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján, valamint a Szegedi Tudományegyetem, illetve a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapján kaphatnak részletes tájékoztatást. (Jelen weboldalon a Tájékoztató szövege alatt!)

Milyen dokumentumok szükségesek a szavazáshoz és mi a választás menete?

A választást minden szavazókörben háromtagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A választáson megjelenő szavazásra jogosultak arcképes igazolvánnyal – személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy gépjárművezetői engedéllyel – igazolják magukat. A személyes adatok ellenőrzését követően a névjegyzékben rögzítésre kerülnek a választáson megjelent szavazásra jogosult személyazonosító adatai, a Csongrád-Csanád vármegyében működő munkahelyének neve és címe, valamint alapnyilvántartási száma, működési nyilvántartási száma vagy pecsétszáma. A működési nyilvántartási szám, illetve az alapnyilvántartási szám igazolható orvosi pecsét, hatósági igazolvány, illetőleg más olyan okirat bemutatásával, amelyből az azonosító szám kétséget kizáróan megállapítható. Az azonosítást szolgálja az informatikai rendszerbe is beágyazott országos nyilvántartási kereső.

A névjegyzéket valamennyi szavazásra jogosult köteles aláírni. A szavazatszámláló bizottság informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a szavazásra jogosult Csongrád-Csanád vármegyében szavazott-e már, mivel egy szavazásra jogosult egy vármegyében csak egy alkalommal adhat le érvényesen szavazatot. Ezt követően a szavazásra jogosult megkapja a szavazólapot.

A választás az úgynevezett kislistás választás szabályai szerint kerül lebonyolításra, vagyis a szavazólap tartalmazza a megválasztható személyek nevét abc-sorrendben. A szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre lehet szavazni, ahány bizottsági tag választható, azaz minden szavazásra jogosult legfeljebb 10 jelöltre szavazhat érvényesen.

A választáson a tíz legtöbb érvényes szavazatot megszerző jelölt válik a Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság tagjává. A tíz választott tag közül legalább egy tagnak nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozónak, továbbá legalább egy tagnak fogorvosnak kell lennie.

A választás a szavazatok számára tekintet nélkül érvényes, a megválasztott Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság tagjának azt a tíz jelöltet kell tekinteni, akik a megválasztható Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság tagjainak száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

Ha a tíz legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt között nem szerepel legalább egy tag fogorvos és legalább egy tag egyéb diplomás, akkor az a nyolc jelölt válik a Csongrád-Csanád Vármegyei Etikai Bizottság tagjává, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Az így fennmaradó helyekre az az egy fogorvos és az az egy egyéb diplomás jelölt kerül, aki a választáson a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a választás eredményeként a tagok száma vagy a póttagok száma nem éri el a tíz-tíz főt, úgy a hiányzó tagok vagy póttagok tekintetében kell új választást lebonyolítani.

Az OKFŐ és a vármegyei etikai bizottságok a választáson megjelent szavazásra jogosultak személyes adatait a választások eredményének jogerős megállapításáig kezelik, ezt követően az adatok, megsemmisítésre kerülnek. Az adatkezelési tájékoztató valamennyi szavazókörben elolvasható, valamint publikálásra kerül az OKFŐ honlapján, az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján, továbbá a Szegedi Tudományegyetem, illetve a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapján.


Vármegyei Etikai Bizottsági választás 2023 - Dr. Velkey György

Kik a szavazatszámláló bizottságok tagjai?

A szavazatszámláló bizottságok tagjai a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, vagy a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ dolgozói.

Mit jelent az, hogy a választás közvetlen és titkos?

A választás közvetlensége és titkossága azt jelenti, hogy az orvostársadalom (ideértve az egyéb diplomásokat is, akik speciális, ráépített egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek) közvetlenül, közbeiktatott küldöttek nélkül, a saját soraiból választhatja meg azokat a nagy tekintéllyel rendelkező kollégákat, akik a benyújtott etikai panaszok alapján meginduló eljárások során érvényre juttatják az etikai kódexben rögzített szakmai-etikai szabályokat.

Mi a helyzet, ha egy szavazásra jogosult több vármegye területén is rendelkezik munkahellyel vagy egy vármegye területén több munkahellyel is rendelkezik?

