A társadalomföldrajz két részterülete, az etnikai földrajz és a vallásföldrajz a földrajz legtradicionálisabb részterületei közé tartoznak. Eleinte a népszámlálási adatok feldolgozására szorítkoztak, az egyes települések és térségek népességének etnikai vagy vallási összetételét írták le, térképezték és a változásokat elemezték. Az elmúlt évtizedekben azonban e két tudományterület jelentősen átalakult, megújult, szélesebb módszertani repertoárral, komolyabb elméleti háttérrel rendelkezik. Reagáltak az új etnikai, illetve vallási kihívásokra is, kutatási területük kiterjedt az egész világra, Európában pedig a hagyományos kisebbségek helyett/mellett figyelmük gyakran az újonnan érkező etnikai vagy vallási csoportokra koncentrál. A hazai kutatásokban a 2. világháború után egy csaknem négy évtizedes kényszerű szünet következett be, majd kezdetben hagyományos, napjainkban már modern szemlélettel folynak a kutatások.

Jelen előadás ezen fejlődési pályát tekinti át egy hagyományos vallásföldrajzi (Magyarország népessége vallási összetételének változása a 20. században) és egy modern, mai etnikai földrajzi (az asszimiláció és az etnikai térhasználat földrajzi kérdései) témán keresztül és megkísérel rövid kitekintést tenni a tudományterületek és a vizsgált folyamatok jövőjére is.


Előadónkról

fotoBPBajmócy Péter 1973-ban született Debrecenben, egyetemi tanulmányait 1991-1996 között a szegedi József Attila Tudományegyetem matematika-földrajz szakán végezte. Hallgatói évei alatt egy OTDK első és második helyezést ért el, elnyerte az SZTE TTIK Kiváló Hallgatója díjat és a Pro Scientia Aranyérmet is. Tanulmányait az SZTE Földtudományok Doktori Iskolájában folytatta, ahol 2003-ban szerzett PhD-fokozatot a „Szuburbanizáció a budapesti agglomeráción kívüli Magyarországon” című dolgozatával. Már hallgatóként bekapcsolódott az SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének munkájába, 1999 óta a tanszék munkatársa, 2007 óta egyetemi docensként. 2014-ben habilitált. Oktatási tevékenysége során mindegy 30 féle különböző kurzust oktatott, több, mint 200 projektmunka és csaknem 250 szakdolgozat és diplomamunka témavezetője. 1996 óta mintegy 160, a Tanszék által szervezett terepgyakorlat és tanulmányút vezetője. Eddig 15 tudományos diákköri dolgozat témavezetője, közülük többen országos első, második és harmadik helyezést értek el. Oktatói munkáját Kiváló földrajzos oktatói díjjal, Aranykréta díjjal és OTDT Mestertanári címmel ismerték el.

Kutatómunkáját az általános népességföldrajz, a városföldrajz, faluföldrajz, etnikai- és vallásföldrajz és behaviourista geográfia témakörében végzi, részt vett az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének számos kutatómunkájában és projektjében. 142 tudományos publikációja jelent meg, közöttük a legtöbb folyóiratcikk, ezekre 852 független hivatkozást jegyez a Magyar Tudományos Művek Tára. Mintegy 100 hazai és nemzetközi konferencián vett részt, nagyrészt előadóként. Egy hosszabb (London School of Economics) és mintegy 30 rövidebb külföldi tanulmányúton, ösztöndíjon vett részt Rigától Almeriáig, Brémától Zadarig. Különösen intenzív kapcsolatot épített ki a temesvári, lodzi és brémai egyetemekkel.

Számos közéleti feladatot is ellát, a tanszék és az intézet tudományos diákköri felelőse, korábban a tanszék PhD-, és ERASMUS-koordinátora is volt. Az osztatlan földrajz tanárszak szakfelelőse, a földrajz Bsc és Geográfus Msc szakok turizmus specializációjának felelőse. 2008-2019 között az SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Intézetének intézetvezető helyettese volt. Jelenleg az SZTE TTIK Tudományi Diákköri Tanácsának kari elnöke, a kar Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottságának és az egyetem Hallgatói Jogorvoslati Bizottságának tagja. A 2021-es OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának ügyvezető titkára, mely tevékenységéért az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2021-ben Kiváló TDK szervezői díjjal jutalmazta. Az MTA Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának tagja, az MTA Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Településföldrajz Albizottságának titkára. Két folyóirat (Településföldrajzi Közlemények, Forum Geografic) szerkesztőbizottságának tagja.