3._A_szegedi_Ferenc_Jozsef_Tudomanyegyetem

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem

A száműzött magyar universitas parlamenti döntés révén 1921-ben ideiglenesen Szegeden nyert elhelyezést és befogadó otthont. 1921. október 9-én nyitották meg az első tanévet, ezzel megkezdődött Szegeden a tényleges egyetemi oktatás. Ez jogilag a kolozsvári egyetem keretein belül történt, mivel nem új egyetemalapításról volt szó.

Hogyan lett Szegednek egyeteme?


Az 1872-ben, Kolozsvárott alapított Tudományegyetemmel létrejött Magyarország első vidéki egyeteme, amely a század végére nemzetközi hírnevű intézménnyé vált. A rohamos fejlődésnek az első világháború vetett véget. A háborús tanévekben az oktató és klinikai segédszemélyzet önkéntes bevonulása vagy besorozása, valamint az egyetemi épületek egy részének katonai célú igénybevétele okozta a legnagyobb problémát, majd 1918-tól mindezt fokozta az intézmény alulfinanszírozása. Az utóbbinak egy lehetséges magyarázatát fogalmazta meg Márki Sándor, aki szerint „a minisztérium semmit sem akar költeni, míg Erdély hovatartozása el nem dől”. Az erdélyi kérdés eldöntése nem is váratott magára sokáig. December 1-jén a gyulafehérvári román nemzetgyűlés kimondta 26 keleti megye elszakítását és Romániához csatlakozását, majd december elején Nagyszebenben létrejött a román kormányzótanács. Kolozsvár megszállása már csak idő kérdése volt.

A Kolozsvari egyetem főépülete
A Ferenc József Tudományegyetem főépülete Kolozsvárott
December 24-én a román csapatok ellenállás nélkül bevonultak Kolozsvárra, és ezzel megkezdődött az egyetem kálváriája. December 31-én Schneller István rektort, aki a román hadsereg bevonulásakor megakadályozta az egyetem lefoglalását, „szuronyok közt vezették végig az utcán”. Az oktatói gárda sem élvezhetett biztonságot. 1919 elején megkezdődtek a folyamatos házkutatások és letartóztatások, amit a magyar egyetemisták kolozsvári tartózkodásának ellehetetlenítése követett. Azon hallgatók, akik nem rendelkeztek kolozsvári állandó lakcímmel, haza kellett térniük. Továbbá adminisztratív szinten is igyekeztek ellehetetleníteni a tanulók beiratkozását, a tanulmányok folytatását. Mindezt fokozta a december 25-től beszüntetett csomag és pénzforgalom, ami az éhezés küszöbére juttatta a hallgatók nagy részét.

Az 1919. május 9-én a román hatalom – a nemzetközi egyezményekkel szembe menve – hűségesküt követelt az egyetemi tanároktól, de azt mind a négy kar tanácsülésén megtagadták. Ugyanazon a napon, május 12-én a román hadsereg katonái a hűségeskü letételének megtagadása miatt, megszállták az egyetem összes hivatalát, és távozásra kényszerítették a professzorokat, majd rövidesen ki is toloncolták őket a román megszállási övezetből. A kitoloncolt professzorok egy része, lévén, hogy nem volt hova menniük, hosszabb-rövidebb ideig vagonlakóként volt kénytelen boldogulni.

Az egyetem elvételével és a professzorok kitoloncolásával a kolozsvári egyetem szellemisége mégsem szűnt meg. A professzorok és hallgatóik 1920 februárjától ideiglenesen Budapesten folytathatták munkájukat, a Pozsonyból a csehszlovák hatóságok által szintén elűzött Erzsébet Tudományegyetemmel kooperálva.

A világháború tragikus fordulatát követő trianoni „békeszerződés” csak tovább tetézte a bajt, mivel a háború következtében fellépő gazdasági válság és infláció ekkor csúcsosodott ki, aminek hatására a teljes országos kulturális intézményrendszer – beleértve a felsőoktatást is – romokban hevert. A fennálló helyzetet az ország számos szellemi központjának határon túlra kerülése csak tovább fokozta.

1920 őszén, a menekülést, majd ideiglenes budapesti berendezkedést követően megkezdődött az egyetem elhelyezése körüli vita. Új székhelyként két település, Debrecen és Szeged gondolata merült fel. Végül a Tisza-parti város, amely már hosszú ideje saját egyetemet szeretett volna, parlamenti döntés értelmében 1921-ben ideiglenesen befogadhatta a száműzött Ferenc József Tudományegyetemet. Mindennek törvényes keretet az 1921. évi XXV. törvénycikk biztosított.