Mivel a Vármegyei Etikai Bizottságokat a vonatkozó jogszabályok szerint az adott vármegyében dolgozó személyek választhatják meg, ezért abban az esetben, ha egy szavazásra jogosultnak több vármegyében is van munkahelye, akkor több vármegyében is szavazhat, de – értelemszerűen – vármegyénként csak egy alkalommal.

A szavazásra jogosult abban az esetben is csak egyszer jogosult szavazni, ha egy vármegyében több munkahellyel is rendelkezik.

Ha egy szavazásra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben is dolgozik, és az adott vármegyében más szolgáltatónál is fennáll jogviszonya, illetve, ha saját egészségügyi vállalkozása is van, úgy kérjük, hogy munkahelyként elsődlegesen az állami intézményt jelölje meg. Több egészségügyi szolgálati jogviszony fennállása esetén azt a munkahelyet kérjük megjelölni, ahol a munkaidő hosszabb, egyenlő munkaidő esetén pedig azt a munkahelyet, ahol a jogviszony hosszabb ideje fennáll.

Akadályoztatás esetén igénybe vehető-e mozgó urna?

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a választás időtartama alatt előzetes igény szerint folyamatosan biztosítja a mozgóurnás szavazás lehetőségét, az igényléssel kapcsolatos információk a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapján is megtalálhatók. A mozgóurna iránti kérelmet a mozgásában egészségi állapota miatt korlátozott szavazásra jogosult nyújthatja be az office.elnok@med.u-szeged.hu e-mail címre, legkésőbb 2023. augusztus 10-én 16.00 óráig.

A kérelemben fel kell tüntetni a szavazásra jogosult nevét, az adott vármegyében lévő munkahelyének nevét és címét, az adott vármegyében található lakóhelyét vagy tartózkodási helyét és a telefonos elérhetőségét, továbbá alap- vagy működési nyilvántartási számát vagy pecsétszámát, valamint a mozgóurna-igénylés méltányolható egészségügyi indokát.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság keresi fel a szavazásra jogosultat Csongrád-Csanád vármegyében lévő lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy az általa megadott más címen (pl. kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába adja le. A mozgóurna igénylése értelemszerűen kizárja a személyes szavazás lehetőségét.


Vármegyei Etikai Bizottsági választás 2023 - Dr. Zacher Gábor

Van-e lehetőség jogorvoslatra?

A szavazatszámláló bizottságok az esetleges rendkívüli eseményeket külön jegyzőkönyvezik. A helyben kezelhető panaszokat a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke bírálja el. A helyben el nem bírálható panaszt az Országos Kórházi Főigazgatóság három tagból álló fellebbviteli bizottsága bírálja el.

Rendkívüli események és jogorvoslat

A szavazatszámláló bizottságok az esetleges rendkívüli eseményeket külön jegyzőkönyvezik.

A helyben kezelhető panaszokat a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke vagy helyettese bírálja el. A helyben el nem bírálható – a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ hatáskörét meghaladó – panaszt az Országos Kórházi Főigazgatóság három tagból álló fellebbviteli bizottsága bírálja el.

Kizárólag írásban benyújtott jogorvoslati kérelmek bírálhatók el.

A jogorvoslatra nyitva álló határidő az adott szavazókör bezárását követő 3. naptári nap 16:00 óra, azaz a jogorvoslati kérelem akkor minősül határidőben benyújtottnak, ha eddig az időpontig a kérelem beérkezik a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba.

Az eredmény megállapításával szemben szintén 3 napos határidővel nyújthatnak be jogorvoslati kérelmet az aktív és a passzív választójoggal rendelkezők.

A 3 napos határidő lejártáig a szavazatokat lehetőség szerint a szavazókör helyszínén, elzárva meg kell őrizni. Ezt követően a szavazatokat a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba be kell szállítani, ahol azok majd megsemmisítésre kerülnek.

Részt vehetnek-e a választáson megfigyelők vagy a sajtó képviselői?

A sajtó képviselői és a megfigyelők a választást lebonyolító Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban történt előzetes regisztrációt követően, a személyiségi jogok és a választás titkosságának tiszteletben tartása mellett lehetnek jelen a választáson.

 

Szeged, 2023. augusztus 01.

 

Szegedi Tudományegyetem

Szent-Györgyi Albert Klinikai KözpontSzavazókörök