Komplex vizsga

A komplex vizsga a 2016-ban bevezetett 2+2 éves doktori képzési rendszer része. A képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell tenni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsgáról a Szabályzat V. fejezete rendelkezik.

A komplex vizsga menetrendje

  • A vizsgára bocsátás feltétele legalább 90 kredit és valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt képzési kredit megszerzése. Egyéni felkészülők esetében a jelentkezés elfogadásáról a doktori iskola tanácsa javaslata alapján a TDT dönt.
  • A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni.
  • A vizsga két, úgynevezett elméleti és disszertációs részből áll, melyek célja az elmélet felkészültség és a tudományos előrehaladás mérése.
  • Az elméleti rész legalább két tárgyból/témakörből áll, melyek listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza.
  • A disszertációs részben a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről,ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
  • A bizottság tagjai a két részt külön-külön, 0–5 fokozatú skálán értékelik, az részek minősítését a kapott pontok számtani közepe adja.
  • A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg, azokra legalább 3 pontot ad és az átlagos pontszám legalább 3. A vizsga végső értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt.
  • A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.

Sikertelen vizsga

  • Sikertelen vizsga esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát.
  • Ha a vizsga továbbra is sikertelen, az doktoranduszi jogviszony megszűnik, a képzés lezárul.

További információk: a komplex vizsga és a szigorlat lebonyolítási rendje.