Törzstagok felvétele, feladatai

Törzstagsági formai megfelelés | Új törzstagok felvétele | Jogok és kötelezettségek

Fontosabb szempontok

Ha a doktori iskola új törzstagot kíván az iskolához rendelni, a következőkre érdemes figyelemmel lenni:
 • az akkreditált doktori iskoláktól elvárják, hogy a működési feltételeket folyamatosan biztosítsák;
 • a törzstagok között az egyetemi tanároknak folyamatosan többségben kell lenniük;
 • egy személy csak egy iskolában lehet törzstag;
 • az iskola akkreditációját csak addig adják meg, amíg a törzstagok és köztük levő egyetemi tanárok száma az életkori korlátok miatt nem esik az elvárt szint alá;
 • ha az akkreditációs időn belül a törzstagok és köztük levő egyetemi tanárok száma az elvárt érték alá csökken, a MAB monitorvizsgálatot végezhet;
 • törzstag felvétele csak a MAB által végzett doktori iskola akkreditációs eljárás keretében történhet;
 • a MAB évente kétszer (tipikusan április 15-én és szeptember 30-án), az ODT ennél rendszeresebben is ellenőrizheti a feltételek teljesülését.

Törzstagsági formai megfelelés

A törzstagi megfelelőség feltételeire a „387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról” az irányadó:

2. § (3) Törzstag az lehet, aki

a) * tudományos fokozattal rendelkezik;

b) * a doktori iskola tudományágában, illetve annak kutatási területén folyamatos, magas szintű tudományos tevékenységet folytat, amely tudományos tevékenység - ide nem értve a művészeti tevékenységet - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 3. § (1) bekezdés o) pontjában meghatározott nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis) alapján vizsgálandó;

c) művészeti alkotásra épülő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg ismertek és elismertek, továbbá ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív visszhangja igazolja;

d) * a doktoranduszok vezetésére való alkalmasságát bizonyította azzal, hogy témavezetésével legalább egy doktorandusz doktori fokozatot szerzett és

e) * az adott felsőoktatási intézményben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 26. § (3) bekezdése alapján, a felsőoktatási intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez ezt a felsőoktatási intézményt jelölte meg.

(4) Ha a (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételeket teljesíti, a doktori iskola létesítéséhez a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának (a továbbiakban: doktori tanács) jóváhagyásával törzstag lehet - az Nftv. 32. § (1) bekezdése szerinti - Professor Emeritus, vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) is annak a felsőoktatási intézménynek a doktori iskolájában, amelyben emeritált. A Professor Emeritusok közül egy tag vehető figyelembe a 2. § (1) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében tudományáganként egy tag vehető figyelembe.

(5) A (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet továbbá kutatóintézetben, teljes munkaidőben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott - Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező - tudományos tanácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsőoktatási intézmény a kutatóintézettel erre vonatkozó megállapodást kötött. Közülük legfeljebb két tag vehető figyelembe a 2. § (1) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott törzstagok tekintetében tudományáganként egy tag vehető figyelembe.

3. § A törzstagnak

a) legalább egy képzési ciklusban és a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás időtartamára meg kell felelnie a 2. §-ban foglaltaknak, valamint

b) vállalnia kell, hogy témavezetői tevékenységet is folytat a doktori iskolában.

4. § (1) A doktori iskola vezetőjét a doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül - a törzstagok többségének javaslatára - a doktori tanács választja, és a rektor nevezi ki legfeljebb ötéves időtartamra. A kinevezés többször is meghosszabbítható.

(2) A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akiket - a doktori iskola vezetőjének javaslatára - a doktori tanács alkalmasnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és témavezetői feladatok ellátására.


Eljárás új törzstagok felvétele esetén

Új törzstagok felvétele esetén az eljárási rend a következő:

  1. a törzstagjelölt biztosítja adatai megfelelőségét és teljességét az MTMT-ben és az ODT adatbázisában, kiemelten fontos, hogy a jelölt nyilatkozzon adatai érvényességéről is mindkét adatbázis esetén;
  2. a doktori iskola titkára vagy adminisztrátora ellenőrzi a jelölt törzstagsági formai megfelelőségét, szükség esetén intézkedik a javításról;
  3. a doktori iskola tanácsa javasolja a tudományterületi doktori tanács számára a jelöltjeit, akiket megfelelőnek tart (figyelmbe véve az iskola hosszabb távú szabályos működésének feltételeit);
  4. a tudományterületi doktori tanács javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanács számára az új törzstagok bevonásáról, megadja a törzstagok teljes, új listáját (letölthető űrlap);
  5. az Egyetemi Doktori Tanács - ha egyetért - jóváhagyja a jelölteket;
  6. A doktori iskola az ODT adatbázisában törzstagként írja be a jelöltet;
  7. A rektor levélben újraakkreditálást kérhet a MAB-tól, megadva a törzstagok új, teljes listáját és a változások okát;
  8. a MAB akkreditációs vizsgálatot indít és ha megfelelőnek tartja, akkreditálja az iskolát az új törzstagokkal.

   A törzstagsággal járó jogok és kötelezettségek

   • Az iskola törzstagjai választják meg a doktori iskola tanácsát;
   • Az iskola vezetője és a vezető helyettese az iskola törzstagjai közül választható;
   • A szigorlati és védési bizottság elnöke csak törzstag lehet;
   • Az ODT és MTMT adatbázist rendszeresen frissíteniük kell, különös tekintettel a törzstgagsági megfelelőséget érintő adatokra.