Komplex vizsga, szigorlat

Komplex vizsga | Szigorlat

Komplex vizsga

A komplex vizsga a 2016-ban bevezetett 2+2 éves doktori képzési rendszer része. A képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell tenni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsgáról a Szabályzat V. fejezete rendelkezik.

Segédletek: jegyzőkönyv, kalkulátor

Komplexvizsga-bizottság

 • Legalább 3 tagból áll.
 • Tagjait a TDT hagyja jóvá a doktori iskola tanácsának javaslata alapján.
 • Elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára vagy emeritus professzora vagy MTA dokotra címel rendelkező oktatója, kutatója.
 • A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
 • A tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az egyetemmel.
 • A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.

A komplex vizsga menetrendje

 • A vizsgára bocsátás feltétele legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt képzési kredit megszerzése. Egyéni felkészülők esetében a jelentkezés elfogadásáról a doktori iskola tanácsa javaslata alapján a TDT dönt.
 • A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni.
 • A vizsga két, úgynevezett elméleti és disszertációs részből áll, melynek célja az elmélet felkészültség és a tudományos előrehaladás mérése.
 • Az elméleti rész legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, melyek listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza. A tárgyak-támakörök tematikáját a doktori iskolák tanácsai határozzák meg, és a TDT-k hagyják jóvá.
 • A disszertációs részben a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről,ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
 • A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.
 • A vizsga értékelése (on-line kalkulátor):
  • A témavezető előzetesen írásban és/vagy a vizsgán értékeli a vizsgázót.
  • A bizottság tagjai a két részt külön-külön, 0–5 fokozatú skálán értékeli, az részek minősítését a kapott pontok számtani közepe adja.
  • A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azokra legalább 3 pontot ad és az átlagos pontszám legalább 3. A vizsga végső értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt.

Sikertelen vizsga

 • A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg.
 • Ha a vizsga sikertelen, az doktoranduszi jogviszony megszűnik, a képzés lezárul.

Szigorlat

A doktori szigorlatról a 2016. szeptember 1. előtt hatályos szabályzat 43-48. pontjai rendelkeznek. Szigorlatot csak a fokozatszerzési eljárásukat már elindított vagy a tanulmányaikat 2016. szeptember 1. előtt megkezdett, abszolutóriummal rendelkező doktoranduszok tehetnek a kifutó doktori képzéshez tartozó fokozatszerzési eljárás keretében. A szigorlat a tudományágában, kutatási szakterületen szerzett ismereteknek az áttekintő jellegű számonkérési formája.

Segédletek: jegyzőkönyv, kalkulátor

Szigorlati bizottság

 • Legalább 3 tagból áll.
 • Tagjait a TDT hagyja jóvá a doktori iskola tanácsának javaslata alapján.
 • Elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára vagy emeritus professzora, aki törzstag valamely doktori iskolában.
 • Legalább egy külső tagja van, ha a tagok száma nem éri el az 5 főt. Ellenkező esetben "a tagok egyharmada, vagy legalább két tag ne legyen foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető felsőoktatási intézménnyel (Kormányrendelet 9. § (1))

A szigorlat menetrendje

 • A szigorlat egy fő- és két melléktárgyból álló szóbeli vizsga, indokolt esetben írásbeli része is lehet. A 48.2. pont alapján a jelölt mentesülhet a melléktárgyakból való vizsgázás kötelezettsége alól.
 • A tárgyak tematikáját a doktori iskolák tanácsai határozzák meg, és a TDT-k hagyják jóvá.
 • A vizsga értékelése (on-line kalkulátor):
  • A szigorlatot tárgyanként pontozással kell minősíteni. A végeredményét a három tárgy eredményének átlaga adja, a főtárgyat kétszeres súllyal kell figyelembe venni.
  • A bizottság tagjai tárgyanként 0–5 fokozatú skálán pontoznak, az egyes tárgyak minősítését a kapott pontok számtani közepe adja.
  • A szigorlat eredményes, ha a jelölt minden tárgyból legalább 2 pontot szerzett, és a teljes átlaga legalább 3,00.
  • Ha csak a főtárgyból kell vizsgáznia a jelöltnek, akkor az eredmény a főtárgy eredményének és – az illetékes doktori iskola tanácsa által kijelölt – 6 kurzusvizsga átlagának (az általános szabályok szerint kerekített) átlaga adja.
 • Az eredményt a szigorlat után ki kell hirdetni.

Sikertelen szigorlat

 • A sikertelen szigorlat letételét még egyszer meg lehet kísérelni.
 • A megismételt szigorlatra új bizottságot kell megbízni.
 • Ha a vizsga akkor is sikertelen, az eljárást le kell zárni.