A királyi ítélőtábla épülete
A királyi ítélőtábla épülete

Ugyanakkor Szeged számára ez komoly kezdeti nehézséget is jelentett, mivel a Kolozsvárról elmenekült egyetemnek a munka mielőbbi megkezdése érdekében mindenekelőtt négy épületre, a kir. ítélőtábla, a vasúti leszámoló-palota, az állami főgimnázium és az állami felsőkereskedelmi iskola átengedésére volt szüksége, emellett pedig a városnak intézményekről, bérlakásokról is le kellett mondania a leendő egyetem kedvéért. A kezdeti nehézségek leküzdését követően az eredmény rövidesen magáért beszélt. 1921 októberében Szegeden megindulhatott a Ferenc József Tudományegyetem első szemesztere, két évvel hamarabb, mint a Pozsonyból elüldözött egyetem pécsi működése.

Az egyetemi élet szíve kezdettől fogva az ítélőtábla Dugonics téri épülete volt. Egyrészt ez az épület adott otthont az adminisztratív hivataloknak és a könyvtárnak, másrészt itt rendezkedhetett be a jogi kar, a bölcsészkar és a matematikai intézet is. A vasúti leszámoló hivatal 1925-ös átengedését követően a bölcsészettudományi és természettudományi kar egy része átköltözhetett a volt MÁV-épületbe, ami megteremtette a kényelmesebb oktatási feltételeket. Az egyetem támogatása ezt követően sem torpant meg. 1924-ben a városi közgyűlés további 50 évre szóló támogatást szavazott meg, 1926–30 között pedig lezajlottak a nagyarányú Dóm téri építkezések is.

A támogatások ellenére komoly ellentét feszült a frissen érkezett oktatók és a helyi értelmiségiek között, aminek eredményeként többen el is hagyták Szegedet. Az ellentétet végül Szent-Györgyi Szegedre érkezése oldotta fel. Érkezésével nemzetközi hírnevet biztosított a város és az egyetem számára egyaránt, s mindez csak fokozódott az 1937-es Nobel-díj átadását követően.


Az egyetemi élet

Az 1921-22-es, első szegedi tanévben 1977 hallgató kezdte meg tanulmányait. Ez a szám fokozatos növekedéssel az 1930-31-es tanévig, az 1928-ban Szegedre helyezett polgári iskolai tanárképző főiskola hallgatói létszámával együtt, ugrásszerűen elérte a 4921-et, hogy végül az utolsó tanévben 3252 főnyi létszámon stabilizálódjon a hallgatóság.

József Attila kiránduláson
József Attila kiránduláson

Az ifjúság szociális gondozását és lakhatását, az állam, az egyház, az egyetem és a helyi társadalom együttes munkája biztosította. Számos kollégium és internátus került felállítására. Ilyenek pl. a Horthy Miklós Kollégium, „Bocskai Internátus”, vagy a ma is működő Szent Imre Kollégium. A hallgatóság étkeztetéséért a Mensa Academica Publica volt felelős. A tanulók 35—40%-a részesült valamilyen segélyben, ami valamelyest javított a szegényebb hallgatók helyzetén. Kihangsúlyozandó, hogy a Horthy-korszakban a felsőoktatás csak egy vékony réteg számára volt elérhető. Ezzel magyarázható, hogy az 1937/38-as tanévben kb. 12000 hallgató tanult összesen valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Az egyetem berkein belül olyan személyek is megfordultak, mint József Attila, Radnóti Miklós, Bálint Sándor.

Az egyetemi oktatókat a Méltóságos Úr megszólítás illette meg. A többségük jó anyagi körülmények között élt, sőt, részükre külön fizetési osztályt rendszeresítettek, hogy ezzel is érzékeltessék, hogy ők alkotják a pedagógusok elitjét. A bérük a korszakban – 1926 után – elérte a havi 800–1200 pengőt, így az egyetemi tanárok már-már nagypolgári színvonalon éltek, és komoly presztízsnek örvendhettek.

Az 1940. évi XXVIII. tc. értelmében, a II. bécsi döntést követően, a kolozsvári egyetem hivatalosan visszatért Kolozsvárra, Szegeden megalakult a Horthy Miklós Tudományegyetem, de a már meglévő karokkal és az oktatók nagy részével. Ezáltal a kolozsvári örökség és hagyomány kettévált, és a szegedi egyetemnek egy új fejezete vette kezdetét.