Kreditek megadása

Teljesítésekért adható kreditek meghatározása

A doktori képzésben alkalmazható krediteléshez a legfontosabb támpont az NFTV 49. § és az NFTV végrehajtásáról szóló kormányrendelet 54. §. Mindkettő megtalálható a Doktori Intézet honlapján: http://www.u-szeged.hu/dokint/dokumentumok/torveny-kormanyrendelet

A legfontosabb tudnivalók:

  1. A kreditet a becsült ráfordított munkaidő alapján kell megadni. A kurzusok esetén ez viszonylag egyszerű, a közlemények készítésénél is ezt az elvet kell alapul venni.
  2. Mivel a kreditek megszerzése előrehaladást is jelent (NFTV 49. § (1)), így normatívan félévente kis eltéréssel 30 kreditet kell szerezni, ez dokumentálja a megfelelő haladást (a rendelet 54. § (1) szerint a képzési tervben 27..33 kreditnek kell lennie félévente). Az Oktatási Hivatal az elektronikus rendszerbe bevitt adatok alapján becsüli a következő évi létszámot és ellenőrzi a kapacitáskorlátot. Kevés kredit megszerzése/nyilvántartása esetén több hallgatót becsülnek a valósnál, ami korlátozhatja akár új hallgatók felvételét is. A tavaszi félév felvételét legkésőbb március 14-ig, az ősziét október 14-ig az elektronikus nyilvántartásba be kell jegyezni.
  3. Kredit csak olyan teljesítésért adható, aminek három- vagy ötfokozatú értékelése van (rendelet 54. § (3) és (7) pont).
  4. Célszerű közleményhez kapcsolódó munkáért kreditet adni, nem a közleményért. Ebben az adott félévben hozzá kapcsolódó munkát kell alapul venni. Így elkerülhető a kettős kreditelés is, a közleményhez tartozó már teljesített kutatómunkáért nem kap újra kreditet a közleménnyel.
  5. Komplex vizsgáért nem adható kredit. Ez következik a törvény 49. § (5) pontjából és a rendelet 54. § (3) és (7) pontjából is.
  6. A kreditelismeréseknél figyelembe kell venni az NFTV 49. § (7) pontját is, azaz a kreditek legalább harmadát az intézményben kell teljesíteni. Egyéni felkészülőnél ez 80 kredit, azaz csak 160 kreditet lehet jóváírni.

 


Kiemelt kapcsolódó részek a törvényből és kormányrendeletből

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

29. A tanulmányi követelmények és a hallgatók teljesítményének értékelése

49. § (1) A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények teljesítését – az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt – tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni és érdemjeggyel minősíteni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett kreditek összege, minőségét az érdemjegye fejezi ki.

49. § (5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit.

49. § (7) A (3)–(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.

 

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

18. A kreditrendszerű képzés általános szabályai, a képzési időszakokhoz kapcsolódó hallgatói teljesítmény értékelése

54. § (1) A kreditérték meghatározásakor az összes hallgatói tanulmányi munkaóra a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. A felsőoktatási intézmény által ajánlott tantervben, a szakirányú továbbképzések, doktori képzés, valamint az osztatlan tanárképzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat kivételével, az egyes félévek kreditértéke – figyelembe véve az intézmény által meghatározott képzési időszakot – legfeljebb három kredittel térhet el a harminc kredittől.

 

54. § (3) A tantervben a tantárgyakhoz, tantervi egységekhez tanórát és kreditértéket kell rendelni. A kreditérték kifejezi, hogy a követelmények teljesítéséhez mennyi tanulmányi munkára van szükség, továbbá azt, hogy a tantárgy, tantervi egység felvételével és a tanulmányi követelmények teljesítésével mennyi kreditet szerezhet a hallgató. Kredit csak olyan tantárgyhoz, tantervi egységhez rendelendő, amelynek minősítése az 56. § (7) bekezdése szerint történik. Tantárgyhoz csak egész értékű kredit rendelhető. Doktori képzésben az ismeretanyagok elsajátításáért, a tantárgyi követelmények teljesítéséért, kutatómunkáért és oktatási feladatok ellátásáért szerezhető kredit.

56. § (7) A hallgatói ismeretek értékelése lehet:

a)ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) minősítés,

b)háromfokozatú: kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1) minősítés,

c) a felsőoktatási intézmény által bevezetett, a felsőoktatási intézmény szabályzatában rögzített egyéb értékelési rendszer, ha az biztosítja a más értékelési rendszerrel való összehasonlíthatóságot.